Korrigering avseende delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2014

Den 15 augusti 2014 offentliggjorde ADDvise Lab Solutions AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2014. I samband därmed har bolagets konvertibellån om nominellt 30 MSEK felaktigt redovisats som en långfristig skuld. Information avseende konvertibellånets förfallotidpunkt den 2 maj 2015 har redovisats korrekt på sid 8 i delårsrapporten men konvertibellånet skulle således ha klassificerats som en kortfristig skuld i delårsrapporten istället för, såsom angivits, långfristig skuld. Koncernens balansomslutning och totala skuldsättning påverkas inte av ovan nämnd omklassificering.

 

Rikard Aktharzand, VD +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera