Advania innehar efter erbjudandets genomförande 98,7 procent av aktierna i Caperio Holding

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), läm­nade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”). Den 31 maj 2017 meddelade Advania att Erbjudandet fullföljdes och att acceptfristen för Erbjudandet förlängdes. Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 12 juni 2017.

Efter den initiala acceptfristens utgång innehade Advania 4 530 096 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och rösterna i Caperio.[1] Under den förlängda acceptfristen har
218 256 aktier lämnats in i Erbjudandet. Per idag innehar Advania därmed 4 748 352 aktier i Caperio, motsvarande cirka 98,7 procent av aktierna och rösterna i Caperio.1 Advania kan komma att förvärva ytterligare aktier i Caperio på marknaden.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 16 juni 2017. Advania har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Vidare har Caperio, på begäran av Advania, ansökt om att handeln i Caperios aktie på Nasdaq First North ska upphöra. Sista dag för handel i Caperio-aktien på Nasdaq First North har fastställts till den 26 juni 2017.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com 

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.advania.com/offer 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 07:30.

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Advania avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag och Advania kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon sådan jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Advanias och Caperios kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Advania har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.


[1] Baserat på 4 808 639 utestående aktier, vilket är det totala antalet aktier i Caperio.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar