Brittiska National Institute for Health and Care Excellence rekommenderar FeNO-mätning som hjälp vid diagnosticering och hantering av astma

Solna, 2 april, 2014 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar idag att brittiska NICE (National Institute for Health and Care Excellence) publicerat riktlinjer som rekommenderar användning av Aerocrines NIOX MINO® och NIOX VERO® som hjälp vid diagnos och hantering av astma hos både barn och vuxna.

NICE utvecklar forskningsbaserade riktlinjer som hjälper den brittiska sjukvården (National Health Services) att erbjuda högkvalitativ vård. De nya riktlinjerna rekommenderar FeNO-mätning för att assistera vid diagnosticering och hantering av astma orsakad av luftvägsinflammation (så kallad eosinofil astma) hos barn och vuxna som, efter en initial klinisk undersökning, anses ha en medelhög sannolikhet att ha astma och då FeNO-mätning är avsett som en del av diagnosen.

Aerocrines NIOX MINO och NIOX VERO används för FeNO-mätning, vilket mäter koncentrationen av kvävemonooxid i en persons utandningsluft. Läkare använder FeNO-mätning för att identifiera allergisk luftvägsinflammation hos patienter med misstänkt astma, förutse hur en patient kommer att svara på kortikosteroidbehandling samt bedöma hur väl en patient följer sin föreskrivna behandling. NIOX MINO och NIOX VERO ger pålitliga och exakta resultat och bygger på rekommendationer från American Thoracic Society (ATS) och European Respiratory Society (ERS). NICE rekommenderar även FeNO-mätning som ett tillgängligt stöd vid behandling av patienter som visar astmasymptom trots pågående kortikosteroidbehandling.

I de riktlinjerna, vilka NICE publicerat i en rapport, skriver professor Carole
Longson, NICE Health Technology Evaluation Centre Director: ”Att diagnosticera astma kan ofta vara en väldigt komplicerad process som tar lång tid. Att använda FeNO-mätinstrument kan ge läkare ytterligare information om patienter som, efter en klinisk undersökning, anses ha en medelhög sannolikhet att ha astma.”

Professor Carole Longson tillägger: “För patienter som redan har en astmadiagnos kan FeNO-styrd behandling leda till minskad frekvens av astmaanfall. FeNO-mätning kan visa om patienterna tar sin medicinering som föreskrivet”.

NICEs rapport poängterar att dåligt behandlad astma kan allvarligt påverka livskvaliteten hos patienter och deras anhöriga. NICE konstaterar även att användandet av FeNO-mätning tillsammans med andra diagnosticeringsmetoder är mer kostnadseffektivt än när endast andra diagnosticeringsmetoder används.

NICEs rådgivningskommitté, som utgörs av ledande läkare och forskare, offentliggjorde de nya rekommendationerna efter att ha tagit del av expertutlåtanden kring hur höga FeNO-värden hos patienter med astmasymptomen hosta eller väsande andning kan vara ett tecken på eosinofil astma, vilket kan behandlas med kortikosteroider.

I rekommendationsrapporten skriver NICE: ”Enligt ett expertutlåtande som kommittén tagit del av kan en exakt diagnos av astma ibland ta många år, vilket resulterar i att behandlingen kan bli sämre än vad den borde vara och att det har en direkt påverkan på patientens hälsa. Det framgick även att FeNO-guidad behandling kan resultera i att patienterna bättre förstår sin egen sjukdom och sjukdomens utveckling, vilket kan hjälpa till att undvika sjukhusvistelse till följd av ett förvärrat tillstånd samt förbättra patientupplevelsen”.

Efter att ha tagit del av forskning som visar att så många som 30 procent av alla patienter inte tar sin medicin för att kontrollera sin astma, sammanfattar NICE att: ”FeNO-mätning kan hjälpa både patienter och läkare att förbättra tillsynen kring att astmamedicineringen tas som föreskrivet”.

– En mängd studier från flera håll i världen visar hur FeNO kan användas som stöd för effektivare diagnosticering och hantering av astma, säger David Plotts, Aerocrines Managing Director i Storbritannien, och välkomnar NICE nya riktlinjer.

– Aerocrines mätinstrument NIOX MINO® och NIOX VERO® används redan av många allmänläkare, sköterskor och specialister inom både primär- och specialistvård runt om i Storbritannien. Vi ser fram emot att fler brittiska patienter nu får tillgång till den här tekniken som ligger i framkant för att hantera luftvägsinflammation och de fördelar detta får för sjukvården.

Ian Pavord, professor i Respiratorisk Medicin på Oxfords Universitet, beskriver de nya rekommendationerna som ett “enormt betydelsefullt steg framåt för patienter med astma eller för personer som misstänks ha astma”.

Ian Pavord tillägger att ”användning av FeNO ger allmänläkare, sköterskor och respiratoriska specialistteam ett viktigt verktyg för att identifiera luftvägsinflammation som sannolikt svarar på inhalerade steroider. Detta är ofta den medicinska nyckelfrågan”.

Enligt Scott Myers, vd för Aerocrine, är NICEs rekommendationer viktiga både för Storbritannien och andra viktiga marknader.
– Min förväntan är att NICEs rekommendationer kommer öka användningen av denna teknologi i Storbritannien under andra delen av 2014 och i början av 2015, säger Scott Myers.
– Det här innebär ett incitament för Clinical Commissioning Groups att på allvar överväga att finansiellt understödja användningen av FeNO-mätning i allmänvården. Dessa faktorer bör bidra till en positiv tillväxt på den brittiska marknaden. Dessutom noteras NICEs rekommendationer i många andra länder som värdesätter den process och kredibilitet som deras expertis representerar, vilket innebär att vi med detta tagit ännu ett steg mot att etablera FeNO-mätningar som en standard inom astmavården.

NICE har också utvecklat ett hjälpverktyg i form av ett implementeringspaket för att underlätta upptagande och implementering av FeNO-mätning inom NHS. Implementeringspaketet, som återfinns på http://guidance.nice.org.uk/DG12/AdoptionSupport, innefattar fallstudier från sjukhus och allmänna vårdcentraler som för närvarande använder NIOX MINO och NIOX VERO, samt användbar information och praktiska tips för implementering av riktlinjerna.

NICE rekommendationer finns tillgängliga på
http://guidance.nice.org.uk/DG12/Guidance/pdf/English

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788 379, +970 368 0336

David Plotts, Vice President, UK Managing Director and EU/RoW Sales.   +44 (0) 7891 433239

Dr. Kathy Rickard, Chief Medical Officer, Aerocrine AB +919 749 6708

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.


Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 2 april, 2014.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar