Allvarliga arbetsplatsolyckor i byggbranschen – varför inträffar de?

Arbetsmiljön inom svensk byggindustri betraktas internationellt sett som föredömlig. Anställda i byggbranschen drabbas dock av allvarliga arbetsplatsolyckor varav flera leder till dödsfall varje år. Ny forskningsstudie från Luleå tekniska universitet visar bakomliggande orsaker.

Byggbranschen sysselsätter omkring 300 000 personer och det sker ungefär 1 000 allvarliga arbetsplatsolyckor per år. Varför inträffar det så många arbetsplatsolyckor i byggbranschen?

Det har Magnus Stenberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, undersökt i studien Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch. AFA Försäkring och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har finansierat forskningen. Studien presenterades på AFA Försäkrings seminarium den 16 mars.

Syftet med studien är att belysa bakomliggande orsaker till den relativt höga andelen allvarliga olyckor inom byggbranschen.

– I våra studier kan vi konstatera att de vanligaste arbetsplatsolyckorna inom byggbranschen är fall- och halkolyckor och olyckor kopplade till manuella verktyg. Bland de allvarliga olyckorna står dessa för 24 respektive 22 procent av olyckorna, säger Magnus Stenberg.

– Stress har en avgörande inverkan på olycksfallsrisken. En viktig orsak till stress är bristande planering. Av de som känner stress dagligen i arbetet har 38 procent varit med om allvarliga arbetsolyckor. Bland de som mycket sällan eller aldrig upplever stress är siffran 12 procent.

Samsyn mellan byggbranschens olika parter viktig

Andra faktorer som spelar in när det gäller risk för olycksfall är ålder, arbetslivserfarenhet, attityd till hälsa och säkerhetskultur. Även årstid verkar spela roll. Fler allvarliga arbetsplatsolyckor sker under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.

Resultaten av studien ska kunna användas för ett partsgemensamt åtgärdsprogram, där målet är bättre hälsa och välbefinnande för byggarbetare och minskade kostnader för företag och samhälle.

– För att uppnå en hälsofrämjande arbetssituation med minskande olyckstal krävs ett fortsatt samarbete mellan byggbranschens olika parter och en samsyn beträffande omständigheterna kring de allvarliga olyckorna, menar Magnus Stenberg.

På seminariet presenterades också en ny statistikrapport från AFA Försäkring, Arbetsskador och sjukskrivningar i byggbranschen, av analyschefen Anna Weigelt och statistikern Mats Åhlgren.

Mer information:
Magnus Stenberg, forskare Luleå tekniska universitet: 070-621 20 62 magnus.stenberg@ltu.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Ny rapport: Arbetsskador och sjukskrivningar i byggbranschen
I länken nedan kan du läsa ytterligare ett pressmeddelande från 2017-03-16, om AFA Försäkrings nya statistikrapport Arbetsskador och sjukskrivningar i byggbranschen. Det är den första delrapporten av fyra ämnesspecifika delrapporter som presenteras under 2017. Läs pressmeddelande om statistikrapporten här: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/

 

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar