Delårsrapport januari - september 2013

Fortsatt tillväxt under kvartalet i USA för klinisk försäljning (42%) och testvolymer (81%).

Januari – september 2013

 • Nettoomsättningen minskade med 9% till 100,5 (110,8) MSEK. Justerat för valutaförändringar minskade nettoomsättningen med 6%.
  • Försäljningen för klinisk användning av NIOX MINO ökade med 6% och i USA med 46% mätt i lokal valuta
  • Den strategiska försäljningen/leveranser (till läkemedelsbolag och CRO-er för kliniska studier) minskade med 42% till 18,9 (32,4) MSEK. Den här försäljningen varierar kraftigt mellan kvartalen.
 • Totalt antal sålda tester (påfyllnads- samt initiala tester) uppgick till nästan 1,5 (1,3) miljoner tester, vilket är en ökning med 11% jämfört med föregående år och för kliniskt bruk i USA uppgick ökningen till 63%.
  • Den sålda volymen påfyllnadstester för klinisk användning ökade globalt med 12% och i USA med 35%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 (72)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -166,5 (-138,6) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om  -1,1 (-1,1) SEK. Rörelseresultatet uppgick till -154,1 (-133,5) MSEK.

Juli - september 2013

 • Nettoomsättningen minskade med 11% till 31,1 (34,8) MSEK. Justerat för valutaförändringar minskade nettoomsättningen med 10%.
  • Försäljningen för klinisk användning av NIOX MINO minskade med 14%, men ökade i USA med 42% i lokal valuta.
  • Den strategiska försäljningen/leveranser ökade med 16% till 7,1 (6,1) MSEK.
 • Totalt antal sålda tester (påfyllnads- samt initiala tester) uppgick till nästan 0,5 (0,4) miljoner tester, vilket motsvarar en ökning med 5% jämfört med föregående år, och för kliniskt bruk i USA en ökning med 81%.
  • Den sålda volymen påfyllnadstester för klinisk användning minskade globalt med 6% men ökade i USA med 49%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 74 (75)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -56,5 (-58,1) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om -0,4 (-0,4) SEK. Rörelseresultatet uppgick till -47,9 (-56,1) MSEK.
 • I september samband med ERS (Europeiska lungläkarsällskapets) årliga möte presenterades NIOX VERO® bolagets nya bärbara och handhållna patientnära instrument för mätning av luftvägsinflammation, vid sjukdiomar som till exempel astma. NIOX VERO har utvecklats i samarbete med Panasonic Healthcare Co. Ltd (PHC).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En ny klinisk studie visar att när astmabehandling styrs av FeNO-mätningar (mätning av kväveoxidhalten i utandningsluften) förbättras astmakontrollen och risken för astmaanfall minskar. Studien är publicerad online i “Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

AEROCRINE I SAMMANDRAG

Juli -   september Januari - september Rullande-12 Helår
MSEK 2013 2012 2013 2012 Okt - sep 2012
Nettoomsättning 31,1 34,8 100,5 110,8 136,7 147,0
-av vilket   strategisk försäljning 7,1 6,1 18,9 32,4 22,2 35,7
Bruttoresultat 22,9 26,0 73,1 79,8 99,5 106,2
Bruttomarginal   % 74% 75% 73% 72% 73% 72%
Rörelseresultat -47,9 -56,1 -154,1 -133,5 -217,7 -197,1
Resultat   efter skatt -56,5 -58,1 -166,5 -138,6 -229,5 -201,6
Kassaflöde,   löpande verksamheten -50,8 -53,8 -169,0 -135,1 -218,2 -184,2
Totalt   kassaflöde -62,2 -56,1 132,7 98,0 83,5 48,8

För ytterligare information:

Scott Myers, CEO,: +46 768 788 379 eller +1 970 368 0336

Michael Colerus, CFO: +46 8 629 07 85

www.aerocrine.com eller www.niox.com

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 kl. 08.00

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar