Halvårsrapport för perioden 1/5 1999 - 31/10 1999

Halvårsrapport för perioden 1/5 1999 - 31/10 1999 addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Nu går vår cykel uppåt ! Vinst per aktie första halvåret 1,7 SEK. (Endast moderbolaget då ingen verksamhet för närvarande förekommer i dotterbolaget) Faktureringen under perioden uppgick till 22,5 MSEK (13,8). Halvårsresultatet blev därmed 2,6 MSEK(-1,5) efter finansiella poster. Detta innebär en resultatförbättring på 4,1 MSEK och en vinst per aktie första halvåret 1,7 SEK Den ekonomiska ställningen är god med en soliditet på 38 %. De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 11 MSEK. Bolagets tillgångar i pågående arbeten 991031 jämfört med 981031 har ökat från 1,9 MSEK till 10,4 MSEK. Orderstocken uppgår till ca 37 MSEK. Vi har under perioden sett den aviserade uppgången i vårt cykliska mönster stärkas och kan därmed notera en kraftig förbättring av både fakturering och resultat. Dock har vi en tidsförskjutning i uppgången vilket innebär att accelerationen av resultatförbättringen dämpas men detta har endast en fördelaktigt utjämnande effekt på våra cykler. Konjunkturen inom bolagets sektorer pekar fortfarande uppåt och det är vår bedömning att addVise bör kunna se fram emot en fortsatt god resultatutveckling. Styrelsen har beslutat att utse nuvarande VVD till ny VD i bolaget. VD övergår till arbetande styrelseordförande. (se sep. pressmeddelande). Resultaträkning 1/5- 1/5- Balansräkning 991031 98103 31/10-99 31/10- 98 KSEK KSEK Nettoomsättning 22.554 13.842 Anläggningstillgång 413 52 ar Rörelsens kostnader 20.049 15.496 Varulager 1.033 1.11 Kortfristiga 12.696 7.24 fordringar Rörelseresultat 2.505 -1.654 Kortfristiga 0 placeringar Resultat från finansiella 114 206 Kassa och bank 11.209 9.12 investeringar Summa tillgångar 25.351 18.00 Resultat efter finansiella 2.619 -1.448 poster Eget kapital 5.713 5.63 Bokslutsdisp 513 0 Obeskattade 5.311 6.08 reserver Skatt 575 0 Avsättningar 300 30 Ej räntebärande 14.027 5.99 skulder Periodens resultat 1.531 -1.448 Summa skulder och 25.351 18.00 eget kapital Rapporteringsdatum: Nyckeltal Bruttoinvesteringar 25KSEK 246KSEK Niomånadersrapport Maj- 2000-02-24 Soliditet 38% 56% januari Bokslutskommuniké 1999/00 2000-06-14 Vinst per aktie 1.7SEK neg Årsredovisning 2000-08-30 Justerat eget kapital per 8.7SEK 9.2SEK aktie Bromma 991125 Nils-Erik Tornqvist Claes Waering Leif Ek Mats Andersson ordförande VD Jag har översiktligt granskat denna halvårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börsregler eller årsredovisningslagarna. Sundbyberg 991125 Tommy Persson / Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar