Delårsrapport januari – juni 2010

​Aerocrine har förvärvat samtliga affärstillgångar i Apieron Inc., Bolagets tidigare amerikanska konkurrent. Försäljningen av NIOX MINO® ökade med 39% i USA. 

Januari – juni 2010

 • Nettoomsättningen minskade med 22 % till 42,1 (53,9) Mkr
 • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade med 5 % och uppgick till 417 750 (397 750)
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 (70) %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -49,7 (-42,1) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -47,3 (-36,3) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,7 (-0,5) kr

 

April – juni 2010

 • Nettoomsättningen minskade med 10% och uppgick till 24,3 (27,0) Mkr. Justerat för valutaeffekter hade omsättningen för andra kvartalet uppgått till 27,0 Mkr.
 • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade med 33 % och uppgick till 252 900 (190 400)
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 (73)%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30,2 (-12,6) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -18,6 (-15,4) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,3 (-0,2) kr
 • Aerocrine förvärvade samtliga affärsstillgångar och immateriella rättigheter från den amerikanska konkurrenten Apierons konkursbo
 • Vid årsstämma den 27 april omvaldes ordförande och styrelseledamöter. Dessutom beslutade årsstämman om ett bemyndigande för styrelsen att via emission utge nya aktier upp till 10% av aktiekapitalet.

  AEROCRINE I SAMMANDRAG

  1 april – 30 juni 1 januari – 30 juni 1 jan – 31 dec
MKR 2010 2009 2010 2009 2009
Nettoomsättning 24,3 27,0 42,1 53,9 98,8
Bruttoresultat 17,5 19,6 29,8 38,0 69,0
Rörelseresultat -19,1 -13,9 -47,8 -37,0 -84,0
Resultat före skatt -18,6 -15,4 -47,3 -36,3 -85,1
Kassaflöde -26,5 -13,0 -16,1 -42,8 -68,5

 VD kommentar

”Försäljningen under andra kvartalet visar en viss återhämtning och valutajusterat är vi på samma nivå som 2009. NIOX MINO fortsätter visa en stark utveckling i USA med en försäljningsökning om 39% medan vi ser en viss inbromsning i Europa primärt föranlett av stora besparingsprogram inom sjukvården.

Köpet av Apierons affärstillgångar efter att de begärt sig själva i konkurs gör att vi nu är ensamma på den amerikanska marknaden samt äger samtliga väsentliga patent inom området. Bolagets resultat har under perioden belastats hårt av höga advokatkostnader i samband med den nu avslutade patenttvisten och förvärvet i USA. Kostnaderna för patenttvister kommer nu att minska väsentligt och Bolaget kan fokusera på försäljning och marknadsutveckling. Vi förväntar oss att nya amerikanska riktlinjer för behandling av astma ska publiceras inom kort, vilket är en förutsättning för accelererad försäljningstillväxt i USA.


I företagets pågående finansieringsprocess arbetas både med en riktad nyemission till nya investerare och en företrädesemission där nuvarande aktieägare kommer erbjudas möjligheten att teckna. Under sommaren kommer en helt ny och ytterligare förbättrad version av bolagets huvudprodukt NIOX MINO att lanseras. Samarbetet med Panasonic för utveckling av nya produkter för såväl kliniskt bruk som hemanvändning fortskrider enligt plan”, säger Aerocrines VD Paul de Potocki.

 För ytterligare information:

Paul de Potocki, VD tel 08-629 07 80

Michael Colérus, ekonomichef tel 08-629 07 85

www.aerocrine.se                                                

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/7, 2010 kl 08.00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar