Kvinnors arbetsmiljö inom industrin - sex forskningsprojekt delar på 14 miljoner kronor

AFA Försäkring anslår sammanlagt 14 miljoner kronor till sex forskningsprojekt inom ramen för det treåriga FoU-programmet ”Kvinnors arbetsmiljö inom industrin”. Projekten har en stor spännvidd – från ”Den goda fabriken” – en konceptfabrik utvecklad av kvinnor, till åtgärder för att minska arbetsolycksfall och utveckling av förpackningar. De sex projekten kommer att bidra till ett genusperspektiv på belastningsskador och andra arbetsskador inom industrin.

- Vi sätter stort hopp till att projekten som har fått anslag inom FoU-programmet på olika sätt kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för kvinnor i industrin, både bland kollektivanställda och tjänstemän, säger Hans Augustson, enhetschef Forskning, AFA Försäkring. Det är därför arbetsmarknadens parter – LO, Svenskt Näringsliv och PTK – genomför den här satsningen via AFA Försäkring.

”Den goda fabriken” – en konceptfabrik utvecklad av kvinnor – 2 750 000 kronor

Projektet vill undersöka möjligheterna att utforma en hälsofrämjande och effektiv ”konceptfabrik” genom att arbeta fram en visualiserad modell för produktionssystem utifrån kvinnors krav på det goda industriarbetet. Speciellt vill man undersöka unga kvinnors syn på framtidens industriarbete. Kvinnor som vanligtvis inte deltar i produktionsutveckling medverkar tillsammans med praktiker och experter för att ta fram en konceptfabrik.
Ylva Fältholm, Luleå tekniska universitet, Industriell produktionsmiljö, ylva.faltholm@ltu.se, 0920- 491408

Effektiva åtgärder för färre arbetsskador bland kvinnor i tvätterier, livsmedels-, plast och kemisk-teknisk industri. Utveckling, test och spridning av en metod med genusperspektiv på arbetsmiljön. – 1 500 000 kronor

Projektet ska undersöka kvinnors arbetsmiljö på enskilda arbetsplatser i tvätterier och livsmedelsindustri (som domineras av kvinnor), plast och kemisk-teknisk industri (som är mer könsblandade men där könssegregeringen är stor på enskilda arbetsplatser) utifrån tre olika perspektiv – genus, arbetsorgani-sation och psykosociala förhållanden.
Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm, lisa.schmidt@ivl.se, 08-59856328

Kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke /arm vid olika nivåer av fysisk och psykosocial arbetsbelastning? En meta-analys. – 1 500 000 kronor

Syftet med projektet är att bättre kunna bedöma risken i olika typer av arbeten, effekterna av interventioner och orsakssamband vid arbetsskador. Särskild fokus ligger på frågeställningen om varför kvinnor verkar ”tåla” industriellt arbete sämre än män.
Catarina Nordander, Universitetet i Lund, Yrkes och miljömedicin, catarina.nordander@med.lu.se,
046- 173168

Kvinnor i industrin: Hälsopromotion och sjukprevention i den longitudinella WOLF kohorten. – 2 250 000 kronor

Projektets syfte är att minska långtidssjukskrivningar för kvinnor inom industrin genom att utveckla ett så kallat ”hälsopaket”. Genom hälsopaketet ska det bli lättare att identifiera de särskilda hälsoproblem som uppstår för kvinnor både i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt p.g.a. av arbetsorganisationen.

Maria Nordin, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå -– maria.nordin@envmed.umu.se, 070- 764 4335


Utveckling av ett handlingsinriktat arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor inom verkstadsindustrin. – 3 000 000 kronor

Projektet ska bidra till minskad risk för arbetssjukdomar och arbetsolycksfall för kvinnor inom verkstadsindustrin. Fem företag med arbetsmiljöer som innebär en stor risk för ohälsa bland kvinnliga anställda har valts ut för projektet. Exempel på arbetsområden som ingår i projektet är hängning av gods inom ytbehandlingsindustrin, manuell montering inom finmekanisk och elektronikindustri samt montering inom fordonsindustrin.
Mats Karling, IVF Industriforskning och utveckling AB, Mölndal, mats.karling@ivf.se, 031- 7066175

Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin. – 3 000 000 kronor

Projektet syftar till att undersöka förpackningshanteringen bland kvinnor i små till medelstora företag och att utarbeta förslag på hur olika förpackningar kan modifieras för att begränsa riskerna för arbetsskador.

Birgitta Nilsson, STFI-Packfors AB, Förpackning & Logistik, Stockholm, birgitta.nilsson@stfi.se,
08- 6767071

Mer information om programmet Kvinnors arbetsmiljö inom industrin och forskningsprojekten finns på www.afaforsakring.se/foukvinnors

Fakta
AFA Försäkrings statistik över allvarliga arbetsolycksfall visar att kvinnor inom industrin drabbas av relativt sett fler olycksfall än vad kvinnor i arbetskraften gör i genomsnitt. Till exempel så har livsmedelsindustrin i jämförelse med övriga industri¬branscher en högre andel allvarliga arbetsolycksfall. Inom samtliga industribranscher är de kvinnor som arbetar som maskin- och processoperatörer, montörer, slaktare, bagare och konditorer särskilt riskutsatta. Statistik från AFA Försäkring visar också att en hög andel av de vanligaste långa sjukskrivningar som orsakas av sjukdomar i skelettet och rörelseorganen samt mentala diagnoser, drabbar kvinnor i yrkesgrupper inom livsmedelsindustrin, tillverkning av transportmedel samt maskin- och metallvaruindustrin.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2006 satsade AFA Försäkring cirka 100 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information kontakta:
Aila Määttä, forskningshandläggare, AFA Försäkring, 08 - 696 48 97, aila.maatta@afaforsakring.se

Hans Augustson, enhetschef Forskning, AFA Försäkring, 08- 696 48 54,
hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig Arbete och Hälsa, AFA Försäkring, 08- 696 48 16, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar