Halvårsrapport för perioden 1/5 2001 - 31/10 2001

Halvårsrapport för perioden 1/5 2001 - 31/10 2001 addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Faktureringen under perioden uppgick till 19,4 MSEK (22,6). Halvårsresultatet blev 1,98 MSEK (2,6 MSEK). efter finansiella poster. Den ekonomiska ställningen fortsätter vara stark med en soliditet på 51%. De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 7,8 MSEK. Bolagets tillgångar i pågående arbeten uppgår till 7,2 MSEK. Orderstocken uppgick den 31/10 till 24,9 MSEK. Resultatet för första halvåret är något lägre än i fjol. Det goda orderläget plus projekt under bearbetning kommer dock att ge goda resultat under de närmaste 2-3 åren. På grund av ojämn avräkning och fakturering kommer även i fortsättningen svängningarna mellan kvartalen att uppstå. 1/5-31/10- 1/5- 1/5- 1/5-31/10-00 01 31/10- 31/10- 00 01 Nettoomsättning 19405 22599 Anläggningstillg 377 409 ångar Rörelsens kostnader 17676 20110 Varulager 636 627 Kortfristiga 10138 11179 fordringar Rörelseresultat 1729 2489 Kortfristiga 4504 1378 placeringar Resultat från 259 147 Kassa och bank 7809 7067 finansiella investeringar Summa tillgångar 23464 20660 Resultat efter 1988 2636 finansiella poster Eget kapital 6603 6085 Bokslutsdisposition -497 -527 Obeskattade 7419 6341 er reserver Skatt på periodens -417 -591 Avsättningar 200 300 resultat Ej räntebärande 9242 7934 skulder Periodens resultat 1074 1518 Summa skulder 23464 20660 och eget kapital Nyckeltal Bruttoinvesterin 110ksek 10ksek gar Soliditet 51% 52% Vinst per aktie 1,3 1,7 Niomånadersrapport 2002-03-07 Just eget 10,9 9,7 Maj01-jan 02 kap/aktie Bokslutskommuniké 2002-06-13 2001-2002 Årsredovisning 2001-2002-08-30 2002 Bromma 2001-12-06 Claes Waering Mats Andersson Nils-Erik Leif Ek Bo Eriksson Tornqvist Ordförande VD Jag har översiktligt granskat denna halvårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börsregler eller årsredovisningslagarna. Sundbyberg 2001-12-06 Tommy Persson / Auktoriserad Revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00530/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar