ÅF förvärvar energikonsultföretaget Colenco AGÅF förvärvar det schweiziska energikonsultföretaget Colenco med 250 medarbetare i Europa och Asien. ÅF blir genom förvärvet ett av de största oberoende internationella konsultföretagen inom energiområdet med en världsledande ställning inom kärnkraft. Colenco är ett internationellt energikonsultföretag med säte i Baden, Schweiz. Bolaget har 250 medarbetare, varav 180 arbetar ifrån Schweiz. Colenco har kontor i elva länder och pågående projekt i fler än 40 länder med fokus på kärnkraft, vattenkraft, elnät samt konventionella kraftverk. Förvärvet av Colenco stärker ÅFs marknadsposition i Europa, Baltikum, Ryssland, Sydöstra Asien och i Sydasien. Colencos omsättning under 2006 var 271 MSEK med en vinstmarginal på 7,4 procent. Under första halvåret 2007 var omsättningen 159 MSEK med en vinstmarginal på 10,7 procent. Bolaget har i dag en orderstock värd cirka 825 MSEK. En av de stora kunderna är det schweiziska kraftbolaget ATEL. Colenco är en avknoppning från ATEL (år 2001) med en historik som sträcker sig tillbaka till år 1895. Köpeskillingen, som är kontant, uppgår till cirka 300 MSEK (33 miljoner Euro) för 100 procent av aktierna i Colenco - samt en tilläggsköpeskilling, baserad på resultaten under de närmaste tre åren, som maximalt kan uppgå till cirka 100 MSEK (11 miljoner Euro). Colenco har en nettokassa uppgående till 80 MSEK samt en fastighet värderad till cirka 100 MSEK. Baserat på en tilläggsköpeskilling om 50 MSEK beräknas de immateriella tillgångarna uppgå till 190 MSEK, varav 180 MSEK bedöms klassificeras som goodwill.
Förvärvet, som konsolideras i ÅF och division Process från och med det tredje kvartalet, förväntas medföra en positiv effekt på vinst per aktie för ÅF redan under 2007, exklusive synergieffekter. Förvärvet följer ÅFs internationella strategi att möta den snabbt växande efterfrågan på den internationella energimarknaden. Marknaden inom energiområdet är stark i Europa och Asien tack vare stora och fleråriga investeringsprogram i de flesta länder. AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag drygt 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera