Spridningsemissionen i ADDvise tillför bolaget ca 15,2 mkr och ca 1200 nya aktieägare

I den avslutade spridningsemissionen i ADDvise om maximalt 9 000 000 B-aktier tecknades 7 229 300  B-aktier och bolaget tillförs ca 1200 nya aktieägare. Genom emissionen tillförs ADDvise ca 15,2 mkr före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 2,10 kr per B-aktie, vilket är 8 procent lägre än den volymvägda snittkursen under teckningsperioden 15-26 januari 2016.

Syftet med emissionen var att få en större spridning av ägandet och tillföra ADDvise kapital för finansiering av kommande förvärv samt att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning. En större ägarspridning skapar förutsättningar för en bättre likviditet i aktien inför den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm.

Avräkningsnota kommer att tillsändas de som erhållit tilldelning omgående och leverans av de nyemitterade aktierna beräknas till den 29 januari 2016.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 22 468 178 aktier fördelat på 7 619 439 A-aktier och 14 848 739 B-aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med  7 229 300 kr varigenom aktiekapitalet i Bolaget efter registreringen hos Bolagsverket kommer uppgå till 22 468 178 kr.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.