Delårsrapport för tredje kvartalet 2001

Klinisk studie lyft för Aerocrine. Aerocrine etablerar strategiskt samarbete i Europa med BIOAIR. Delårsrapport för tredje kvartalet 2001 Tredje kvartalet 2001 Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 2 240 tkr (3 tkr). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -19 336 tkr (-10 937 tkr). 9 månader 2001 Nettoomsättningen under de första 9 månaderna 2001 uppgick till 4 463 tkr (393 tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -52 762 tkr (-33 475 tkr). Väsentliga händelser under perioden 11 NIOX® har fakturerats under perioden och ytterligare beställningar har planenligt erhållits i Italien, Frankrike, England samt Sverige. Avtal har under perioden dessutom slutits med distributör för England. Den första kliniska studien som visar att det går att mäta astma presenterades i samband med den europeiska lungkongressen (ERS) i Berlin. Studien visar att NIOX på ett säkert och reproducerbart sätt mäter kvävemonoxid (NO) vilket är en markör för graden av inflammation i lungorna hos astmatiker. Studien genomfördes av Aerocrine i samarbete med National Heart and Lung Institute i London som är världsledande inom astmaforskning. Vid ERS kongress i Berlin deltog också Aerocrine med utställning och med eget symposium "Exhaled NO where does it fit in asthma management?". Intresset för NIOX och antalet deltagare på symposiet var mycket stort. Symposiet innehöll presentationer från opinionsledare både från EU och USA. Aerocrine har slutit avtal med BIOAIR. BIOAIR är ett av EU sponsrat konsortium med syfte att genomföra en omfattande klinisk studie. I studien följs patienter med svår astma under 12 månader, för att utröna hur sjukdomen utvecklas och vilka typer av biomarkörer som kan förutsäga händelseförloppet. Konsortiet omfattar 14 sjukhus vid 12 internationellt ledande kliniska forskningscentra inom lungmedicin. Majoriteten av klinikerna har eller kommer att beställa NIOX. Vid extra bolagsstämma den 17 september valdes två nya ordinarie styrelseledamöter in i Aerocrines styrelse. Lars Gatenbeck från Health & Brands samt Jan Sundqvist från 6:e AP-fonden. Verksamheten Fokus för verksamheten under perioden har fortsatt varit lansering och marknadsbearbetning av bolagets metod och produkt, NIOX. En klinisk studie pågår för att erhålla godkännande för marknadsföring i USA. NIOX gör det möjligt att på ett enkelt sätt diagnostisera och fortlöpande kontrollera pågående inflammation vid astma. Inflammation i luftvägarna är den viktigaste sjukdomsalstrande faktorn vid astma. Kvävemonoxid (NO) bildas lokalt vid inflammation i luftvägarna. Astmapatienter har förhöjda NO-nivåer i utandningsluften. Inflammationen och därigenom NO-nivån, som mäts med NIOX, kan sänkas med anti- inflammatorisk behandling. Mätning med NIOX är fullständigt icke-invasiv och lätt att utföra för både patienter och läkare. Marknad NIOX är godkänt för kliniskt bruk på sjukhus och i öppenvård i Europa. För att pröva och förankra bolagets metod och produkt har Aerocrine sedan september 2000 etablerat 15 referenskliniker för NIOX vid ledande kliniska centra i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien, Österrike och USA. Bolaget har tecknat distributörsavtal för Italien, Spanien, Frankrike, Finland, Belgien/Holland England samt Taiwan. Deltagandet vid internationella kongresser är mycket viktigt för etableringen av bolagets metod. Under 2001 har Aerocrine haft utställningar vid EAACI (European Academy of Allergology and Clinical Immunology) i Berlin i maj, vid ATS (American Thoracic Society) i San Fransisco i juni. I september deltog bolaget vid ERS (European Respiratory Society) i Berlin med både utställning och eget symposium. På samtliga kongresser var intresset stort för bolagets metod. NO- mätning blir mer och mer erkänt och etablerat som klinisk rutin för att fortlöpande kontrollera pågående inflammation hos astmatiker. Forskning och Utveckling Bolagets arbete med att vidareutveckla tillbehör till NIOX (line extension) för att utöka användningen av NIOX fortsätter enligt plan. Bolagets etablerade referenskliniker i USA och Europa utgör en viktig del av detta utvecklingsarbete. Den första kliniska studien som visar att det går att mäta astma presenterades i samband med den europeiska lungkongressen (ERS) i Berlin. Studien visar att NIOX på ett säkert och reproducerbart sätt mäter graden av inflammation i lungorna hos astmatiker. Studien genomfördes i samarbete med National Heart and Lung Institute i London som är världsledande inom astmaforskning. Klinisk studie pågår för att erhålla godkännande för marknadsföring i USA. Personal Medeltalet anställda i perioden uppgick till 13 (7). Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 16 samt 2 projektanställda, varav en projektanställd på heltid i USA. Vid motsvarande tidpunkt föregående år var antalet anställda 9 personer. Försäljning och resultat Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 2 240 tkr (3 tkr). Omsättningen består av försäljning av NIOX inom EU och USA. 21 NIOX har fakturerats under de första 9 månaderna och ytterligare beställningar av NIOX har under perioden erhållits från Italien, Frankrike, England samt Sverige. Bolaget kostnadsför löpande forsknings- och utvecklingskostnader när de uppstår. Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till -19 336 tkr (-10 937 tkr). Likviditet, investeringar och kassaflöde I juni månad genomförde bolaget en nyemission där 1 732 414 aktier emitterades till en teckningskurs om 70 kr. Emissionen tillförde bolaget 121 269 tkr före avdrag för emissionskostnader. Netto (efter avdrag för emissionskostnader) tillfördes bolaget 114 321 tkr. Totala investeringar för de första nio månaderna uppgår till 1 117 tkr (1 437 tkr). Investeringarna avser framför allt system för demonstrationsändamål. Kassaflödet för delåret uppgår till 57 823 tkr (-212 tkr). Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 76 391 tkr (35 655 tkr). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för helåret 2001 publiceras den 28 februari 2002. Solna den 24 oktober 2001 För styrelsen Thomas Almesjö, VD Aerocrine AB (publ) Org nr 556549-1056 För frågor hänvisas till VD Thomas Almesjö telefon 08 629 07 82 eller mobil 070 629 07 82. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Aerocrine AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är världsledande inom forskning och utveckling av kvävemonoxid (NO) som markör av inflammation i människokroppen. Aerocrine utvecklar och marknadsför unika, användaranpassade produkter för fortlöpande kontroll och diagnos av inflammatoriska sjukdomar inom luftvägar, tarm och urinvägar. Företaget har 7 beviljade patent. Aerocrines egenutvecklade analyssystem, NIOX, möjliggör en förbättrad vård och behandling av astmatiker. Aerocrine AB (publ), Smidesvägen 12, 171 41, Solna. Telefon 08 629 07 80. Telefax 08 629 07 81. E-mail: info@aerocrine.com. Hemsida: www.aerocrine.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00740/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00740/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar