Rapport 1 januari- 31 december 2012

Oktober – december 2012

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35,0 MSEK (16,9), en ökning med 107 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA1 för perioden uppgick till 1,3 MSEK (0,4)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,6 MSEK(0,3)
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,3)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,0 SEK (0,2)
 • Orderingången för perioden uppgick till 30,4 MSEK (19,7), en ökning med 54 % jämfört med samma period föregående år

 

Januari – december 2012

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 100,4 MSEK (50,3), en ökning med 100 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA1 för perioden uppgick till 1,2 MSEK (0,5)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till –1,8 MSEK (–0,6)
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -3,6 MSEK (–0,8)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,7 SEK (0,1)
 • Orderingången för perioden uppgick till 95,2 MSEK (53,0), en ökning med 80 % jämfört med samma period föregående år

 

Kommentarer till bokslutskommunikén

Styrelsens prognos för helåret 2012 om en omsättning uppgående till 100 MSEK med ett positivt EBITDA resultat på koncernnivå infriades tack vare en stark avslutning på året. Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 35,0 MSEK (16,9) och för helåret 100,4 MSEK (50,3). EBITDA resultatet för kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (0,4) och för helåret 1,2 MSEK (0,5). Orderingången, till skillnad från faktureringen, mattades av något under fjärde kvartalet och slutade på 30,4 MSEK (19,7) och för helåret uppgick orderingången till 95,2 MSEK (53,0).

 

Sjukvård

Affärsområdet sjukvård har haft en bra utveckling under året framförallt när det gäller utrustning till akutsjukvården. Flera av affärsområdets produkter har utvecklats väl och ett antal nya produkter har identifierats för lansering under 2013. Den allmänna trenden inom medicinteknisk utrustning i Norden är en vilja att effektivisera och förbättra arbetet vilket gör investeringsviljan god. Även demografin i Norden bidrar till ökad konsumtion av förbrukningsmaterial genom att befolkningens livslängd ökar och befolkningen behandlas i livets senare skeden.

 

Lab

Försäljningen inom affärsområdet Lab har under året präglats av långa beslutsprocesser och avvaktan i synnerhet inom privat sektor. Flera av våra kunder inom privat sektor är globala koncerner vars investeringsbeslut inte fattas i vår region och inte baseras på hur den nordiska verksamheten går. Inom offentlig sektor är fortfarande investeringsviljan hygglig. Vi har vunnit ett antal viktiga projekt under året inte minst inom det nya KI-området. Flera mycket stora projekt inom offentlig sektor kommer att upphandlas inom de närmaste åren bl.a. den fortsatta utvecklingen av nya KI-området, Max Lab IV, Medicon Village och European Spallation Source.

 

Vågteknik

Serviceverksamheten inom affärsområdet Vågteknik, som är navet i affärsområdet, har haft tillväxt under året. Den finansiella oron som varit under 2012 har i högre grad lett till att apparatur servas istället för att bytas ut. Det har i gengäld påverkat försäljningen av affärsområdets produkter negativt. Undantaget är detaljhandeln som trots finansiell oro går starkt och har fortsatt att investera i affärsområdets produkter.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För mer information

Rikard Akhtarzand, verkställande direktör

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71

E-post: rikard.akhtarzand@addvise.se

ADDvise Lab Solutions AB

Box 20013, 161 02 Bromma

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera