Kommuniké från ADDvise årsstämma 2011

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat efter skatt, totalt 339 269 kr, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

 

Val av styrelse samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Hans-Petter Andersson (ordförande), Rikard Akhtarzand samt Eddie Zetterberg.

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 140 000 kr till styrelsens ordförande samt med 60 000 kr till i bolaget icke anställda ledamot.

Vidare beslutades att arvode skulle utgå till Valberedningens ordförande med 15 000 kr och med 10 000 kr för övrig ledamot.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

 

 

För ADDvise Lab Solutions AB (publ)

 

 

Styrelsen

 

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

 

 

ADDvise Lab Solutions (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera