Mindre damm på byggarbetsplatser

Dammhalterna på byggarbetsplatser är höga och ligger ofta över tillåtna gränsvärden. AFA Försäkring beviljar 2 230 000 kr till yrkeshygieniker Bengt Christensson vid IVL Svenska Miljöinstitutet för ett projekt som ska utveckla praktiska åtgärder som effektivt ska minska dammhalterna och sprida kunskap om nödvändiga åtgärder.

Projektet ska ta fram rekommendationer för arbetsmetoder som ska ge låg exponering för byggdamm vid vanliga arbetsmo¬ment på byggarbetsplatser. Projektet är indelat i två delar. Den första delen ska utveckla praktiska åtgärder som effektivt minskar dammhalterna och den andra delen ska sprida kunskap om åtgärderna. Projektet inriktas på arbetsmoment som ofta förekommer vid reparation och ombyggnad och sådana arbetsmoment som utförs med hjälp av handhållna verktyg.

- Samarbetet med alla berörda parter är viktigt i projektet och att en direkt för¬ankring sker hos dem som har kontakt med byggföretag och byggnadsarbetare, säger Bengt Christensson, yrkeshygieniker, IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges Byggindustrier, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen, Elektrikerförbundet och VVS Företagen

Detta nya projekt är en fortsättning av en tidigare studie vid IVL som även den finansierades av AFA Försäkring. Rapporten ”Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser” visade att dammhalterna på många byggarbetsplatser ligger betydligt över Arbetsmiljöverkets gränsvärden och att det saknas åtgärder som reducerar dammhalterna vid många arbetsmoment De höga dammhalterna är sannolikt orsaken till att byggnadsarbetare löper högre risk än andra att drabbas av lungsjukdomen KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom). Projektet förväntas leda till lägre exponeringar av byggdammhalter och på sikt förväntas minskad risk för byggnadsarbetare att drabbas av till exempel KOL, silikos och cancer.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Christensson, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08-59856364, bengt.christensson@ivl.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar