ADDvise offentliggör av Fi godkänt obligationsprospekt

ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) offentliggjorde tidigare idag en emission av ett obligationslån om 50 MSEK inom ett totalt rambelopp om 100 MSEK. I anledning av emissionen har styrelsen i ADDvise upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Kopior av prospektet och de handlingar som införlivas genom hänvisning kan erhållas från ADDvise elektroniskt via Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se. Prospektet finns även tillgängligt på Avanza Banks hemsida, www.avanza.se Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För ytterligare information om obligationslånet hänvisas till prospektet och det pressmeddelande som ADDvise publicerade tidigare idag.

Bromma den 1 september 2014

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Aktharzand, VD +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i ADDvise.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, om sådan åtgärd kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd.

 

 

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.