ADDvise konvertibelemission genomförd

Styrelsen för ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) beslutade den 22 mars 2012 att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om högst 30 MSEK riktad till en mindre grupp investerare.

ADDvise har, som tidigare meddelats, en uttalad tillväxtstrategi och syftet med emissionen är att förse Bolaget med finansiering för framtida förvärv.

ADDvise har till dags dato emitterat konvertibler om nominellt 20 MSEK till en mindre grupp investerare och avslutar nu vidare försäljning av emissionen.

De huvudsakliga villkoren i konvertibelemissionen är:

  • Konverteringskursen uppgår till 85 % av den genomsnittliga volymvägda kursen i Bolaget under perioden 19 januari 2015 – 20 februari 2015, dock lägst 7 SEK.
  • En årlig ränta om åtta procent skall belöpa på konvertiblerna. Räntan utbetalas den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober varje år.
  • Konvertiblerna medför rätt till konvertering av högst 2 857 142 aktier, envar med kvotvärde om 1 SEK, medförande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 857 142 SEK.
  • Konvertiblerna berättigar till konvertering till nya aktier från och med den 1 mars 2015 till och med den 1 april 2015.
  • Lånet förfaller till betalning den 2 maj 2015.

 

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med konvertibelemissionen.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

 

 

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.