Bokslutskommuniké 2012

Högsta försäljningen någonsin för kliniskt användning i fjärde kvartalet, +55%. Tillväxten hänförbar till USA samt nya distributörsavtal på nyckelmarknader.

Januari – december 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 57% till 147,0 (93,5) MSEK varav 35,7 (15,5) MSEK avser strategisk försäljning (försäljning till läkemedelsbolag och CRO’er för kliniska studier). Justerat för valutaförändringar ökade nettoomsättningen med 56%.
  • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade totalt med 35% samt för klinisk användning i USA med 54%. Totalt antal sålda test (påfyllnads samt initiala test) uppgick till över 1,8 (1,2) miljoner tests, en ökning med 50% jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt uppgick till -201,6 (-138,7) MSEK, motsvarande resultat per aktie före/efter utspädning om -1,6 (-1,4) SEK. Den ökade förlusten är framförallt hänförbar till ökade investeringar för kommersiella och kostnadsersättnings- aktiviteter i USA samt ökade kostnader för patenttvister.

Oktober – december 2012

  • Nettomsättning i kvartalet ökade med 24% till 36,2 (29,1) MSEK varav 3,3 (7,1) MSEK avser strategisk försäljning.
  • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade totalt med 5% samt för klinisk användning i USA med 29%. Totalt antal sålda test uppgick till nästan 0,5 (0,3) miljoner tests, en ökning med 45%.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -63,0 (-50,7) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om  -0,4(-0,5) SEK.
  • Fortsatt positiv kostnadsersättningsutveckling i USA när Medica Health Plans i Minnesota, inom BlueCross BlueShield, samt Horizon BlueCross BlueShield i New Jersey, har ändrat sina policies och infört kostnadsersättning för FeNO-tester. Förändringarna började gälla från den 19 september respektive den 12 december 2012.
  • En klinisk studie publicerades i början av december i tidskriften American Journal of Respiratory and Clinical Care och studien visar att FeNO-tester är ett objektivt verktyg för att identifiera patienter som inte tar sin medicin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Texas Medicaid inför kostnadsersättning för FeNO-tester från och med 1 april, 2013. Texas har den tredje största andelen av befolkningen (fler än 3,7 miljoner personer) som omfattas av Medicaid (offentligt sjukvårdsprogram) i USA efter Kalifornien och New York.

AEROCRINE I SAMMANDRAG

Oktober - december Januari - december
MSEK 2012 2011 2012 2011
Nettoomsättning 36,2 29,1 147,0 93,5
Bruttoresultat 26,4 20,7 106,2 64,2
Bruttomarginal % 73% 71 % 72% 69 %
Rörelseresultat -63,6 -49,2 -197,1 -132,8
Resultat efter skatt -63,0 -50,7 -201,6 -138,7
Kassaflöde, löpande verksamheten -49,1 -31,3 -184,2 -96,5
Totalt kassaflöde -49,2 -31,8 48,8 -102,8

För ytterligare information:

Scott Myers, CEO,: +46 768 788 379 eller +1 970 368 0336

Michael Colerus, CFO: +46 8 629 07 85

www.aerocrine.com eller www.niox.com

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl. 08.00

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar