Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari – september 2015.

Malmö, 30 November 2015 - Mobile Loyalty (Aktietorget ”MOBI”), som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-sep 2015.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Juli – september 2015

 • Rörelsens intäkter 412 (48) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar -3 038 (-4 713) KSEK
 • Resultat efter skatt per aktie -0,02* SEK

Januari – september 2015

 • Rörelsens intäkter 835 (178) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar -9 829 (-9 820) KSEK

Resultat efter skatt per aktie -0,05* SEK 

*På grund av förändringen i koncernstrukturen finns inte något jämförelsetal att redovisa.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Perioden har utifrån ett strategiskt perspektiv varit viktig för bolagets utveckling. Bolagets beslut om att själva överta ansvar för försäljningen från våra mediapartners sker eftersom vi insett att bolagets mjukvara har ett stort kommersiellt värde och det är strategiskt viktigt att vara i direktkontakt med slutkunden, den lokala annonsören.
 • Det är en stark och tydlig trend att det är viktigt att kunna annonsera lokalt i digitala kanaler.
 • Under kvartal tre har bolaget i genomsnitt haft tre anställda säljare. Antalet säljare vid utgången av kvartal tre uppgår till fem.
 • Periodens omsättning är framför allt hänförlig till mitten av augusti fram till slutet av september. Omsättningen under tredje kvartalet var samma som den totala försäljningen under första och andra kvartalet 2015 sammantaget.
 • Orderstocken vid slutet av kvartal tre uppgår till 175 KSEK. Med orderstock innefattas avtalad försäljning under perioden där annonsering samt fakturering sker efter periodens utgång. Med bakgrund av försäljningsresultatet under perioden med existerande resurser, har beslut fattats att öka säljkåren i kvartal fyra.
 • Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera processer och minska kostnaderna. Under kvartal 3 har omkostnaderna minskats med ca 1 500 000 SEK relativt motsvarande period 2014. I årets omkostnader ingår även säljavdelningen som inte var på plats under 2014.
 • Verksamheten Encons Nordic AB har fusionerats och uppgår i Mobile Loyalty Europe AB per den 10 augusti.

Investeringar

 • Under året har koncernen investerat 490 (1 202) KSEK i immateriella anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell fas och bolagets framtida utvecklingskostnader bedöms avta.

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -10 945 (-4 023) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 936 (524) KSEK.
 • Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens utgång till 231 (-11 915) KSEK. Under inledningen av kvartal fyra 2014 tillfördes eget kapital genom kontantemission vilket återställde det egna kapitalet.

Moderbolaget

 • Rörelseresultat för perioden uppgick i moderbolaget till -1 060 (-875) KSEK. Det avvikande rörelseresultatet är till betydande del hänförligt till att moderbolaget bildades under april 2014. Resultat före skatt uppgick till -16 753 (-876) KSEK. Resultat före skatt har belastats med nedskrivning av bokfört värde avseende aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB med -15 691 KSEK
 • Eget kapital i moderbolaget uppgick till 58 914 (75 378) KSEK och balansomslutningen till 65 111 (75 470) KSEK, innebärande en soliditet om 90 (99,9) procent.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 29 oktober meddelade bolaget att VD Christer Enqvist ökar sitt innehav i bolaget genom teckning i kontantemission och blir näst största enskilda ägare. Samtidigt kommunicerades förutsättningarna för en riktad nyemission under kvartal fyra.
 • Orderstocken har stigit från 175 KSEK vid utgången av kvartal tre till 375 KSEK vid slutet av november. Detta motsvarar en ökning på 114% och är en indikation på den fortsatta ökade försäljningen.
 • Baserat på ovan tillväxtkurva är ledningens bedömning och mål att ha en säljstyrka under kvartal ett 2016 på minst 15 personer.
 • Den utökade interna säljorganisationen som är på plats under kvartal ett 2016 skall utgöra grunden för en vidare expansion med externa säljpartners.

Övrig information

 • Antalet registrerade och noterade aktier i Mobile Loyalty Holding AB uppgick per den 30 september till 259 780 247.
 • Ordinarie kvartalsrapport för kvartal fyra 2015 och bokslutskommuniké för helåret 2015 publiceras den 29 februari 2016.

VD har ordet

Mobile Loyalty har under de senaste åren prövat olika strategier och med blandad framgång. Det grundläggande erbjudandet har visat sig attraktivt men bolaget har i vissa lägen gjort dåliga vägval.

Ett exempel på detta var vår struktur för försäljning. I våras fattade vi därför ett strategiskt beslut om att flytta in all försäljning i vår organisation och därmed få full kontroll. Detta har påverkat vårt resultat negativt under uppbyggnadsskedet men visar nu förväntat positivt resultat såväl försäljningsmässigt samt avseende orderstock.

När jag tillträde som VD i april månad satte jag höga mål på försäljningen då jag var och är helt övertygad att Mobile Loyaltys lösning och erbjudande till marknaden täcker ett starkt och växande behov inom den digitala och lokala annonsmarknaden. Jag underskattade dock tiden det tar att bl.a. rekrytera och bygga upp en effektiv säljkår och med viss frustration måste jag medge att vi inte i år kommer att nå det mål som jag satte upp för 2015.

Men som siffrorna visar så förefaller försäljningen öka och de övergripande målen står fast, dock med en förskjuten tidplan baserat på en långsammare uppbyggnadsfas än beräknat. Även om siffrorna i absoluta tal är små så är tillväxttakten hög, trots den relativt sett modesta ökningen av antalet säljare.

I dag är bolaget bra positionerat i en marknad som vi tror kommer att utvecklas positivt. Orsaken är att mediabranschen genomgår ett stålbad och letar efter nya möjligheter till intjäning.

Samtidigt som mediekonsumtionen förändras, letar ett stort antal företag efter mer kostnadseffektiva sätt att nå kunder på olika geografiska marknader. I den här situationen erbjuder vi en unik lösning som är attraktiv för både annonsörer och media. När vi pratar med våra partners och våra kunder bekräftas att vi har en bra produkt och ett bra erbjudande. Därför kan vi inte annat än öka farten framåt och anställa fler säljare och bygga en bra position på en attraktiv marknad. Vårt fokus är i nuläget Sverige och Finland, där vi nu fått vår affärsmodell bekräftad, för att gradvis expandera i övriga Skandinavien och därefter genom samarbeten i övriga Europa.

Vi har en genuin tro på att vi kommer att lyckas och Jag har därför privat gått in med ett större belopp i en riktad emission och blivit näst största enskilda aktieägare.

Med vänliga hälsningar

Christer Enqvist

Mobile Loyalty Holding AB

Det legala moderbolaget i koncernen är Mobile Loyalty Holding AB som redovisas nedan i moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag.

Principer för upprättande av delårsrapport

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för 2014 och ska läsas tillsammans med dessa.

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Christer Enqvist

VD

Christer.Enqvist@mobileloyalty.com

Sterner de la Mau

Ordförande/Grundare

sdlm@mobileloyalty.com


Om Mobile Loyalty

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmenten inom marknadsföring – online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Mobile Loyalty handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: MOBI).

www.mobileloyalty.com

https://www.facebook.com/pages/Mobile-Loyalty-Holding-AB/

Taggar:

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar