Delårsrapport för tredje kvartalet 2001

Adera AB (publ) Delårsrapport för tredje kvartalet 2001 · Omsättningen för tredje kvartalet 2001 uppgick till 52 Mkr (föregående år 122 Mkr) och för 9-månadersperioden till 275 Mkr (föregående år 396 Mkr). För jämförbara enheter uppgick omsättningen till 50 Mkr (74 Mkr) respektive 218 Mkr (254 Mkr). · Antalet anställda per den 30 september var 298, vilket är 254 färre än vid samma tidpunkt föregående år, och 288 färre än vid årsskiftet då Adera hade 586 anställda. · All kvarvarande goodwill per 30 september har skrivits bort. Engångsnedskrivningen uppgår till 55 Mkr. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITA) för kvartalet uppgick till - 28 Mkr (föregående år - 39 Mkr) och för 9-månadersperioden till - 95 Mkr (föregående år - 53 Mkr). Adera har under tredje kvartalet fullföljt renodlingen och anpassningen av verksamheten till två affärsområden: IT-driven Affärs- och Verksamhetsutveckling samt Integrerad Kommunikation. Renodlingen har medverkat till ett tydliggörande av Aderas kompetens, både internt och externt. Inom båda områdena pågår idag diskussioner som kan öppna för nya framtidsscenarier. Steg för steg har förutsättningarna också förbättrats för att nå lönsamhet, även om det under rådande marknadsförutsättningar kommer att ta längre tid att nå break-even än vad som förväntades vid halvårsskiftet. Genom renodling och fokusering av verksamheten på de kunder och uppdrag Adera har, har kostnadskostymen kunnat minskas avsevärt. Detta arbete kommer att fortsätta. Med tanke på den tilltagande osäkerheten i omvärlden är detta en faktor av stor strategisk betydelse för framtiden. Omsättning (Mkr) - tredje kvartalet 2001 Antal anställda - 30 1) september 2001 [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] 1) Före elimineringar av intern . försäljning. 2) Enheter som är under avveckling. Affärsområde IT-driven Affärs- och Verksamhetsutveckling 2001 kv 3 kv 2 kv 1 jan-sep Omsättning, Mkr 26,4 44,5 54,0 124,9 Antal anställda vid periodens slut 163 182 182 163 Affärsområdet IT-driven Affärs- och Verksamhetsutveckling arbetar med strategisk rådgivning, värdeskapande processer, change management, avancerad systemutveckling, systemintegration och webbutveckling. Verksamheten bedrivs under två varumärken, Astrakan och OOPix, som bägge förvärvades av Adera under den expansionsfas som företaget tidigare befann sig i. Astrakan, med verksamhet i Stockholm och Göteborg, fokuserar på IT- relaterad verksamhetsutveckling och utbildning, medan OOPix, med kontor i Stockholm, arbetar med djup IT- och systemutveckling. Omsättning Omsättningen för det tredje kvartalet har påverkats av semestrarna, men också av att ett antal kunder valt att skjuta delar av sina IT- investeringar längre fram i tiden. Det är framförallt efterfrågan på tjänster såsom systemutveckling och systemintegration som sjunkit eller skjutits på framtiden. En ökad efterfrågan har dock märkts vad gäller verksamhetsutveckling och utbildning. Marknadsutveckling Den allmänna lågkonjunkturen och tilltagande oro till följd av den senaste tidens världshändelser har bidragit till en extremt svårbedömd marknadssituation. Ingen kan idag svara på hur djup svackan blir eller när en svängning kan komma att ske. Detta har försvårat möjligheterna att se en tydlig efterfrågetrend inom något område. Kunderna prioriterar mycket hårt mellan sina projekt, vilket gör att ledtiden för att erhålla nya uppdrag är längre än tidigare. Bedömningen är dock att det finns en relativt fortsatt god marknad för konsulter med avancerad teknik som specialitet. Särskilt Astrakans kunnande inom IT-stödd verksamhetsutveckling, med sikte på att minska kostnader och korta ledtider, står högt i kurs på en extremt kostnadsfokuserad marknad. Då det däremot gäller efterfrågan på mindre kompetenskrävande IT- konsulttjänster samt resurskonsulting, förväntas prispressen att fortsatt vara mycket stor. Exempel på nya affärer under perioden Exempel på kunder som givit Adera IT nytt eller fortsatt förtroende är Duni, FMV, Strängbetong, Scania, Compaq EMEA, Ascom, SACO och Arbetsmiljöverket. Inneliggande uppdrag motsvarar drygt två månaders försäljning. Denna framförhållning är i paritet med läget tidigare under året. Affärsområde Integrerad Kommunikation 2001 kv 3 kv 2 kv 1 jan-sep Omsättning, Mkr 25,5 34,8 56,8 117,1 Antal anställda vid periodens slut 113 150 176 113 Affärsområde Integrerad Kommunikation arbetar främst med marknadsförings- och varumärkesstrategier, e-businessanalyser, reklam, PR och events. Affärsområdet har ett väl utvecklat samarbete med Astrakan då det gäller utveckling och implementering av tekniska plattformar, re-engineering av marknadsföringsprocesser och change management. Inom affärsområdet finns tre separata varumärken: Blanking (Malmö), Adera (Göteborg, Ljungby, Stockholm) och Nucleus (London). Adera fokuserar på marknadsföring inom B2B (business-to-business), där digitala media utgör en intressant och växande del, medan Blanking arbetar med strategisk marknadsföring och varumärkesfrågor för konsumtionsvaruföretag (B2C). Adera Nucleus London utgör en separat enhet inom affärsområdet. Bolaget har idag 21 medarbetare. Omsättning Omsättningen tredje kvartalet har påverkats av semestrarna. Beläggningsgraden, och därmed intäkten per anställd, har förbättrats under periodens slut. Marknadsutveckling Reklambranschen har under tredje kvartalet påverkats kraftigt av lågkonjunkturen. Mediainvesteringarna har gått ned och många företag har lagt planerade marknadsförings-aktiviteter på is. Ledtiderna för upphandling av nya uppdrag har ökat. Särskilt markant är nedgången på konsumentreklamsidan. Detta har medfört att såväl Blanking i Malmö som Nucleus i London och Adera i Stockholm har drabbats under tredje kvartalet. På business-to-business området är läget något stabilare. Gamla kunder har stannat och i viss mån utökat sina engagemang. Delvis beror detta på att Aderas erfarenheter inom integrerad kommunikation, understödd av ny teknik, har visat sig utomordentligt värdefullt för de företag som vill spara kostnader och öka effektiviteten i sin marknadskommunikation. Exempel på nya affärer under perioden Exempel på kunder som givit Adera Kommunikation nytt eller fortsatt förtroende är Alfa Laval, Volvo Penta, SCA, Skanska, Tidningsutgivarna, Mölnlycke Health Care, Telia, Trelleborg, Esab, Wireless Maingate m.fl. Befintliga uppdrag motsvarar cirka fyra månaders försäljning. Detta är en viss förbättring jämfört med tidigare under året. Kommentarer till resultat och balansräkning Omsättning och resultat 2001 2000 kv 3 kv 2 kv 1 jan-sep jan-sep Omsättning, Mkr Adera idag 50,0 72,0 95,8 217,7 253,6 Övrigt 1) 1,8 23,0 31,9 56,8 142,0 Summa 51,8 95,0 127,7 274,5 395,6 EBITA 2), Mkr -28,1 -36,3 -30,6 -95,0 -53,2 Antal anställda vid periodens 298 418 481 298 552 slut 1) Enheter som är under avveckling eller som har avvecklats under året. 2) Justerat för jämförelsestörande poster. Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 52 Mkr, vilket är en minskning med 70 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ("Adera idag") var minskningen 24 Mkr för kvartalet och 36 Mkr för 9-månadersperioden. Omsättningen under det tredje kvartalet har inte nått upp till den nivå som förväntades vid den tidpunkt då besluten om strukturåtgärdsprogram och ny affärsområdesorganisation togs i slutet av det andra kvartalet. Detta har inneburit ett betydande tapp i resultatet. Rörelsekostnaderna är 30% respektive 45% lägre i kvartal 3 jämfört med kvartal 2 och kvartal 1 och 40% lägre än motsvarande period föregående år. Minskningen av kostnaderna under perioden är därmed helt i nivå med plan. Parallellt med fortsatt renodling och fokusering inom respektive affärsområde är effektivisering och fortsatt kostnadsminskning på kort sikt koncernens högsta prioritet. Marknaden var redan före sommaren mycket svårbedömd, och osäkerheten består. Positivt för Adera är att ordersidan för Adera Kommunikation ser förhållandevis tillfredsställande ut och balansen mellan kostnader och intäkter ligger på förväntad nivå. För Adera IT motsvarar inneliggande order, för arbete som genomförs under det fjärde kvartalet, ca två månaders försäljning, vilket är i nivå med första halvåret. Under det tredje kvartalet har en nedskrivning av all kvarvarande goodwill gjorts. Beloppet uppgick till 55,0 Mkr. Nedskrivningen har gjorts efter beaktande av ett flertal faktorer, inklusive aktiemarknadens värdering av Adera. Det bokförda värdet på goodwill bedömdes därmed väsentligen överstiga återvinningsvärdet, både under rådande marknadsförutsättningar och mot bakgrund av den historiska resultatutvecklingen. Jämförelsestörande poster 2001 2001 2000 2000 jul- jan- jul- jan- sep sep sep sep 3 mån, 9 mån, 3 mån, 9 mån, Mkr Mkr Mkr Mkr Avvecklingskostnader Adera - - - 11,8 Inc (USA) Omstruktureringskostnader - 76,4 - - Summa - 76,4 - 11,8 Av omstruktureringskostnaderna har 60 Mkr betalats under perioden januari - september, varav 21 Mkr under tredje kvartalet. Resterande del redovisas som avsättningar i balansräkningen. Övriga avsättningar samt ansvarsförbindelser och ställda panter Avsättningen för fordringar under utredning som vid årsskiftet uppgick till 3,7 Mkr har reglerats genom att återbetalning erhölls i samband med försäljningen av delar av verksam-heten i dotterbolaget i Holland under det andra kvartalet. Samtidigt reserverades den redovisningsmässiga resultateffekten från denna försäljning i sin helhet. Under det tredje kvartalet nåddes en överenskommelse beträffande en tvist för vilken avsättning gjordes vid årsskiftet. De kostnader som uppgörelsen medfört har mötts av upplösningen av avsättningen, vilket innebär att årets resultat inte påverkats. Inga väsentliga förändringar i ansvarsförbindelser eller ställda panter har skett sedan årsskiftet. Investeringar Inga väsentliga investeringar har skett under det tredje kvartalet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under perioden januari- september till 1,5 Mkr. En tilläggsköpeskilling på 1,5 Mkr avseende ett förvärv av en rörelse i december 1999 utbetalades under det första kvartalet. Likviditet och Finansiering Koncernens kassa och banktillgodohavanden uppgick den 30 september till 51,9 Mkr. Detta är en minskning med 157,0 Mkr sedan årsskiftet. Minskningen under det tredje kvartalet uppgår till 54,3 Mkr, varav 9,6 Mkr hänför sig till avvecklingen av det holländska dotterbolaget. Utnyttjande av checkkredit (eller motsvarande i utlandet) har minskat med 9,4 Mkr sedan årsskiftet. Under tredje kvartalet har utnyttjandet av checkkrediten ökat med 5,6 Mkr. Övriga räntebärande skulder har minskat med 5,4 Mkr sedan årsskiftet. Under det tredje kvartalet har dessa skulder minskat med 0,3 Mkr exklusive effekten av avvecklingen av dotterbolaget i Holland. Det har inte gjorts några nyemissioner under perioden. Inga nya lån har tagits upp. Under antagna marknadsförutsättningar förutses en positiv kassa vid årsskiftet. Ändrad klassificering i balansräkningen av långfristig fordran respektive skuld I långfristiga räntebärande skulder ingick vid årsskiftet och i kvartalsrapporter tidigare i år en revers utställd till säljarna av Nucleus Ltd, för vilken säkerhet ställts i form av en bankgaranti till förmån för säljarna. Adera har deponerat motsvarande belopp hos banken som en säkerhet för en motförbindelse till bankgarantin. Denna deposition redovisades tidigare som en finansiell anläggningstillgång. Den redovisning som bäst speglar avtalsvillkorens syfte och resultatet av en komplex transaktionskedja är dock att nettoredovisa dessa två poster, vilket gjorts från och med den 30 september, 2001. Beloppet som nettoredovisats uppgick till 37,0 Mkr. Vid årsskiftet var motsvarande belopp 37,4 Mkr. Balansräkningen för tidigare perioder har omarbetats med avseende på den ändrade klassificeringen. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 7 februari 2002 Årsredovisning mars 2002 Göteborg den 24 oktober 2001 Adera AB (publ) Rolf Jansson VD och koncernchef Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Rolf Jansson, VD och koncernchef (0705-72 72 02) Adera AB (publ) Östra Hamngatan 41-43, 411 10 Göteborg Telefon: 031-701 67 00 Fax: 031-701 67 01 www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00590/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00590/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar