ADDvise Group AB (publ) erbjuder ett säkerställt obligationslån och offentliggör prospekt

Den 15 september 2017 beslutade styrelsen i ADDvise Group AB (publ) att genomföra ett erbjudande till allmänheten avseende teckning av obligationer om 100 MSEK med en obligationsram om maximalt 240 MSEK. Med anledning därav har ADDvise Group upprättat ett prospekt, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt bland annat på hemsidan:  www.addvisegroup.se.

Bakgrund och motiv

Syftet med genomförandet av erbjudandet är att refinansiera bolagets befintliga obligationslån om 87 MSEK och för att kunna genomföra ytterligare förvärv.

ADDvise Group AB är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett tiotal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Kompletterande förvärv är en av hörnstenarna i ADDvise-koncernen. Förvärvsstrategin är tydlig och beprövad. Intressanta förvärvskandidater är bolag som är verksamma inom något av koncernens två affärsområden och som stärker ADDvise närvaro på marknaden.

Emissionen i sammandrag

•    Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.

•    Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent. Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.

•    Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich Labinstrument och Surgical Tables Inc.

•    Refinansieringen väntas, givet samma lånebelopp som befintligt obligationslån, sänka årsräntekostnaden med cirka 2,4 MSEK från och med 1 januari 2018.

•    Obligationerna ges ut till ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation. Minsta teckningspost är en (1) obligation och därefter i multiplar om 10 000 SEK.

•    Teckningsperioden i erbjudandet löper från den 18 september 2017 till och med 6 oktober 2017.

•    Obligationerna är fritt överlåtbara och ADDvise Group har ansökt om att obligationslånet ska tas upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första dag för handel är den 13 oktober 2017.

Villkor för erbjudandet

Den 15 september 2017 beslutade ADDvise Groups styrelse att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om 100 MSEK med 10 oktober 2017 som utgivningsdag. Styrelsen förbehåller sig rätten att dra tillbaka erbjudandet eller att ge ut obligationer till ett lägre eller högre belopp än 100 MSEK. Bolaget kan komma att tilldela obligationer utöver 100 MSEK i händelse av överteckning av erbjudandet och för det fall styrelsen bedömer att det vid tilldelningstillfället, eller i anslutning därtill, föreligger gynnsamma förvärvsmöjligheter.

Obligationerna emitterade under erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 10 000 SEK per obligation. Minsta teckningspost under obligationslånet är en (1) obligation och därefter i multiplar om 10 000 SEK (motsvarande en (1) obligation). Obligationernas nominella belopp, ränta, teckningskurs samt teckningsposterna i erbjudandet har fastställts av ADDvise Groups styrelse.

Teckningsperioden löper från den 18 september 2017 till och med den 6 oktober 2017. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad. Anmälan om teckning ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 6 oktober 2017. Kunder till Avanza kan anmäla sig via Avanzas internettjänst. Anmälan ska vara Avanza tillhanda senast kl. 15.00 den 6 oktober 2017.

Prospekt och preliminär tidplan

För fullständig information om erbjudandet hänvisas till prospektet som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt och anmälningssedlar finns att tillgå på ADDvise Groups webbplats, www.addvisegroup.se, på Avanza Banks webbplats, www.avanza.se samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se. Prospektet kommer inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Förväntad tidsplan

•    Teckningsperiod: 18 september 2017 – 6 oktober 2017

•    Offentliggörande av utfall: omkring den 10 oktober 2017

•    Beräknad likviddag: 12 oktober 2018

•    Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 13 oktober 2017

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Finansiella och legala rådgivare

Avanza Bank och Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare till ADDvise Group.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2017 kl. 08.50 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar