KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aerocrine AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 10 april 2012 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 april 2012 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 2 april 2012, gärna före kl. 15.00. Anmälan görs per post till Aerocrine AB, Box 1024, 171 21 Solna, eller per telefon 08-629 07 80, eller per fax 08-629 07 81, eller per e-post info@aerocrine.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, men kan med fördel skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmakt måste uppvisas i original och får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.aerocrine.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken måndagen den 2 april 2012. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om nyemission

8. Stämmans avslutande

Nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 14 mars 2012 om emission av 28 800 877 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare och innehavarna av bolagets konvertibler 2010/2015. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 17 april 2012. Teckning ska ske under tiden 20 april – 11 maj 2012. Teckningskursen ska vara 9 kronor per aktie. Fyra aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Aerocrines pressmeddelande den 15 mars 2012.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag under punkt 7 på dagordningen, och övrigt beslutsunderlag, kommer att finnas tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.aerocrine.com, senast tre veckor före stämman. Förslaget kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 102 346 369.

Solna i mars 2012

Aerocrine AB (publ)

Styrelsen

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars, 2012 kl 08.01.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar