Delårsrapport 1999-01-01-1999-03-31

DELÅRSRAPPORT 1999-01-01- 1999-03-31 Affärsstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/Telekom. Substansvärde, börsvärde och resultat per aktie är beräknat efter full kon- vertering ( 3 872 200 aktier ) Verksamheten jan-mars 1999 Affärsstrategerna som är noterat på O-listan, får en fortsatt tillströmning av nya bolag som söker delägare och samarbetspartner bl.a. genom presentationer gjorda vid teknikbyarna kring forskningsuniversiteten. Affärsstrategerna del- tog också i E-Challenge och röstade fram Zoom-On till årets vinnande IT-bolag. Vårt arbete med att stödja våra portföljbolag kommer att ge resultat och har gett resultat, bl.a. genom Optosofs köp av Clockwork och Artema Medicals O-listenotering. Vi ser en fortsatt stor tilltro till våra bolag och möjligheterna till en stark värdetillväxt. Aktieportfölj, resultat och finansiell ställning Affärsstrategernas totala substansvärde uppgick den 31 mars 1999 till 151,4 Mkr. Det koncernmässigt bokförda värdet uppgick på balansdagen till 98,0 Mkr. Skillnaden mellan det marknadsvärderade substansvärdet och koncernmässigt bok- fört värde uppgick således till 53,4 Mkr. Koncernens resultat uppgick till -8,4 Mkr (- 3,7). Bolagets B-aktie noterades på balansdagen till 37,5 kr, vilket motsvarar ett totalt börsvärde på 145,2 Mkr. Koncernen har under perioden nettoinvesterat i aktier och andra värdepapper för 4,2 Mkr. Under första kvartalet har två nya portföljbolag tillkommit; Affärsstrategerna har investerat 5,0 Mkr i Wireless Solutions Sweden AB och 1,5 Mkr i RS Cord- less Technology AB. Ett ovillkorat aktieägartillskott om 2,5 Mkr har tillskjutits Financial Edge Development AB (FED), vilket var en del av den totala köpeskillingen. Cortree AB har tillförts 3 Mkr via nyemisson. Därutöver har ett skuldebrev på 1,2 Mkr tecknats i Radio Design AB, förenat med avskiljbara optionsrätter. Under perioden har 120 000 aktier i Fingerprint sålts, och hela innehavet i New Wave på 40 000 aktier avyttrats. Sammanlagda realisationsvinsten uppgick till 4,3 Mkr. Moderbolaget visade ett positivt resultat på 1,1 Mkr (0,1) efter finansiella poster. Soliditeten för koncernen uppgick den 31 mars uppgick till 86 % (24). I beräkningen av Affärsstrategernas substansvärde har värdet på aktierna i Radio Design tagits upp till bokfört värde. Nyemission pågår i bolaget och teckning kommer sannolikt att ske till nivån 200-300 kr, vilket är lägre än Affärsstrategernas värde per 981231. Artema Medical AB, sedan den 4 maj noterat på O-listan, skall för den interna- tionella marknaden utveckla, tillverka och marknadsföra teknologi och utrust- ning för mätning och övervakning av andningsgaser inom narkos, intensivvård och akutvård. Artema erhöll i april den största ordern någonsin på gasanalysatorer. Ordern TM värd 27 mkr avser den nya generationen gasanalysatorer Artema AION (All-In- One) inom ramen för det treåriga leveransavtal som tecknades under 1998 med en av världens ledande tillverkare av narkos- och intensivvårdsapparatur. Leve- ranser i större skala beräknas komma igång under andra halvåret 1999. Under 1999 lanserar Artema nya produkter inom samtliga tre produktområden. En förväntad försäljningsökning under andra halvåret och sänkta driftskostnader bedöms medföra att koncernen som helhet åter kan uppvisa vinst mot slutet av året, dock ej för verksamhetsåret 1999. För att öka takten i marknadsexpansionen och säkerställa lanseringen av Arte- mas nya produkter har beslut fattats om en nyemission, som beräknas tillföra bolaget cirka 27 mkr netto. Artemakoncernens intäkter uppgick till 42,0 Mkr (64,4). Resultatet efter fi- nansnetto uppgick till -8,8 Mkr (-9,4). Artimplant AB, noterat på O-listan, är ett forskningsbaserat biomaterialföre- tag som skall utveckla, tillverka och marknadsföra nedbrytbara implantat, vil- ka understödjer kroppens naturliga läkningsprocesser. Artimplant har utvecklat och patenterat ett syntetiskt, nedbrytbart led- bandsimplantat med egenskaper liknande kroppens eget ledband. Den skadade väv- naden tillåts självläka genom att implantatet gradvis bryts ner och kroppens egen vävnad tar över funktionen. För närvarande pågår tre kliniska studier: en multicenterstudie baserad på minst 200 patienter med främre korsbandsskada i knät, en pilotstudie omfattande fem patienter för behandling av skadat tumli- gament samt en studie omfattande tio patienter med tumbasartros. Artimplant och Mölnycke Health Care (MHC) undertecknade i april ett avtal om ett långsik- tigt samarbete inom forskning och utveckling. Syftet är att skapa ytterligare en teknisk plattform för MHC:s framtida produktgenerationer inom området avan- cerad sårvård. För produkter som kommer fram i samarbetet kommer Artimplant att uppbära licensintäkter. Nettomsättningen för koncernen uppgick till 4,7 Mkr (0,1). Resultat efter finansnetto uppgick till -2,0 Mkr (-0,6). . Fingerprint Cards AB, noterat på Nya Marknaden, skall licensiera en egenut- vecklad teknik för chip-baserad användaridentifiering baserad på individers unika fingermönster. Tekniken ersätter PIN-koder och lösenord i säkerhets- tillämpningar Metoden utgår från ett av bolaget ägt systempatent. För närvarande pågår en trimning av systemet för att uppnå uppsatta mål för prestanda och tillförlitlighet. Bolagets teknik integrerad med mobiltelefon visades upp av Ericsson på årets största Tele- och datamässa CEBIT i mars. Den internationella uppmärksamhet som bolaget fick på CEBIT har resulterat i ytterligare affärskontakter även utanför mobilteleområdet där bolaget redan tecknat licensavtal med Ericsson. I några fall förs nu konkreta licensförhandlingar med företag där kontakt etab- lerats sedan en längre tid tillbaka. Ett stort behov och intresse finns nu från marknaden att ersätta gammal PIN-teknik med ny och säkrare elektronisk teknik för att fastställa individers identitet. Omsättningen för första kvartalet uppgick till 0,7 Mkr (-). Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,4 Mkr (-). Megacon AB, noterat på SBI, skall utveckla, tillverka och marknadsföra system för övervakning, mätning, kontroll, säkerhet och styrning av energi och elmil- jö hos företag och hushåll. Megacons utbud omfattar produkter och system inom såväl elkraft- som elektro- nikområdet. Megacon har tillgång till avancerade system för avläsning och av- räkning av energi el/fjärrvärme/olja/gas) och vatten. Systemen, baserade på elektroniska energiterminaler, ger möjlighet till fjärravläsning via telenä- tet. För att intensifiera och effektivisera försäljningen har säljorganisationen i moderbolaget under våren omorganiserats och förstärkts. Megacons Isobox har presenterats på mässa i USA och utvärderas för närvarande av General Motors. Bolaget omsatte under första kvartalet 11,2 Mkr (12,7). Resultat efter finan- siella poster uppgick till -1,5 Mkr (-0,9). Optosof AB, noterat på SBI, skall utveckla, producera och marknadsföra system för paketering, distribution, sökning och debitering av elektronisk informa- tion, baserad på avancerad databasteknik. Genom Optosofs system erbjuds kunden en helhetslösning med möjlighet att dist- ribuera informationen på en rad olika medier som CD-ROM, DVD, Internet och intranet. Under mars månad 1999 annonserade styrelsen ett förslag till samgå- ende, via riktad nyemission, med Clockwork Group AB. Beslutet fastställdes på bolagsstämman. Clockwork Group AB, som erbjuder specialistkompetens inom IT-områdena för In- ternet, intranät, eCommerce och One-to-one-marketing, har 40 anställda och omsatte 1998 knappt 20 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,2 Mkr. Den nya koncernen kommer att bli ett av Sveriges mest heltäckande Internetbo- lag med spetskompetens inom design, kommunikation samt programvara för hante- ring av mycket stora informationsmängder. Koncernen fortsätter som förut att fokusera på den internationella marknaden, både när det gäller Optosofs sökmotorteknik samt att bygga upp lokal kompetens motsvarande Clockworks på exportmarknader. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,4 Mkr (4,8). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,4 (-0,6). För ytterligare information om de noterade innehaven hänvisas till respektive bolags hemsida. Financial Edge Development AB, FED är ett företag vars specialitet är att ut- veckla affärskritiska lösningar i web-teknologi för svensk och internationell finansmarknad. Företaget bildades formellt under 1998 och är under uppbyggnad. Idag har FED 10 anställda. Personalen har bred och lång erfarenhet från såväl de finansiella marknaderna som IT-marknaden. FED arbetar aktivt med en rad samarbetspartners vid systemintegration och upp- byggnad av infrastruktur. Sedan början av 1999 är FED's samarbete koncentrerat till OM-Gruppen samt E- Finance Alliance. Den senare är en grupp av företag bestående av CMA Comedia, Corda Consulting, Netrelations , Sun Microsystems och FED. Gruppen har, på basis av en ren kundförfrågan i slutet av 1998, tagit fram en ny infrastuktur samt affärslogik för Internet-baserade tjänster och produkter för banker och försäkringsbolag. Gruppens koncept, som benämns NBI (Net Banking & Insurance), lanserades i mitten av mars och har rönt stor uppmärksamhet. FED`s roll i gruppen är utvecklingbolagets. För närvarande driver FED 9 projekt inom värdepappersmarknad, varav sex i Sve- rige och tre internationellt. Några av dessa projekt sker i samarbete med OM- gruppen och omfattar bl.a. värdepappershandel över Internet samt utökad mark- nadsfunktionalitet. FED`s system för elektronisk aktiehandel, - Net@Broker - har installerats hos två kunder. FED har också anlitats som managementkonsult av en av Sveriges fondkommissionärer. Vidare har personal från FED anlitats som utbildare hos en av landets största IT-bolag. Omsättningen för första kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,0). Årets resultat uppgick till -0,9 Mkr (0,0). Goseberg Bruk AB ska utveckla, tillverka och marknadsföra ett unikt patenterat koncept av granulatfyllda produkter som motverkar och läker trycksår hos pati- enter. Trycksår belastar sjukvården med omfattande kostnader i form av förlängd be- handlingstid. Gosebergs produkter säljs genom avtal med distributörer i Italien och Japan. Diskussioner pågår för närvarande med distributörer i Sverige, Norge och Tysk- land. En utvärdering pågår för att avgöra marknadspotentialen för produkterna och bolaget. Omsättningen för första kvartalet uppgick till 0,2 Mkr (0,1). Årets resultat uppgick till -0,4 Mkr (- 0,8). Cortree AB är en systemintegratör som levererar skräddarsydda system och funk- tionslösningar för hantering av medicinsk information, med särskild tonvikt på bildhantering. Cortree har en unik affärsidé som systemintegratör, med en helhetssyn på bil- darbete inom operativ sjukvård. Den omfattande mängden patientbilder kretsar bland annat kring röntgen, mikroskopi, EKG och endoskopi. Alla bilder ligger normalt på olika digitala eller analoga system, men genom Cortree kan all in- formation samordnas i en enda digital miljö. Detta säkerställer ett fritt in- formationsutbyte oberoende av IT-plattform. Verksamheten under första kvartalet har dominerats av en stor följdorder Från Landstinget i Skåne. Ett digitaliseringsprojekt av röntgenkliniken i Lund med ett ordervärde på totalt 26 Mkr. Till Karolinska sjukhuset har Cortree sålt sin Intranetprodukt Scarlet, skräddarsydd för sjukvården. Cortree bedömer det- ta vara en strategiskt viktig order inom ett område där man ser en växande marknad. Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 3,5 Mkr. Årets resultat uppgick till -4,3 Mkr. Chemel AB ska utveckla, tillverka och marknadsföra kemiska analysinstrument baserade på konceptet för SIRE Biosensorer, samt tillhandahålla engångs- artiklar till slutanvändaren. Chemels biosensor kan användas inom medicinska anordningar, klinisk diagnostik samt industriell process- kvalitets- och livs- medelskontroll. Under våren deltog Chemel i Pittcon99 i USA, världens största kongress och utställning för analytiska instrument för industrin, vilket rönte positiv respons. Inplanerade demoinstallationer hos kunder löper över förväntan, vilket lett till ett flertal beställningar. Kunderna är strategiskt viktiga inom läkeme- dels- och livsmedelsindustrin. Identifiering och diskussioner pågår med ett flertal europeiska distributörer. Utvecklingen av nya applikationsområden för SIRE Biosensorn löper enligt plan. Chemel bedömer att världsmarknaden för biosensorer idag uppgår till drygt en miljard kronor,. En realistisk bedömning av Chemels årliga försäljningspoten- tial bör vara runt 50-200 mkr vilket förutsätter en europeisk expansion. Fr. o m 1999 är Yvonne Petersson från Affärsstrategerna VD i Chemel, tidigare var hon tidigare VD i Baxter Norden. Omsättningen för första kvartalet 1999 var 0,0 Mkr (0,0). Årets resultat upp- gick till - 0,5 Mkr (- 0,4). RS Cordless Technology AB skall erbjuda marknaden konkurrenskraftiga DECT- produkter baserade på avancerad design, teknik och förstklassiga komponenter. Kunderna skall utgöras av distributörer, operatörer och OEM-företag. Bolaget är ett utvecklings och marknadsföringsföretag inom informationstekno- logi och är specialiserad på DECT-produkter för trådlös datakommunikation. Ett flertal projekt pågår i samarbete med ett antal utvecklingsföretag för kundanpassning av DECT teknologin. De mest omfångsrika kundrelaterade projek- ten omfattar samarbete med en av de ledande chips producenterna i världen för bl. a. Utveckling av radiodelen i en s.k. WEB-browser. Vidare kan nämnas in- tegrering av RSC:s radiolösning i ett betydande telekommunikationsföretags nyutvecklade system. De första kommersiella produkterna beräknas levereras i början av kvartal 4 1999. Affärsstategerna investerade i februari 1999 1,5 Mkr i RSC, och har en ägaran- del motsvarande 35 % av aktierna och rösterna. RSC omsatte under första kvartalet 1,0 Mkr, resultat efter finansiella poster uppgick till -0,6 Mkr. Wireless Solutions skall utveckla system och produkter för trådlös kommunika- tion. Avsikten är att samarbeta med ett fåtal stora OEM företag, som har marknadsfö- rings- och distributionskanaler. Marknaden för dessa produkter är framför allt arbetsplatser och privata hem. Wireless Solutions produkter riktar sig även till marknader som lagerhante- ring, larm, sjukvård och finans. Wireless har tagit fram två system för tråd- lös kommunikation, vilka även utgör en god kompetensplattform inför utveckling av nya produkter. Under första kvartalet 1999 har tecknats ett letter of in- tent med Ericsson om samarbete kring Wireless Solutions produkt HomeWave 200 för hemmakommunikation tillsammans med deras hemmaserver, eboxen. Två system visades upp på CEBIT-mässan: I Ericssons monter visades ett trådlöst larm kopplat till Ericssons eBox. I Celsius monter visades LUF, som är utvecklat för flygvapnet i samarbete med Celsius. Bolaget har även tecknat avtal med RSC AB om samarbete på att utveckla produkter baserat på DECT på det licensfria frekvensbandet 2,4 GHz. Bolaget har ingått förhandlingar med ett amerikanskt bolag om samarbete på 11 Mbps WLAN. WS har ökat antalet anställda under perio- den från 6 till 11 personer. Affärsstrategerna investerade 5 Mkr i Wireless Solutions i mars 1999, motsva- rande 20 % av kapitalet och 16% av rösterna. Omsättningen för första kvartalet uppgick till 0,7 Mkr . Resultat efter finan- siella poster uppgick till -1,3 Mkr. Radio Design TJ AB ska utveckla, tillverka och marknadsföra uppgraderingssys- tem för analog mobiltelefoni. Systemen ska erbjuda bättre talkvalité, större täckning, högre kapacitet samt lägre investerings- och driftskostnader än kon- kurrerande analoga mobiltelefonisystem. Företaget har utvecklat ett systemkoncept för mobiltelefoner som omfattar in- telligenta antenner, terminaler och mjukvara. Med Radio Designs produkter kan operatören sänka sina driftskostnader avsevärt, jämfört med dagens teknologi. Frekvensbandet för GSM1800 fordrar exempelvis cirka 25 gånger fler basstatio- ner jämfört med Radio Designs system, för att täcka samma yta. Affärsstrategerna har tillskjutit bolaget 1,2 Mkr i mars 1999, i samband med tecknande av förlagslån med avskiljbara optioner. Under maj-juni pågår en större nyemission i Radio Design. Radio Design hade ej upprättat delårsbokslut vid tidpunkten för Affärsstrate- gernas delårsrapport. Safeplus AB skall med egen, unik teknik erbjuda tillförlitliga larmlösningar som ger kunden möjlighet att fritt utforma entrén efter butikskonceptets krav på layout och design. Under första kvartalet har bolaget fortsatt sin strategi att etablera bolaget på den nordiska marknaden. Detta har inneburit att såväl små som stora kunder har besökts och samtal inletts. Huvudinriktningen är att bearbeta de stora nordiska klädkedjorna och klädkoncernerna. Ramavtal har under perioden skri- vits med bl.a. kedjor som MarcoPolo, Johnells, Red/Green och JC/Brothers. Marknadsföring och försäljning sker genom egen säljkår i Sverige och genom distributörer i övriga länder. All produktion läggs ut på legotillverkare. Med en etablerad nordisk bas skall Safeplus produkter marknadsföras interna- tionellt. Affärsstrategerna har i mars månad tillskjutit 1 Mkr i samband nyemission, där bolaget totalt tillfördes 8 Mkr. Bolagets omsatte under första kvartalet 0,2 Mkr (0,4). Resultat efter finansi- ella poster uppgick -2,1 (-1,5) Mkr. European Institute of Science (EURIS) affärsidé är att utveckla och exploatera ideér inom medicinsk teknik och bioteknik.. På EURIS bedrivs forskning och utveckling på professionell nivå inom tillämpad medicinsk teknik och bioteknik. EURIS har bl. a. utvecklat en metod för mag- netpartikeldiagnostik (MIA) av cancer och hormonrubbningar. Nästa avknoppningsprojekt beräknas kunna realiseras under senare delen av 1999. Den årliga försäljningspotentialen för MIA-metoden uppskattas till 600- 3000 MSEK. Magnetoimmunoterapi projektet är ett högriskprojekt med stor poten- tial. Under våren 1999 har en serie om 50 MIA-instrument (i miniräknarformat) fram- tagits samt tillhörande reagens. Dessa kommer att lånas ut för evaluering hos potentiella slutkunder. Organisationen har under våren förstärkts med ytterligare disputerade forska- re. EURIS är från mars -99 noterat på den inofficiella listan SPECTRA. Game Design Sweden AB, med 9 anställda, ska utveckla interaktiva dataspel för Sony Playstation och PC-marknaden. Datorspelen ska marknadsföras, distribueras och försäljas över hela världen genom internationella förläggares försorg. Bolaget har under 1998 lanserat sitt första spel i Europa och USA; Kula World. Spelet har under 1998 sålts i över 100 000 exemplar. Vidare färdigställdes lokaliseringsarbetet med Kula World för att anpassas till den japanska markna- den. Spelet kommer att förläggas av japanska Sony Computer Entertainment Inc. under namnet KulaQuest. Spelet kommer att släppas på den japanska marknaden i slutet av maj månad. Parallellt med lokaliseringsarbetet utvecklas två spel; ett oberoende platt- formspel, och ett action-adventure spel. Utvecklingsarbetet för dessa två pro- jekt fortlöper planenligt. Under första kvartalet omsatte bolaget 0,2 Mkr (0,6) ). Årets resultat uppgick till -1,3 Mkr (0,1). Samba Sensors AB skall tillhandahålla sensorsystem i krävande applikationer för tillförlitlig mätning, som ger kunden ett unikt produktvärde. olaget fokuserar på medicinsk-tekniska applikationer, industriapplikationer samt nivåmätning i reaktortankar. Verksamheten har följt fastställda planer och budget. Verksamheten är till stor del koncentrerad på ett produktutveck- lingsprojekt med målet att vid halvårsskiftet ha standardprodukter för leve- rans. Organisationen har utökats med en marknadsförare/säljare som börjar sin anställning 990601. För applikationen nivåmätning i reaktortankar löper arbe- tet vidare på ett positivt sätt bl. a med kunddiskussioner och förberedelser för att ta fram ett testsystem. Ett annat projekt som löper över hela 1999 har definierats för att djuplodande penetrera potentialen för medicinska volymap- plikationer. Målsättningen är att tillsammans med en partner utveckla en sådan applikation. Projektet drivs i samarbete med Entreprenörskolan på CTH. msättningen för första kvartalet uppgick till 0 Mkr (0). Resultat efter fi- nansiella poster uppgick till -1,1 Mkr (-0,5). Naty AB ska tillverka, sälja och licensiera en patentskyddad blöja och i ett senare skede även inkontinensprodukter. Genom licensförsäljning och samarbete med större företag ska Naty uppnå en snabb tillväxt. En ökning av licensernas värde skall ske genom att kontinuerligt utveckla och skydda varumärket Nature Boy & Girl. Blöjan, som är miljömärkt, består till cirka 70 procent av nedbrytningsbara material, med lika bra förmåga att absorbera vätska som marknadsledarna vilka innehåller cirka 60 procent plast. Under våren har försäljningsorganisationen förstärkts och marknadsföringsakti- viteterna intensifierats. Diskussioner om licenstillverkning i USA och Europa pågår. Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 Mkr (0). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,3 Mkr (-0,5). För ytterligare information om våra portföljbolag hänvisas till vår hemsida www.astrateg.se Stockholm den 17 maj 1999 Claes-Göran Fridh Verkställande Direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bola- gets revisorer. För ytterligare information se www.astrateg.se Ekonomisk information: Halvårsrapport för januari-juni publiceras den 26 augusti 1999. Delårsrapport för januari-september publiceras den 4 november 1999 [REMOVED GRAPHICS] Affärsstrategerna i Sverige AB (publ) Artillerigatan 6, 114 51 STOCKHOLM TELEFON 08-662 40 30, FAX 08-660 83 19, E-MAIL: info@astrateg.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00240/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00240/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Prenumerera

Dokument & länkar