Delårsrapport januari - juni 2013

Stark tillväxt i USA för klinisk försäljning (+48%) och testvolymer (+54%). Ökade volymer visar att kunder värdesätter nyttan av FeNO-tester.

Januari – juni 2013

 • Nettoomsättningen minskade med 9% till 69,4 (76,0) MSEK. Justerat för valutaförändringar minskade nettoomsättningen med 5%.
  • Försäljningen för klinisk användning av NIOX MINO ökade med 17% och i USA med 48% i lokal valuta
  • Den strategiska försäljningen/leveranser (till läkemedelsbolag och CRO’er för kliniska studier) minskade med 55% till 11,8 (26,3) MSEK. Denna försäljning varierar kraftigt mellan kvartal.
 • Totalt antal sålda test (påfyllnads samt initiala test) uppgick till nästan 1,0 (0,9) miljoner test, en ökning med 13% jämfört med föregående år (för kliniskt bruk i USA med 54%).
  • Den globala sålda volymen påfyllnadstest för klinisk användning ökade med 18% och i USA med 28%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 (71%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -110,0 (-80,5) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om -0,7 (-0,7) SEK.

April - juni 2013

 • Nettoomsättningen minskade med 4% till 35,7 (36,9) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade nettoomsättningen med 1%.
  • Försäljningen för klinisk användning av NIOX MINO ökade med 22% och i USA med 47% i lokal valuta
  • Den strategiska försäljningen/leveranser minskade med 50% till 6,2 (12,5) MSEK.
 • Totalt antal sålda test (påfyllnads samt initiala test) uppgick till nästan 0,5 (0,4) miljoner tests, en ökning med 24% jämfört med föregående år och för kliniskt bruk i USA med 62%.
  • Den globala sålda volymen påfyllnadstest för klinisk användning ökade med 25% och i USA med 46%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 (72)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -55,7 (-41,4) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om -0,4 (-0,3) SEK.
 • Genom en kreditfacilitet och en riktad nyemission tillfördes Aerocrine cirka 324 MSEK (50 MUSD) före avdrag för kostnader. Detta kapitaltillskott, med nuvarande strategiska planering, säkerställer enligt Bolagets bedömning kapitalbehovet tills positivt kassaflöde och lönsamhet uppnåtts.
 • Georgia Medicaid blev den 37e amerikanska staten att ge kostnadsersättning för FeNO-tester.
 • Health Canadas godkänner Aerocrines senaste version av NIOX MINO®.
 • Japanska läkemedelsverket (PMDA) har godkänt NIOX MINO, (2008 års version).
 • ATS (amerikanska lungläkarsällskapets) presenterade data avseende FeNO-test inom KOL och astma.
 • Årsstämman den 7 maj omvalde sittande styrelse med Rolf Classon som ny ordförande. Stämman beslutade även om införandet av ett styrelseaktieprogram (SAP-2013).

AEROCRINE I SAMMANDRAG

April - juni   Januari -   juni Rullande-12 Helår
MSEK 2013 2012 2013 2012 juli - juni 2012
Nettoomsättning 35,7 36,9 69,4 76,0 140,4 147,0
-av   vilket strategisk försäljning 6,2 12,5 11,8 26,3 21,2 35,7
Bruttoresultat 25,0 26,5 50,2 53,8 102,6 106,2
Bruttomarginal   % 70% 72% 72% 71% 73% 72%
Rörelseresultat -52,6 -41,7 -106,1 -77,4 -225,8 -197,1
Resultat   efter skatt -55,7 -41,4 -110,0 -80,5 -231,1 -201,6
Kassaflöde,   löpande verksamheten -54,1 -34,3 -118,2 -81,3 -221,1 -184,2
Totalt   kassaflöde 260,8 201,1 194,9 154,1 89,6 48,8

För ytterligare information:

Scott Myers, CEO,: +46 768 788 379 eller +1 970 368 0336

Michael Colerus, CFO: +46 8 629 07 85

www.aerocrine.com eller www.niox.com

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2013 kl. 08.00

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar