Adera kallar till extra bolagsstämma

Adera kallar till extra bolagsstämma Aktieägare i Adera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 februari kl 10.00 i Aderas lokaler på Stureplan 4a, 3tr, Stockholm. Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om följande förslag: - Att bolagsstämman fattar beslut om en split 5:1 av bolagets aktie innebärande att 1 aktie uppdelas på 5 aktier. - Att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordning innebärande ändring av det nominella beloppet per aktie till 10 öre. - Att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emissioner med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller högst 2.500.00 aktier (efter split). Eventuella emissionerna ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelse från företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller kunna genomföra riktade nyemissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB; förda aktieboken senast fredagen den 4 februari 2000, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 8 februari 2000 kl 15.00. Anmälan kan göras per telefon till Jeanette Ersson, 08-545 033 00 eller per fax 08-545 033 01. För mer information kontakta: Per Malmström, Finanschef Adera, 08-545 033 00 Adera AB (publ) är Europas första e-byrå. Vi skapar affärsnytta för våra kunder genom att i vår egen organisation sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckloing-, marknadsförings-/kommunikations- samt IT- /Internetkompetens. Adera är idag 330 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Köpenhamn, Oslo, London, Antwerpen, München och Dallas. Aktien är sedan den 10 juni 1999 noterad på Stockholmsbörsens O- lista. (www.aderagroup.com) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00630/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00630/bit0002.doc

Dokument & länkar