Adera noteras på Stockholms Fondbörs O-lista

Adera noteras på Stockholms Fondbörs O-lista Styrelsen för det Internetrelaterade konsultbolaget Adera AB (publ) och dess aktieägare har beslutat om en nyemission om högst 80 MSEK och ägarspridning av aktierna i Adera. Bolagets B-aktie kommer att noteras på Stockholms Fondbörs O-lista. Prospektet offentliggörs idag, den 17 maj 1999. Under förutsättning att ägarspridningen kan genomföras beräknas handel påbörjas den 10 juni 1999. Spridningen av ägandet i Adera sker genom ett erbjudande om teckning av nyemitterade aktier utan företrädesrätt till teckning för befintliga ägare. Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare. Erbjudandet Erbjudandet presenteras utförligt i det prospekt som publiceras idag, och innebär i sammandrag: Nyemission omfattar högst 500 000 aktier av serie B Övertilldelningsoption: 50 000 befintliga aktier av serie B Teckningskurs: 160 kronor per aktie Anmälningsperiod: 19-28 maj 1999 Lägsta teckning: 100 aktier Likviddag: 7 juni 1999 Beräknad första dag för notering: 10 juni 1999 Det fullständiga erbjudandet framgår av det prospekt som finns tillgängligt hos Adera, tfn 031-701 67 34, och hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (H&Q), tfn 08-700 00 10. Det finns också på Aderas Webbplats (www.aderagroup.com), samt på H&Qs webbplats (www.hq.se). Europas första e-byrå Adera är ett Internetrelaterat konsultföretag vars affärsidé är att hjälpa uppdragsgivare att ta steget in i den nya affärslogiken, utveckla nya konkurrensmedel och nya effektiva sätt att kommunicera med kunder, omvärld och personal. Visionen är att skapa en av Europas ledande e-byråer med ett fotfäste även på den amerikanska marknaden. Med e-byrå avses ett konsultbolag som skapar affärsnytta för sina kunder genom att i den egna organisationen sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; management-, marknadsförings-/kommunikations-, samt IT-/Internet-kompetens. E-business Aderas huvudsakliga inriktning är e-business. Med e-business avses alla digitaliserade interaktioner ett företag kan ha med kunder och övriga intressenter: information, kommunikation och transaktion av varor och tjänster. Här ingår såväl e-commerce som intranät- och extranätlösningar. Parallellt med e-business bedriver Adera verksamhet inom traditionell reklam och marknadsföring, samt konsultverksamhet inom IT och management. Adera bildades 1983 och har idag drygt 250 anställda. Bolaget finns representerat i Stockholm, Göteborg, Ljungby, Köpenhamn, Antwerpen och München. Tillväxt har prioriterats Adera har historiskt sett redovisat positivt resultat trots en snabb expansion. Även under innevarande räkenskapsår har tillväxt prioriterats. Motivet till detta är att bolaget med tanke på de omstruktureringar och den utveckling som för närvarande sker i Internetbranschen, ansett det viktigt att säkerställa en ökad kompetensbredd och marknadsnärvaro. Byråintäkten har sedan juni 1994 stigit från 21,5 Mkr till cirka 170 Mkr i juni 1999 (proformaprognos). Detta motsvarar en genomsnittlig tillväxttakt under perioden på 51 procent. Den mycket snabba expansionen under det senaste året har inneburit att rörelseresultatet påverkats negativt. Under det innevarande förlängda räkenskapsår beräknas de första 12 månadernas verksamhet (juli 1998-juni 1999) visa en rörelseförlust om cirka 19-23 Mkr (proforma) att jämföra med förra räkenskapsårets +6 Mkr. Många av de åtgärder som är orsaken till det negativa rörelseresultatet är av strukturell natur som - tillsammans med synergier av samgåendet med IT- managementbolaget Astrakan Strategisk Utveckling i januari 1999 - förväntas ge positiva resultateffekter under nästa räkenskapsår då målsättningen är att uppnå ett break-even resultat. Det långsiktiga finansiella målet är att resultat efter finansnetto, i förhållande till byråintäkten, skall ge en marginal om minst 10 procent vilket väntas uppnås inom tre till fem år. Fortsatt kompetensuppbyggnad och expansion Adera avser att använda nyemissionslikviden för att finansiera fortsatt kompetensuppbyggnad och expansion samt till strategiska förvärv inom och utom Sverige. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB är rådgivare till Adera i samband med börsnoteringen. För mer information kontakta: Rolf Jansson Koncernchef Adera AB 031-701 67 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar