Kvartsdamm i keramisk industri

Exponering för kvartsdamm är ett underskattat hälsoproblem för många yrkesgrupper t ex anläggnings-, sten-, gruv- och porslinsarbetare. AFA Försäkring har beviljat 1 800 000 kronor till docent Nils Plato vid Karolinska Institutet för att studera kvartsdammsexponering bland porslinsarbetare vid Gustavsbergs fabriker.

Projektets syfte är att ta fram bättre underlag för riskbedömning av dammexponering i den keramiska industrin. Svårigheten med att bedöma kvartsdammsexponering under en längre tid beror ofta på att många av dem som utsätts arbetar på temporära arbetsplatser (tunnel- och bergrumsbyggen, anläggningsarbete med mera). Porslinsfabriken i Gustavsberg är där ett undantag.

Det är få kvinnor som utsätts för kvartsdamm i Sverige då kvarts mest finns inom tung, mansdominerad industri (sten-, bygg-, stål-, anläggnings- och gjuteribranschen). Men keramik- och porslinsindustrin är ett undantag och i den planerade studien så utgör kvinnor 37 % av den undersökta gruppen. Studien sker i ett urval av 1 215 anställda vid Gustavsbergs fabriker - både män och kvinnor - som mellan 1951-1996 vista¬des i en arbetsmiljö där inga andra kemiska yrkesexponeringar förekom utöver kvartsdamm. Detta urval anställda kommer sedan att följas upp i de rikstäckande nationella registren över totalbefolkningen.

- Hälsoriskerna vid arbete i den keramiska industrin har underskattats eftersom det finns en upp¬fattning att partikelexponeringen minskat genom arbetsmiljöförbättrande åtgärder, säger Nils Plato, docent vid Karolinska Institutet. Lungsjukdomen silikos orsakas till exempel av kvartsdamm – flera nya silikosfall har diagnostiserats under senare år och höga kvartshalter har uppmätts på ett flertal svenska arbetsplatser.

Studien ska leda fram till bättre kunskap om sambandet mellan kvartsdammsexpone¬ring och cancer samt hjärt-kärl- och luftvägssjukdomar. Resultaten kan även överföras till andra yrkeskategorier där damm- och partikelexponering är vanlig.

För ytterligare information kontakta:
Nils Plato, docent, Karolinska Institutet, Inst. för Folkhälsovetenskap, Avd för yrkesmedicin, 08-7373684, 070-4848537, nils.plato@sll.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08- 6964854, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08- 6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar