Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari – mars 2017

Malmö, 2 maj 2017 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en kvartalsrapport för perioden jan-mar 2017. 

Försäljningsutveckling ADONnews 2016 samt 2017

(Se diagram i bifogad pdf)

Period Försäljningsutveckling ADONnews
Q1 – 2016 939
Q2 – 2016 906
Q3 – 2016 1 160
Q4 – 2016 1 504
Q1 – 2017 2 252

*Total försäljning ADONnews per kvartal 2016 och 2017 utan beaktande av leveransmånad enligt avtal.

Försäljningsökning mellan Q4 2016 och Q1 2017 uppgår till 50%.

Väsentliga händelser under kvartal 1 2017

 • Avtal signerat med Bonnier News om utökat samarbete avseende mobilannonsering i Kvällsposten, GT samt Expressen. Detta ökar räckvidden för ADONnews från 3 500 000 till 7 200 000 unika besökare per vecka.
 • Under mars månad skrevs avtal med både Mediavärlden samt Hallpressen och räkvidden ökade direkt till 7 400 000 unika läsare per vecka för de första fem påkopplade tidningarna. Totalt har hallpressen 12 tidningar.
 • Under årets första kvartal upptog bolaget avtal om lån för bryggfinansiering som beräknas inbringa ett belopp om 3 MSEK. Trots den ökade försäljningen beräknar ledning och styrelse att ett kapitalbehov fortsatt föreligger under året om än i mindre omfattning än tidigare år.
 • Bolagets visions, mål och fortsatta strategi kommer att presenteras vid årsstämman den 8 maj 2017. I samband med detta kommer även styrelsen att ansöka om bemyndigande för fortsatt finansiering i linje med bolagets affärsplan. 

Finansiella nyckeltal, koncernen

Januari – mars 2017

 • Rörelsens intäkter 1 168 (644) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till optionsprogram

samt övriga kostnader av engångskaraktär -1 868 (-3 357) KSEK

 • Resultat efter skatt per aktie -0,01 (-0,01) SEK

Det kan konstateras att omsättningen har en stabil ökning mellan kvartalen. Styrelsen samt företagsledningens arbete med kostnadsreduceringar återspeglas i de finansiella talen för kvartal 1 2017 i förhållande till kvartal 1 2016.  En resultatförbättring mellan kvartal 1 2017 och kvartal 1 2016 om 1 489 KSEK.

Investeringar

 • Under året har koncernen investerat 109 (226) KSEK i immateriella anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell fas och bolagets framtida utvecklingskostnader kommer att vara på en lägre nivå än historiskt.

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -1 163 (-3 144) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 067 (757) KSEK.
 • Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -4 355 (-3 044) KSEK.  

Moderbolaget

 • Resultat före skatt för perioden januari till mars 2017 uppgick i moderbolaget till -5 946 (-21 738) KSEK. Resultatet har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europé AB med -5 403 (-21 532) KSEK.  
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till 24 870 (23 541) KSEK och balansomslutningen till 34 507 (35 131) KSEK, innebärande en soliditet om 72 (67) procent.

Övrig information 

 • Antalet registrerade och noterade aktier i Mobile Loyalty Holding AB uppgår per den 31 mars till 386 277 457.  
 • Årsstämma kommer ske den 8 maj 2017 i bolagets lokaler i Malmö. Kallelse har skickats ut i enlighet med bolagsordningen. 
 • Ordinarie kvartalsrapport för kvartal 2 2017 släpps senast den 20 augusti 2017.

VD har ordet 

Som kommunicerat i årsredovisningen så har vi haft en fortsatt positiv utveckling av orderingången under kvartal 1 med en ökning av 50% jämfört med kvartal 4 2016. I och med lanseringen av de fyra titlarna hos Hallpressen samt Medievärlden ser vi positivt på en fortsatt ökad efterfrågan.

Under kvartalet har vi även mottagit de första bokningarna via vår marknadsplats där företag köper marknadsföring via ADONnews abonnemang som aktiveras digitalt, dvs utan fysisk support.

Framöver kommer vi sätta stort fokus på att förfina marknadsplatsen för att öka konverteringsgraden samt investera i marknadsföringsaktiviteter för att snabbare nå ut till marknaden, vilket kommer ytterligare effektivisera säljprocessen.

Under kvartal 2 kommer vi att införa en ny dimension av paketering som är anpassad till varje företags egna behov och budget. Detta kommer ge full flexibilitet och medföra att vi tar bort eventuella trösklar för företag som ska introduceras till digital marknadsföring.

På stämman den 8e maj kommer vi att presentera företagets vision och strategi på kort och lång sikt, för vilket styrelsen och ledningen kommer söka stöd från ägarna.

Med vänliga hälsningar

Andreas EricssonMobile Loyalty Holding AB

Det legala moderbolaget i koncernen är Mobile Loyalty Holding AB som redovisas nedan i moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag.

Principer för upprättande av delårsrapport

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för 2015 och ska läsas tillsammans med dessa.

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.  

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

Andreas.Ericsson@mobileloyalty.com

Sterner de la Mau

Ordförande/Grundare

sdlm@mobileloyalty.com

Om Mobile Loyalty  

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmenten inom marknadsföring – online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Mobile Loyalty handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: MOBI).

www.mobileloyalty.com 

https://www.facebook.com/pages/Mobile-Loyalty-Holding-AB/ koncernens RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) jan-mar2017 jan-mar2016
Rörelsens intäkter 1 168 644
Inköp av material, varor och tjänster -302 -999
Bruttoresultat 866 -355
Administrativa kostnader -3 481 -3 594
Rörelseresultat -2 615 -3 949
Räntekostnader och liknande poster -71 -117
Resultat före skatt -2 687 -4 067
Skatt                     108 -
Periodens resultat efter skatt -2 579 -4 067          


KONCERNENs balansräkning I SAMMANDRAG (KSEK) 31 mar2017 31 mar2016
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 78 -
Immateriella anläggningstillgångar 5 080 8 290
Finansiella anläggningstillgångar 323 -
Kortfristiga fordringar 1 829 1 229
Kassa och bank 1 067 757
Summa tillgångar 8 376 10 276
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital -4 355 -3 044
Avsättningar - 802
Långfristiga skulder 9 205 2 935
Kortfristiga skulder 3 527 9 583
Summa eget kapital och skulder 8 376 10 276


KONCERNENS Kassaflödesanalys I SAMMANDRAG (KSEK) JAN-Mar2017 JAN-mar2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 924 -3 475
Förändring av rörelsekapital 761 6 681
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 163 3 206
Kassaflöde från investeringsverksamheten -109 -226
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 250 -3 421
Periodens kassaflöde -22 -441
Likvida medel vid periodens ingång 1 089 1 198
Likvida medel vid periodens utgång            1 067               757                        


MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) jan-mar2017 jan-mar2016
Rörelsens intäkter 280 660
Inköp av material, varor och tjänster - -534
Bruttoresultat 280 126
Administrativa kostnader -786                      -421
Rörelseresultat -506 -295
Övriga ränteintäkter och liknande poster - -
Resultat från andelar i koncernföretag -5 403 -21 532
Räntekostnader och liknande poster -36 -91
Resultat före skatt -5 946 -21 738
Skatt - -
Periodens resultat efter skatt -5 946 -21 738


MODERBOLAGETS balansräkning I SAMMANDRAG (KSEK) 31 mar2017 31 mar2016
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 30 -
Finansiella anläggningstillgångar 28 971 25 562
Kortfristiga fordringar 4 641 9 000
Kassa och bank 865 569
Summa tillgångar 34 507 35 131
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 24 870 23 541
Långfristiga skulder 2 250 3 000
Kortfristiga skulder 7 387 8 590
Summa eget kapital och skulder 34 507 35 131

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar