Förslag till årsstämman 2013 om styrelseaktieägarprogram samt villkorsändring av 2011 års personaloptionsprogram

Valberedningen i Aerocrine AB föreslår att årsstämman 2013 beslutar att anta ett styrelseaktieägarprogram (”SAP 2013”) för styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till såväl Aerocrine och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. SAP 2013, som utgör ett led i arvoderingen av styrelsen, omfattar s.k. styrelseaktier (option att förvärva aktier i Aerocrine) (”Styrelseaktier”) samt säkringsåtgärder genom emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vidare föreslår styrelsen för Aerocrine att årsstämman beslutar om villkorsändring av det personaloptionsprogram som beslutades av extra bolagsstämman 2011 (”LIP 2011”), innebärande att gränserna för tilldelning av personaloptioner till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare justeras.

Valberedningens förslag om SAP 2013 syftar till att underlätta för Aerocrine att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter samt att öka styrelseledamöternas intresse för Aerocrine och dess ekonomiska utveckling, liksom att ge dem möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i Aerocrine jämförligt aktieägarna. I korthet innebär valberedningens förslag att styrelseledamöter som deltar i SAP 2013, utöver det kontanta styrelsearvode som årsstämman 2013 fastställer, ska erhålla styrelsearvode genom tilldelning av Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar 225 000 till ordföranden och 75 000 kr till övriga ledamöter. Varje deltagare ska därutöver kunna välja att erhålla upp till 75 000 kr av det kontanta styrelsearvode som årsstämman 2013 fastställer i form av ytterligare Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar det kontanta styrelsearvode som deltagaren därvid valt.

För att möjliggöra leverans av aktier och i övrigt säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2013 föreslår valberedningen att stämman beslutar om en riktad emission av högst 80 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Aerocrine ESOP AB samt godkänner att teckningsoptionerna får förfogas över för att säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2013.

Styrelsens förslag om villkorsändring av LIP 2011 syftar till att justera gränserna för tilldelning av personaloptioner inom de kategorier där styrelsen bedömer att de gör mest nytta och skapar störst incitament, vilket i sin tur syftar till att gynna Aerocrines fortsatta utveckling och maximerat aktieägarvärde. I korthet innebär styrelsens förslag att verkställande direktören ska tilldelas ytterligare högst 187 500 personaloptioner av serie I och högst 62 500 personaloptioner av serie II eller, i förekommande fall, serie III. Övriga ledande befattningshavare ska tilldelas ytterligare högst 75 000 personaloptioner av serie I och högst 25 000 personaloptioner av serie II eller, i förekommande fall, serie III per person.

Mera detaljerade beskrivningar av valberedningens respektive styrelsens förslag och andra upplysningar finns i kallelsen till årsstämman.

För mer information, kontakta:

Ulrik Spork, ordförande i valberedningen i Aerocrine AB, telefon +45 3067 4794

Anders Williamsson, styrelsens ordförande, telefon 0708-721 865

Michael Colérus, CFO Aerocrine AB, telefon 070-341 34 72


Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl. 08:00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar