Rapport 1 januari - 30 september 2013

Juli – september 2013

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24,4 MSEK (21,9), en ökning med 9 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA för perioden uppgick till 0,9 MSEK (-0,4)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,1 MSEK (-1,4)
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -0,8 MSEK (-2,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,8 MSEK (-3,6)

 

Januari-september 2013

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 82,9 MSEK (65,4), en ökning med 28 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA för perioden uppgick till 2,4 MSEK (0,0)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,4 MSEK (-2,3)
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -2,5 MSEK (-3,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 MSEK (-2,3)

 

Kommentarer till utvecklingen under tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet är koncernens säsongsmässigt svagaste kvartal. Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 24,4 MSEK (21,9) en ökning med 9 procent. Under årets första nio månader uppgick nettoomsättningen till 82,9 MSEK (65,4) en ökning med 28 procent. Resultatet under tredje kvartalet förbättrades jämfört med samma period föregående år. EBITDA resultatet uppgick till 0,9 MSEK (-0,4). Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-1,4) och resultat efter skatt till -0,8 MSEK (-2,1). Resultatförbättringen beror till stor del på genomförda effektiviseringar vid integration av förvärvade bolag.

 

Affärsläget

Aktiviteten hos bolagets kunder har varit hygglig under kvartalet. Ett flertal större upphandlingar framförallt inom affärsområdet Lab är nära förestående. Dessa kan komma att avgöras under fjärde kvartalet 2013. Affärsområdet Vågteknik har haft en god tillväxt inom serviceverksamheten.

Såväl affärsområdet Lab som Sjukvård genererar idag affärer till serviceverksamheten. Produktförsäljningen inom affärsområdet Vågteknik har däremot haft ett tufft kvartal. Affärsområdet Sjukvård är som övriga affärsområden påverkade av sommarmånaderna vilket leder till en säsongsmässigt svagare försäljning.

 

Sonesta

Under tredje kvartalet, den 2 september, tillträdde ADDvise inkråmet Sonesta. Sonesta som har sin huvudsakliga marknad i USA fick en utmanande start då Obama administrationen friställde en stor del av de offentliganställda som en del i budgetprocessen. Sonesta-verksamheten är beroende av att såväl den amerikanska tullen som FDA fungerar normalt. Under delar av perioden var nästan ingen personal på  dessa myndigheter i tjänst. Det påverkade Sonestas försäljning negativt. Efter rapportperiodens utgång är dock ordningen återställd.

 

För mer information

Rikard Akhtarzand, verkställande direktör

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71

E-post: rikard.akhtarzand@addvise.se

ADDvise Lab Solutions AB

Box 20013, 161 02 Bromma

 

Om ADDvise

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM-Medico, KEBO, Tillquist och Sonesta erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX First North. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.