Valberedningen i Aerocrine föreslår styrelseaktieägarprogram

Valberedningen i Aerocrine AB (NASDAQ OMX Stockholm: AERO) föreslår att aktieägarna vid årsstämman den 3 maj 2012 beslutar att anta ett styrelseaktieägarprogram (”SAP 2012”) för styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till såväl Aerocrine och bolagsledningen som bolagets större aktieägare (gäller fyra av de styrelseledamöter som föreslås för omval vid årsstämman 2012). SAP 2012, som utgör ett led i arvoderingen av styrelsen, omfattar s.k. styrelseaktier (option att förvärva aktier i Aerocrine) (”Styrelseaktier”) samt säkringsåtgärder genom emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Förslaget syftar till att underlätta för Aerocrine att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter samt att öka styrelseledamöternas intresse för Aerocrine och dess ekonomiska utveckling, liksom att ge dem möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i Aerocrine jämförligt aktieägarna. I korthet innebär valberedningens förslag att varje styrelseledamot som deltar i SAP 2012, utöver det kontanta styrelsearvode som årsstämman 2012 fastställer, ska erhålla styrelsearvode genom tilldelning av Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar 75 000 kr. Varje deltagare ska därutöver kunna välja att erhålla upp till 75 000 kr av det kontanta styrelsearvode som årsstämman 2012 fastställer i form av ytterligare Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar det kontanta styrelsearvode som deltagaren därvid valt.

För att möjliggöra leverans av aktier och i övrigt säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2012 föreslår valberedningen att stämman beslutar om en riktad emission av högst 67 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Aerocrine ESOP AB samt godkänner teckningsoptionerna får förfoga över för att säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2012

En mer detaljerad beskrivning av valberedningens förslag och andra upplysningar finns i kallelsen till årsstämman.

För mer information, kontakta:

Ulrik Spork, valberedningen i Aerocrine AB, telefon +45 3067 4794

Michael Colérus, CFO Aerocrine AB, telefon 070-341 34 72

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april, 2012 kl 08.01.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar