Delårsrapport 2017, 1 januari – 30 juni

April – juni 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 68,3 MSEK (54,1), en ökning med 26,1 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 5,7 MSEK (3,4)
 • EBITDA för perioden uppgick till 5,6 MSEK (10,2), se not 1
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4,4 MSEK (9,2)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 1,1 MSEK (5,7)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,03 SEK (0,18)
 • Orderingången för perioden uppgick till 60,1 MSEK (53,6), en ökning med 12,3 % jämfört med samma period föregående år

Januari – juni 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 130,2 MSEK (99,8), en ökning med 30,4 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 10,2 MSEK (3,4)
 • EBITDA för perioden uppgick till 9,6 MSEK (8,6), se not 1
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,4 MSEK (6,6)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 0,4 MSEK (0,0)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,01 SEK (-0,03)
 • Orderingången för perioden uppgick till 134,1 MSEK (86,7), en ökning med 54,8 % jämfört med samma period föregående år

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK 2017 apr-jun 
2016 apr-jun, se not 1 2017 jan-jun, se not 2 2016 jan-jun, se not 1, 3 2016 jan-dec, se not 1, 3 Rullande
12 mån, se not 2
Nettoomsättning 68 271 54 146 130 191 99 835 195 288 225 644
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 5 666 3 366 10 150 3 426 9 263 15 987
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär % 8,3% 6,2% 7,8% 3,4% 4,7% 7,1%
EBITDA 5 559 10 192 9 581 8 547 18 088 19 121
EBITDA-marginal % 8,1% 18,8% 7,4% 8,6% 9,3% 8,5%
Rörelseresultat (EBIT) 4 446 9 175 7 399 6 629 14 233 15 003
Rörelsemarginal % 6,5% 16,9% 5,7% 6,6% 7,3% 6,6%
Resultat före skatt (EBT) 1 068 5 719 389 53 875 1 211
Nettomarginal % 1,6% 10,6% 0,3% 0,1% 0,4% 0,5%
Periodens resultat 1 014 4 875 386 -876 310 1 572
Resultat per aktie före utspädning SEK 0,03 0,18 0,01 -0,03 0,01 0,04

Noter

1 Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under april – juni 2016 var en förbättring av resultatet med 6,8 MSEK, varav 8,0 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv. Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under januari – juni 2016 var en förbättring av resultatet med 5,1 MSEK, varav 8,0 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv.

2 Hettich Labinstrument AB konsolideras från och med den 1 februari 2017 i ADDvise-koncernen.

3 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

Kommentarer till utvecklingen januari – juni 2017

Första halvåret har präglats av en kraftigt förbättrad lönsamhet och en stark tillväxt. EBITDA-resultatet uppgick till 10,2 MSEK – en tredubbling mot samma period föregående år.

Försäljning och resultat

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet präglar årets andra kvartal. De flesta pilar pekar i rätt riktning för koncernen. Vi har god efterfrågan på våra produkter och en koncernstruktur som möjliggör en fortsatt stark tillväxt. EBITDA-resultatet före kostnader och intäkter av engångskaraktär uppgick till 5,7 MSEK (3,4) för andra kvartalet. För första halvåret kom motsvarande siffra in på 10,2 MSEK (3,4). En tredubbling mot föregående år. Den förbättrade lönsamheten förklaras dels av slutförda omstruktureringsprogram dels av genomförda och konsoliderade förvärv. Vi arbetar fortsatt med att stärka lönsamheten. Som en konsekvens av det har beslut fattats om att avveckla en av våra egna produktionsenheter i södra Sverige inom segmentet Lab. Befintliga produktionsvolymer kommer att läggas ut på underleverantörer med förbättrad bruttomarginal och större flexibilitet vid volymförändringar som effekt.

Tillväxten under andra kvartalet uppgick till drygt 26 % och under första halvåret till drygt 30 %. Den totala omsättningen för andra kvartalet uppgick till 68,3 MSEK (54,1) och för första halvåret 130,2 MSEK (99,8).

Fortsatt stark marknad

Marknaden för koncernens två segment Sjukvård och Lab har utvecklats väl. Den långsiktiga efterfrågan på såväl sjukvårdsutrustning som utrustning till laboratorier ökar stadigt. Den främsta drivkraften är demografiska förändringar med en åldrande befolkning som kräver allt mer avancerad vård längre upp i ålder. Den amerikanska marknaden är den som under första halvåret har utvecklats starkast. Vårt dotterbolag Surgical Tables som utvecklar och tillverkar operationsbord för bland annat titthålskirurgi har utvecklats starkt, men resultatet har påverkats negativt av en svagare dollar. Bolaget har under andra kvartalet tecknat ett utvecklingsavtal med ett av världens tre största medtech-företag. Syftet med avtalet är att tillsammans utveckla ett världsledande operationsbord för komplexa ryggradsoperationer. Vi har även inlett ett viktigt samarbete i vårt dotterbolag Sonesta Medical. Sonesta kommer att samarbeta med University of Virginia för att vidareutveckla en av Sonestas produkter mot trauma- och ryggradsröntgen. Genom samarbetet breddas Sonestas produktportfölj som tidigare endast legat inom urologi och gynekologi.

Även vårt senaste förvärv Hettich Labinstrument går starkt. Hettich levererar instrument och utrustning för bland annat blodtagning på sjukhus och vårdcentraler. Även inom produkter för magoperation, så kallad laparaskopi, gör vi framsteg. Under första halvåret har vi vunnit flera svenska upphandlingar, däribland Stockholms läns landsting, med laparaskopisk utrustning. Inom segmentet Lab har vi vunnit ett antal större ordrar på den norska marknaden. Vi har bland annat fått i uppdrag att bygga ett forskningslaboratorium till Universitetssjukhuset i Tromsö. Konsolideringen i labbranschen på nordisk nivå fortsätter och volym skapar lönsamhetsförbättringar.

Förvärv

Förvärvsstrategin ligger fast och vi arbetar löpande med att genomföra kompletterande förvärv. Vi har en bra pipeline med potentiella förvärv inom våra båda segment. Priserna på bolag har under året stabiliserats på hanterbara nivåer. Hittills i år har vi genomfört ett förvärv och tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva ytterligare ett bolag, Germa. Germa utvecklar och säljer sjukvårds- och säkerhetsprodukter såsom vakuummadrasser, positioneringskuddar och skyddsdräkter. Ambitionen är att fullt ut genomföra förvärvet av Germa innan utgången av kvartal tre i år.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2017 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar