Rapport 1 januari – 30 juni 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

April – juni 2011

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,7 MSEK (4,3), en ökning med 172 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,8 MSEK (–1,1)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,5 MSEK (–1,2)
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 0,4 MSEK (–1,2)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,11 SEK (–0,36)
 • Orderingången för perioden uppgick till 12,4 MSEK (4,1), en ökning med 202 % jämfört med samma period föregående år

 

Januari – juni 2011

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 23,4 MSEK (8,3), en ökning med 182 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden uppgick till –0,1 MSEK (–2,4)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till –0,8 MSEK (–2,5)
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till –0,9 MSEK (–2,6)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,22 SEK (–0,78)
 • Orderingången för perioden uppgick till 23,4 MSEK (6,9), en ökning med 239 % jämfört med samma period föregående år

(För tabell, se bifogad fil)

Koncernen redovisar kraftigt förbättrad bruttomarginal och fortsatt god orderingång under andra kvartalet 2011

VD-kommentar

Många affärer inom offentlig sektor

Den positiva trenden som påbörjades under slutet av förra året har fortsatt in i andra kvartalet 2011. Medan det första kvartalet präglades av hög aktivitet i privat sektor så har det andra kvartalet istället präglats av många affärer inom offentlig sektor. Orderingången under andra kvartalet var god. Vi ser också många nya affärsmöjligheter under det kommande halvåret. Ett halvår som sannolikt kommer att fortsätta i samma trend som det första.

Kraftigt förbättrad bruttomarginal

Omsättning och resultat fortsätter att utvecklas positivt. Bruttomarginalen under andra kvartalet har kraftigt förbättrats jämfört med tidigare kvartal. Det beror delvis på samordning av inköp samt lägre produktionskostnader till följd av förvärvet av KEBO Inredningar Sverige AB. Vi har nu möjlighet att i större utsträckning välja mellan egen produktion eller produktion utförd av våra underleverantörer. Det leder till lägre inköpspriser och därmed konkurrenskraftigare prisbild gentemot våra kunder. Konkurrenssituationen har varit hård under våren och min bedömning är att den fortsatt kommer att vara hård under andra halvåret 2011.

Det förbättrade resultatet är också hänförligt till en sänkning av bolagets fasta kostnader. Rationalisering och effektivisering har genomförts efter det att ADDvise förvärvade KEBO Inredningar. Bland annat har ADDvise säljkontor i Malmö avvecklats och KEBO Inredningars Stockholmskontor kommer att integreras i ADDvise Stockholmskontor från och med 1 oktober 2011.

Kompletterande förvärv

ADDvise tillväxtstrategi ligger fast. ADDvise kommer att växa såväl organiskt som genom förvärv. Ambitionen är att bli den ledande leverantören i Norden inom laboratorieinredning och därtill hörande utrustning.

 

Rikard Akhtarzand,

VD ADDvise Lab Solutions AB (publ)

 

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.