ADDvise har beslutat om riktad konvertibelemission

Styrelsen för ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har den 22 mars 2012 beslutat att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om högst 30 MSEK riktad till en mindre grupp investerare. ADDvise har, som tidigare meddelats, en uttalad tillväxtstrategi och syftet med emissionen är att förse Bolaget med finansiering för framtida förvärv. Konvertibelemissionen har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman 2011. De huvudsakliga villkoren i konvertibelemissionen är:

  • En årlig ränta om 8 procent skall belöpa på konvertiblerna. Räntan utbetalas den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober varje år med den 1 juli 2012 som den första räntebetalningsdagen.
  • Lånet förfaller till betalning den 2 maj 2015.
  • Konverteringskursen uppgår till 85 % av den genomsnittliga volymvägda kursen i Bolaget under perioden 19 januari 2015 – 20 februari 2015, dock lägst 7 SEK.
  • Konvertiblerna medför rätt till konvertering av högst 4 285 714 aktier, envar med kvotvärde om 1 SEK, medförande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 285 714 SEK.
  • Konvertiblerna berättigar till konvertering till nya aktier från och med den 1 mars 2015 till och med den 1 april 2015.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med konvertibelemissionen och White & Case Advokat AB är legal rådgivare.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera