Delårsrapport 2015, 1 januari - 30 september

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Januari – september 2015

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 110,1 MSEK (96,4), en ökning med 14,3 % jämfört med samma period föregående år
 • Orderingången för perioden uppgick till 118,1 MSEK (101,2), en ökning med 16,7 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till 7,4 MSEK (5,2), en ökning med 42,3 % jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4,3 MSEK (3,4), en ökning med 26,8 % jämfört med samma period föregående år
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -4,3 MSEK (-1,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,52 SEK (-0,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,1 MSEK (-3,8)

Juli – september 2015

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 31,7 MSEK (26,9), en ökning med 17,9 % jämfört med samma period föregående år
 • Orderingången för perioden uppgick till 21,9 MSEK (23,4), en minskning med 6,4 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till -2,1 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,6 MSEK (-0,6)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -5,4 MSEK (-2,2)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,51 SEK (-0,30)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,4 MSEK (-2,3)

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

TSEK

2015

jul-sep

2014

jul-sep

2015

jan-sep

2014

jan-sep

Rullande

12 mån

2014

jan-dec

Nettoomsättning

31 740

26 918

110 109

96 374

151 803

138 068

EBITDA före förvärvskostnader

-2 050

62

7 355

5 217

9 001

6 863

EBITDA före förvärvskostnader %

-6,5%

0,2%

6,7%

5,4%

5,9%

5,0%

EBITDA

-2 050

62

7 355

5 217

7 333

5 195

EBITDA-marginal %

-6,5%

0,2%

6,7%

5,4%

4,8%

3,8%

Rörelseresultat (EBIT)

-3 553

-583

4 272

3 368

3 604

2 700

Rörelsemarginal %

-11,2%

-2,2%

3,9%

3,5%

2,4%

2,0%

Resultat före skatt (EBT)

-5 421

-2 186

-4 266

-1 723

-7 272

-4 730

Nettomarginal %

-17,1%

-8,1%

-3,9%

-1,8%

-4,8%

-3,4%

Periodens resultat

-5 471

-2 186

-4 507

-1 658

-7 610

-4 761

Resultat per aktie SEK

-0,51

-0,29

-0,52

-0,22

-0,91

-0,64

 

Kommentarer till utvecklingen januari – september 2015

Tredje kvartalet 2015 var ett utmanande kvartal.

Försäljning och resultat

Tredje kvartalet är normalt sett det svåraste att förutspå. Så även i år. Försäljningen under tredje kvartalet i år har varit svag inom såväl affärsområdet Lab som Sjukvård. Nettoomsättningen för koncernen för perioden juli – september uppgick till 31,7 MSEK (26,9), en uppgång med 17,9 procent. För årets första 9 månader uppgick nettoomsättningen till 110,1 MSEK (96,4), en ökning med 14,3 procent. Nettoomsättningstillväxten har varit svagare än förväntat under tredje kvartalet till stor del på grund av att färre stora projekt har levererats till kund under Q3 än planerat.

Orderingången som till stor del drivs av projektverksamheten inom affärsområdet Lab har varit svag. Färre affärer än vanligt har avgjorts under tredje kvartalet i år. Indikationer pekar istället på att flera större affärer kommer att avgöras under Q4. Koncernens orderingång för det tredje kvartalet uppgick till 21,9 MSEK (23,4), en minskning med 6,4 procent. Under årets första 9 månader uppgick orderingången till 118,1 MSEK (101,2), en ökning med 16,7 procent.

Koncernens resultat har under tredje kvartalet belastats av högre finansiella kostnader. Kostnader som till del är relaterade till upptagna obligationslån som är avsedda för ännu ej genomförda förvärv. Även den övriga kostnadsmassan har varit hög. En förklaring till den högre kostnadsmassan är att organisationen förbereds på ytterligare förvärv. Under året har bland annat sammansättningen i ledningsgruppen blivit mer senior med en högre kostnad som resultat. Denna kostnadsökning kommer till sin rätt först när ytterligare förvärv genomförts.

Koncernens EBITDA före förvärvskostnader slutade under det tredje kvartalet på -2,1 MSEK (0,1). För årets första 9 månader slutade EBITDA före förvärvskostnader på 7,4 MSEK (5,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal före förvärvskostnader på 6,7 procent (5,4).

Åtgärdsprogram

Mot bakgrund av utvecklingen under tredje kvartalet har vi genomfört ett åtgärdsprogram för att bättre kunna möta våra kunders önskemål men också för att sänka kostnadsmassan i koncernen. Programmet innefattar bland annat omorganisation i de amerikanska verksamheterna för att bättre nå ut till våra kunder samt neddragningar på personal i flera delar av koncernen. I skrivande stund har samtliga planerade personalförändringar kommunicerats och genomförts. Åtgärdsprogrammet kommer successivt att sänka kostnadsnivån. Full effekt uppnås våren 2016 och uppskattas sänka kostnadsnivån i koncernen med ca 5 MSEK på årsbasis.

Affärsområdet Lab

Projektförsäljningen inom affärsområdet Lab är svag under sommarmånaderna, då beslut om större investeringar ofta skjuts till hösten. Det fjärde kvartalet brukar dock vara ett starkt kvartal, utestående offertstock indikerar en liknande utveckling även i år.

Försäljningen av egenutvecklade vågar har utvecklats starkt under kvartalet och ligger i linje med förväntningarna. Vågarna tillverkas i egen regi, och har goda marginaler. I sortimentet ingår bland annat Stathmos-vågarna.

Försäljningen av agenturprodukter har inte nått upp till våra förväntningar. För produkter vi inte har exklusiv rätt att sälja är konkurrensen hård och marginalerna låga. Det är dock värdefullt att kunna erbjuda kunder agenturprodukter, då dessa ofta efterfrågas tillsammans med den skyddsventilation och laboratorieinredning som är en stor del av projektförsäljningen.

Affärsområdet Sjukvård

Integrationen av det senaste förvärvet Surgical Tables Inc pågår. En gemensam säljorganisation för försäljning av produktsortimenten Sonesta och Surgical Tables byggs upp, dels för försäljning i Nordamerika, som hittills utgjort den största marknaden för Sonesta och Surgical Tables, dels för försäljning i resten av världen där vi ser potential att öka omsättningen.

Förhandlingarna med att teckna ett avtal som OEM-leverantör av Surgical Tables operationsbord till en USA-baserad distributör fortgår och bedömningen är att avtalet kommer att vara på plats under året. Avtalet skulle kraftigt öka försäljningen inom Surgical Tables från 2016 och framåt.

Det globala distributionsavtal som tecknades i början av 2015 för produktsortimentet Sonesta med Kanadabaserade Laborie Medical Technologies har infriat våra förväntningar, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Ytterligare avtal med distributörer i övriga världen har tecknats under senare delen av året vilket på sikt beräknas öka försäljningen.

När det gäller agenturprodukter inom affärsområdet Sjukvård har vi sett en viss förbättring under tredje kvartalet, men nettoomsättningen och orderingången under årets första 9 månader är inte i linje med förväntningarna. Arbetet med att ta fram egenutvecklade produkter som skall komplettera agenturproduktsortimentet med förbrukningsartiklar fortgår. Vi planerar att lansera en ny egen produktlinje under första halvåret 2016.

Förvärv och finansiering

Förvärvsarbetet har intensifierats efter sommaren. Efter en vår med relativt svår förvärvsmarknad har intresset ökat radikalt från potentiella målbolag. För att ytterligare stärka förvärvskapaciteten emitterades ett nytt aktieslag vid en extra bolagsstämma den 25 augusti. Syftet med det nya aktieslaget är att kunna erbjuda en mer likvid aktie som delbetalning vid eventuella förvärv utan att skapa för stor utspädning i rösthänseende för existerande aktieägare.

Vid denna tid på året är förhoppningarna på det fjärde kvartalet stora. Det gäller även i år. Med tanke på vår starka position inom flera segment och det faktum att flera kunder vill fatta investeringsbeslut innan ett årsskifte och ny budget tror jag att vi skall kunna bjuda på ett betydligt bättre utfall för det fjärde kvartalet.

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Group AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, koncernchef

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Gunnar Tegendal, CFO

Tel 08-564 851 81, e-post: gunnar.tegendal@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.