Aerocrine tillförs 50 miljoner USD genom kreditfacilitet och riktad nyemission

SOLNA – 30 april 2013 – Aerocrine AB (NASDAQ OMX Nordic Exchange: AERO) (Aerocrine) meddelar att bolaget finansierar den fortsatta expansionen av verksamheten med ett lån om 35 miljoner USD (ca 229 miljoner SEK) från ett bolag inom den amerikanska investeraren OrbiMed Advisors LLC (OrbiMed) och från Novo A/S (Novo). Aerocrine tillförs dessutom 95 miljoner SEK genom en riktad nyemission av aktier till OrbiMed och ett antal andra institutionella investerare. Motivet till kapitalanskaffningen är att finansiera fortsatt tillväxt samt lansering av nya produkter för diagnos och behandling av luftvägsinflammationer. Baserat på den långsiktiga planen bedömer bolaget att denna finansiering är tillräcklig för att nå positivt kassaflöde och lönsamhet.

-Aerocrine har haft ett tätt samarbete med OrbiMed under de senaste månaderna för att hitta en finansieringsstruktur som tillgodoser bolagets behov genom nästa steg av tillväxt och mot lönsamhet, säger Scott Myers, VD på Aerocrine.

-Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Aerocrine och kunna erbjuda en lösning på kapitalbehovet som innebär begränsad utspädning för aktieägarna för att underlätta för företaget att fortsätta leverera värdefulla diagnosprodukter för luftvägssjukdomar, säger Tadd Wessel, managing director på OrbiMed. Aerocrine har gjort stora framsteg med att kommersialisera NIOX® MINO® och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Scott och hans team för att hjälpa bolaget uppnå sin fulla potential, säger Matthew Rizzo, också han en managing director på OrbiMed.

Aerocrine har fokuserat sitt kommersialiseringsarbete till USA och andra internationella nyckelmarknader. För att stödja expansionen kräver detta arbete långsiktig finansiering. Kombinationen av lån och aktiekapital bedöms ge en sund kapitalstruktur för ett tillväxtbolag som Aerocrine.

ABG Sundal Collier har varit sole lead manager och bookrunner i nyemissionen. Mannheimer Swartling och Reed Smith har varit Aerocrines legala rådgivare i samband med finansieringen.

Lånefinansiering (kreditfacilitet)

Aerocrine har ingått avtal om ett säkerställt lån på 35 miljoner USD (ca 229 miljoner SEK) med OrbiMed och Novo. OrbiMed administrerar lånet och står för 25 miljoner USD medan Novo står för 10 miljoner USD. Lånet löper på sju år.

Riktad nyemission

Som ett led i finansieringen har styrelsen i Aerocrine, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 3 maj 2012, beslutat att öka Aerocrines aktiekapital med 4 312 500 SEK genom en riktad emission av 8 625 000 nyemitterade aktier till OrbiMed och ett antal institutionella investerare genom ett s.k. book building-förfarande. OrbiMed leder den riktade nyemissionen och investerade 5 miljoner USD (ca 32 miljoner SEK). Emissionskursen uppgår till 11,00 SEK per aktie, vilket ger bolaget ett kapitaltillskott på totalt 95 miljoner SEK (ca 15 miljoner USD) före transaktionskostnader.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av företagets produkter respektive immateriella rättigheter. Emissionskursen motsvarar en rabatt på 2,0 procent jämfört med det volymvägda genomsnittspriset för aktien den 29 april 2013. Den riktade emissionen kommer resultera i en utspädning på ca 5,6 procent efter genomförandet.

Astma är ett växande folkhälsoproblem

Astma är ett snabbväxande folkhälsoproblem som beror på kronisk luftvägsinflammation. Mellan åtta och tio procent av världens befolkning lider av astma. Statistisk från världshälsoorganisationen WHO visar att fler än 180 000 personer dör i astmarelaterade åkommor varje år.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, VD, Aerocrine AB, telefon +46 768 788 379, +1 970 368 0336

Michael Colerus, CFO, Aerocrine AB, telefon +46 8 629 07 85

Tadd Wessel, Managing Director, OrbiMed Advisors LLC, telefon +1 212 739 6400

Matthew Rizzo, Managing Director, OrbiMed Advisors LLC, telefon +1 212 739 6400

Om Aerocrine

Aerocrine är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX® MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Om OrbiMed

OrbiMed är en ledande investerare inom hälsovårdssektorn med ca 7 miljarder USD under förvalting. OrbiMed investerar globalt inom hela spektrumet av hälsovårdsbolag, från riskkapital i tidigt skede till stora multinationella företag. OrbiMed har över 60 personer sysselsatta med att förvalta fonder inom riskkapital, noterade aktier, royalty och skuld samt andra investeringsformer. www.orbimed.com

Om Novo A/S

Novo A/S är ett danskt företag helägt av Novo Nordisk Fonden, är moderbolaget inom Novo-Gruppen and därigenom majoritetsägare i de börsnoterade danska företagen Novo Nordisk A/S och Novozymes A/S. Novo etablerades 1999 inför separationen av Novozymes A/S från Novo Nordisk A/S och börsnoterades som ett separat företag. Novos syfte och målsättning är att förvalta Novo Nordisk Fondens finansiella tillgångar och säkerställa att stiftelsen genom sina utdelningar kan fullfölja utbetalning av bidrag till medicinsk och vetenskaplig forskning i Skandinavien. www.novo.dk

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2013 kl. 08:30.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar