Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 2 MSEK

Malmö, 5 november 2017 – Mobile Loyalty meddelar att bolagets huvudägare garanterar finansiering av bolaget om ytterligare 2 MSEK.

Mobile Loyalty har i sin delårsrapport för kvartal 2 informerat en avsikt att ta in ytterligare kapital om ca 15 MSEK. Med anledning av den positiva utvecklingen av de samarbeten som inletts med partners, är det styrelsens samt ledningens bedömning att företagets kapitalbehov har förändrats. Detta innebär att tidigare planer på en större nyemission inte är aktuellt i dagsläget. Bolagets näraliggande kapitalbehov tillgodoses i stället av huvudägarnas utökade finansiella engagemang med ytterligare 2 MSEK i tillskott. Mobile Loyalty avser återkomma med detaljerade förutsättningar avseende ovan nämnda finansiering i samband med delårsrapporten den 30 november.

Styrelsen har beslutat med stöd av stämmans bemyndigande att utge konvertibla skuldebrev om 2 MSEK med en löptid på 12 månader. Konvertering kan ske till aktier om 0,10 sek. Skuldebrevet löper med en årlig ränta om 6%. 

Långivarna erhåller samtidigt avskiljningsbara teckningsoptioner med en löptid på 24 månader och en teckningskurs om 0.10 SEK. Total värde vid inlösen uppgår till 2 MSEK. Totala antalet teckningsoptioner uppgår till 20 000 000 st och medför rätt att teckna en aktie per teckningsoption. 

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma de som tecknar konvertibla förlagslån enligt ovan 

Konvertiblerna tecknas av; 

Christian Valentin gm bolag 1,4 MSEK 
Olof Ekelund 0,3 MSEK
Mats Lundberg gm bolag 0,3 MSEK 

Emissionen sker utan företrädesrätt och rätt att delta i emissionen har endast utvalda investerare. Grunden för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Bolaget anser att Bolaget är i stort behov av kapital och bryggfinansiering för att senare möjliggöra en emission. Det är styrelsens bedömning att nu nämnda förhållanden kommer att gynna, och vara en förutsättning för, en positiv utveckling av Bolaget i allmänhet och av dess kassaflöde i synnerhet, vilket kommer att komma samtliga aktieägare till del.  

Det antecknas att handlingar enligt 15 kap 8§ aktiebolagslagen framlagts. 

För mer information kontakta: 
Göran Barsby, Ordförande
goran.barsby@capman.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mobile Loyalty Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017.

Mobile Loyalty, utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala företag. 

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring – online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende. (AktieTorget”MOBI”) 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar