KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ), org. nr 556363-2115, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 21 maj 2013 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdag den 15 maj 2013. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdag den 15 maj 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast klockan 16.00 onsdag den 15 maj 2013. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80, via e-post till bengt.miller@addvise.se alternativt via brev till ADDvise Lab Solutions AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Redogörelse för styrelsens och Valberedningens arbete.
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 10. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning; b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
 11. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till Valberedningens ledamöter.
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt styrelseordförande och revisor.
 13. Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.
 14. Förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen.
 15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 16. Övriga frågor.

 

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

 

Punkt 10: Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

 

Punkterna 11 och 12: Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt styrelseordförande och revisor

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och 12:

 • Arvode till styrelsen föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Inget arvode föreslås utgå till Valberedningens ledamöter.
 • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.
 • Omval av nuvarande ledamöterna Hans-Petter Andersson, Rikard Akhtarzand, Eddie Zetterberg och Kenneth Lindqvist. Hans-Petter Andersson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.
 • Omval av nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har uppgivit att den auktoriserade revisorn Johan Eklund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning

Styrelsen föreslår att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2012 skall godkännas av årsstämman 2013.

 

Punkt 14: Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 godkänner väsentligen samma procedur för

utseende av Valberedningens ledamöter som tillämpats i Bolaget det senaste året.

 

Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 375 572 stycken och motsvarande antal röster.

 

Övrig information

Styrelsens och Valberedningens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.addvise.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Stockholm i april 2013

ADDvise Lab Solutions AB (publ)

 

Styrelsen

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.