Kommuniké från Årsstämma i ADDvise Lab Solutions AB (publ) den 30 mars 2012

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, totalt 5 373 508 kr, överförs i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

Val av styrelse samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Hans-Petter Andersson (ordförande), Rikard Akhtarzand samt Eddie Zetterberg och Kenneth Lindqvist valdes in som ny styrelseledamot.

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande samt med 60 000 kr till i bolaget icke anställda ledamot. 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Styrelsen

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.