Delårsrapport januari- september 2001

Delårsrapport januari- september 2001 ·Affärsstrategerna blev den 3 oktober 2001 ägare till IM Innovationsmäklarna AB. ·Affärsstrategernas substansvärde den 30 september 2001 uppgick till 201 Mkr motsvarande 23 kr per aktie (47 per aktie 30 september 2000). ·Koncernens resultat uppgick till -62,1 Mkr (54,2) efter nedskrivningar. ·Koncernens resultat per aktie var -7,02 kr (6,12). · Substansvärde per aktie är beräknat på 8 844 400 aktier Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året Affärsstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har potential att bli världledande inom IT/internet, Wireless och Life Science. Marknadsutvecklingen Affärsstrategerna är trots den rådande marknadssituationen fortsatt övertygade om hög avkastningspotential i de riskkapitalsatsningar företaget genomfört. Den nuvarande marknadssituationen medför dock en relativt selektiv hållning gentemot nyinvesteringar. Kvaliteten på investeringspropåerna är ökande. Fokus ligger för närvarande på att stödja och utveckla de existerande portföljbolagen. Vår bedömning är att dessa har mycket goda utvecklingsmöjligheter. Detta har bekräftats då institutionella placerare deltagit i nyemissioner som ett antal av våra portföljbolag genomfört. En ökad tonvikt läggs nu även på att öka exitmöjligheter. Investmentbanken Morgan Stanley har fått ett försäljningsuppdrag på portföljbolaget AlphaHelix. Även bioteknikbolaget Chemel är lämnat till försäljning. Samtidigt som huvuddelen av våra portföljbolag utvecklas enligt plan finns det ett fåtal bolag som har begränsad utvecklingspotential. Affärsstrategernas bud på IM Innovations Mäklarna AB I början av oktober fullföljde Affärsstrategerna sitt bud på IM Innovationsmäklarna. Affärsstrategerna förvärvade den 3 oktober 2001 3 259 400 A-aktier samt 11 948 300 B-aktier i IM InnovationsMäklarna . Affärsstrategerna äger därefter 93,6 procent av aktiekapitalet samt 97,5 procent av röstetalet i IM InnovationsMäklarna. Affärsstrategerna har med anledning av budet emitterat 2.172.182 aktier. Baserat på börskursen den 3 oktober om 9 kronor ger detta ett budvärde om 19,5 Mkr. Substansvärdet i IM uppgick den 30 september till 48,6 Mkr. Resultatet efter finansiella poster blev -20,8 Mkr. Likvida medel uppgick till 7,6 Mkr. Affärsstrategerna avser att under hösten förvärva återstående aktier i IM Innovationsmäklarna i syfte att bolaget ska bli helägt dotterbolag. Efter tilläggsförvärven kommer ett slutgiltigt förvärvsvärde att fastställas. Affären i övrigt har beskrivits i halvårsrapporten, samt i tidigare utgivet börsprospekt. Substansvärdets utveckling Perioden har kännetecknats av en kraftig nedgång på den svenska börsen. Generalindex har sedan årsskiftet gått ned med 31 procent , samtidigt som Affärsstrategernas substansvärde minskat med med 40 procent. Under den aktuella rapportperioden juli-september har substansvärdet minskat med ca 60 Mkr. Under tredje kvartalet har en ny finansieringsrunda i RSC Technology gjorts om 18,5 Mkr, dock till en betydligt lägre värderingsnivå än tidigare, vilket påverkat sammantaget påverkat substansvärdet negativt med ca 24 Mkr. Marknadsvärdet på innehavet i Infinicom AB har under kvartalet minskat med ca 9 Mkr. Därutöver har bokförda värdena i MainBox AB och Mocat AB skrivits ned av försiktighetsskäl. Fortsatta insatser görs för att finna industriella lösningar för portföljbolagen, vilket förväntas ge resultat under fjärde kvartalet. Aktieportfölj, resultat och finansiell ställning Affärsstrategernas totala substansvärde uppgick den 30 september 2001 till 201 Mkr. Det bokförda värdet i moderbolaget uppgick på balansdagen till 211 Mkr. Substansvärdet understeg moderbolagets bokfört värde med 11 Mkr. Bolagets B-aktie noterades på balansdagen till 8,5 kr, vilket ger ett börsvärde på 75 Mkr. Koncernens resultat uppgick till -62,1 Mkr (54,2). Koncernen har under perioden bruttoinvesterat aktier och andra värdepapper för 21 Mkr. Försäljningsvärdet av avyttrade värdepapper uppgick till 20 Mkr. Under perioden har två portföljbolag tillkommit; i januari 2001 investerades 9,5 Mkr i det amerikanska bolaget Wireless Assets Inc. I det indiska konsultbolaget A3TL Ltd har en investering gjorts med 5 Mkr. Mainbox AB har under perioden tillskjutits 2,4 Mkr via konvertering och nyemission. Ytterligare 0,4 Mkr har investerats i FreeHand Communication AB i samband med utnyttjande av teckningsoptioner. I samband med nyemissioner har Chemel AB tillförts 4,5 Mkr, A Brand New World AB tillförts 2 Mkr, 2 Mkr till Netbabyworld AB, 1,3 Mkr till Samba Sensors AB, och 0,9 Mkr till Mocat AB och 0,3 Mkr till Naty AB. Samtliga 200.000 aktier i Megacon AB har sålts med en realisationsvinst om 0,8 Mkr. Återstoden av innehavet i Artimplant AB om 19 000 aktier har avyttrats med 1,5 Mkr i realisationsvinst. Under perioden har nedskrivningar av aktier och fordringar gjorts med 21,2 Mkr i koncernen varav 9,3 Mkr avser innehavet i Yesitworks Sweden AB, som avvecklats i sin helhet. Av- och nedskrivningar av goodwill har belastat koncernen med 5,9 Mkr ,varav 2,9 Mkr avser Mocat AB och 1,8 Mkr avser Mainbox AB . Soliditeten för koncernen uppgick den 30 september till 81 procent (94). Moderbolagets resultat uppgick till -44,2 Mkr (68,2). Mot bakgrund av den allmänt kraftiga börsnedgången under perioden kommer en översyn att göras av de bokförda värdena i de noterade innehaven före årsskiftet. I denna rapport används samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen. Portföljbolagen Noterade bolag: A Brand New World AB (ABNW), noterat på Nya Marknaden, utvecklar och säljer produkter, tjänster och kunskap inom trådlöst Internet, datakom och telekom. ABNW har utvecklat Blue2Go, ett system för att bygga cellulära nät för mobilt Internet baserat på radiotekniken Blåtand. Tekniken gör det möjligt för operatörer att erbjuda mobila Internettjänster till en låg kostnad. Under perioden har ABNW inlett produktion av världens första 4G- terminal baserad på WLAN och GSM/GPRS samt träffat avtal med Atmel som huvudlevarstör. De första ordrarna har erhållits från Pharmacia och Sonera. ABNW har även utvecklat världens första mobila DAB-terminal i ett kundfinansierat utvecklingsprojekt åt Etheraction. Vidare är bolaget i slutskedet av förhandlingar om distribution av 4G-terminalen med en rad ledande distributörer och återförsäljare för handdatorer, mobiltelefoner. Affärsstrategerna äger 1,5 procent av ABNW. Artema Medical AB, noterat på O-listan, utvecklar teknologi och utrustning för mätning och övervakning av andningsgaser inom narkos, intensivvård och akutvård. I januari beslöt bolagets styrelse att ställa sig positiv till ett bud från Cardiac Science Inc. noterat på Nasdaq-börsen att förvärva samtliga aktier i Artema. Betalning sker med aktier i Cardiac Science. Erbjudandet innebär en budpremie i förhållande till börskursen och samt en positiv påverkan på substansvärdet för Affärsstrategerna. Cardiac Science meddelade den 18 oktober 2001 att man förlänger den pågående budprocessen ytterligare en gång. Tidigare har förlängningar har genomförts den 31 maj, 14 juni och 27 september 2001. Den senaste förlängningen pågår till och med den 23 november 2001. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 11 procent av kapitalet. European Institute of Science AB (EURIS), noterat på NGM. Företagets affärsidé är att utveckla och exploatera idéer inom medicinsk teknik och bioteknik. På EURIS bedrivs forskning och utveckling på professionell nivå inom tillämpad medicinsk teknik och bioteknik. Under perioden har bolaget flyttat upp på NGM´s ordinarie lista. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 15 procent av bolaget. Fingerprint Cards AB, är sedan den 19 april 2000 noterat på O-listan. Bolaget utvecklar en teknik för avläsning och matchning av fingertoppars mönster för fastställande av individers identitet. Tekniken ersätter PIN- koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. De framtagna tekniska lösningarna licensieras till företag inom mobiltelefoni, datasäkerhet, passerkontroll och kortbaserade system för e-handel och anda elektroniska transaktioner. Under perioden har marknadsföringen av bolagets linjesensorkoncept, som innebär ett komplett system för fingerverifiering till en kostnad under tio dollar, intensifierats. Som en del av satsningen har en amerikansk konsult anlitats för att bearbeta den amerikanska marknaden som efter terrorattacken den 11 september uppvisar ett väsentligt större intresse för säkerhetsteknik. Under Parismässan Cartes 2001 i oktober visade företaget, tillsammans med partnern Biometric Associates Inc., smarta kort i vilka hela bolagets biometrisystem byggts in. Korten är nu lika tunna som kreditkort av standardtyp. Efterfrågan av smarta kort med fingerverifiering är kraftigt ökande och Biometric Associates Inc. Har placerat en order hos bolaget om ytterligare ett antal tusen komponenter för produktion och kommersialisering av smarta kort. Vidare har under perioden ytterligare två civilingenjörer anställts och antalet anställda uppgår nu till 17 personer. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 13 procent av kapitalet och 24 procent av rösterna. InfiniCom AB, noterat på NGM, är ett IT-konsultföretag med fokus på implementering av affärsmässiga lösningar för elektroniska transaktioner och säkerhet. Affärsinriktningen omfattar Internet, mobilt Internet samt alternativa distributionskanaler som berör elektroniska transaktioner. Konsultverksamheten har haft en god orderingång under perioden. Vidare har företaget fokuserat på att miska moderbolagets omkostnader. Detta har gjorts genom att kraftigt minska overhead-kostnader. I moderbolaget finns nu endast vd och finanschef. I koncernen är ca 130 personer anställda. Affärsstrategerna har investerat 38 Mkr i InfiniCom, varav 16 Mkr avser inapportering av FED. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till ca 20 procent av kapitalet. För ytterligare information om de noterade innehaven hänvisas till respektive bolags hemsida. Onoterade bolag: A3TL Ltd, är ett högteknologiskt konsultföretag baserat i Mumbai, Indien. Företaget levererar avancerade IT-lösningar inom trådlös kommunikation och systemutveckling på global basis som teknologipartner. Företaget grundades i oktober 2000 av två före detta investmentbankirer med lång erfarenhet av investeringar i högteknologiska företag. Bolaget har på mycket kort tid fått fler a kunder, däribland företag från USA, Kenya, Indien, Malaysia och Sverige. A3TL är väl positionerade, och drar stor fördel av det relativt gynnsamma kostnadsläget i Indien. Ett antal nya kunder har strömmat in under perioden. Dessutom har bolaget påbörjat försäljning av flera trådlösa applikationer vilka bolaget utvecklat internt. Affärsstrategerna investerade 5,0 Mkr i A3TL i januari 2001 och ägarandelen uppgår till 17,5 procent av bolaget. Alpha Helix AB:s affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning för molekylär biologi. Bolaget har utvecklat en unik teknik för komplett DNA-analys, som medför kraftiga tidsbesparingar jämfört med dagens teknik. Bolagets teknologi omfattas av flertalet patent och patentansökningar. Exempelvis har bolaget tillsammans med Smittskyddsinstitutet, Uppsala Universitet, FOA och Pyrosequencing tagit fram världens snabbaste analys av mjältbrandsbakterien. Under perioden har en nyemission för befintliga aktieägare avslutats. Emissionen inbringade 38 Mkr. Vidare har bolaget lämnats ut till försäljning. Morgan Stanley ombesörjer affären som förväntas avslutas under årsskiftet 2001/2002. Affärsstrategernas ägarandel i Alpha Helix uppgår till ca 7 procent. Arcticon BioPharm Production AB (Arcticon), tillhandahåller produktutvecklingstjänster och cellodling för framställning av biotekniska läkemedel som används vid exempelvis cancerbehandling. Företaget erbjuder därutöver externa kunder kontraktstillverkning av läkemedel och vaccin. Under perioden har ett flertal potentiella kunder besökt Arcticon, där försäljning förväntas öka inom produktutveckling för cellodling och generera ytterligare c:a 2-3MSEK i omsättning innan årets slut. Konkret har bolaget genomfört produktutveckling för ett tyskt biotech företag och uppdraget slutfördes i augusti. Vidare har förhandlingar resulterat i ett "letter-of-intent" med Active Biotech AB avseende farmaceutisk fyllning av ett av deras registrerade läkemedel för SBL-Vaccin. Affärsstrategernas ägarandel i Arcticon uppgår till 21 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 0,9 Mkr och resultatet uppgick till -2,2 Mkr. Chemel AB, skall utveckla och marknadsföra kemiska analysinstrument baserade på konceptet för SIRE Biosensorer, samt tillhandahålla engångsartiklar till slutanvändaren. Under perioden har avtalet med Diffchamb omvandlats till ett icke-exklusivt avtal med start i januari 2002 till följd av deras ovilja att fullfölja minimiåtagandet i avtalet. Vidare har 3 stycken SIRE Biosensorer sålts till biotech-kunder i Sverige och Tyskland. En marknadsundersökning i USA har lett till positiv respons och avtal om demoinstallation har slutits med 2 kunder och installationerna gjordes i september.Diskussion runt samarbete och strukturella lösningar har initierats med betydande aktörer. Samtidigt är bolaget lämnat till försäljning hos en mäklare för Nordiska och Europeiska köpare samt ytterligare en för amerikanska köpare. Bolagets nya strukturella form beräknas vara på plats under februari 2002. En omorganisation har påbörjats som innebär uppsägning av 3-5 personer. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 89 procent av kapitalet. Omsättningen uppgick till 0,1 Mkr (0,0) och resultat efter finansiella poster uppgick till -4,1 Mkr (-3,8). FreeHand Communication AB, tillhandahåller lösningar baserade på digitala signalbehandlingar som möjliggör handsfree-kommunikation med hög kvalitet och låg effektförbrukning. Produkten har rönt stort intresse och konkreta tillämpningar finns inom både Internet, infrastruktur och på terminalsidan. Utveckling av den första DSP-IP-kärnan har avslutats och den första licensen har sålts till RealChip Communications, Inc. i Silicon Valley. Arbetet med den andra plattformen har påbörjats. Kompetensen i bolaget har ytterligare utökats med bl a en ny marknadschef, Gweltaz Toguet, tidigare affärsutvecklingschef på Texas Instruments Europa. Under perioden har förhandlingar påbörjats med RealChip Communications Inc. om en andra licens. Affärsstrategerna har investerat 5,2 Mkr i FreeHand Communication motsvarande 57 procent av kapital och röster. Omsättningen för perioden uppgick till 2,6 Mkr(0,0) och resultatet uppgick till -2,4 Mkr (-1,0). Mainbox AB, har utveckalt ett externt kunddatabassystem som hjälper företag att identifiera sina slutkunder. Systemet appliceras enkelt till olika Action Marketing-aktiviteter Marknaden har utvecklats långsammare än väntat och bolagets försäljningsmål har därför inte kunnat infrias. Det finns ett flertal aktörer på marknaden och Mainbox arbetar aktivt för en konsolidering. Under året fokuseras arbetet därför på att identifiera en industriell partner. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 92 procent. Omsättningen för perioden uppgick till 0,2 Mkr (0,0) och periodens resultat var -3,4 Mkr (-2,3). Mocat AB, är ett databasverktyg med en plattform för SMS och e-post kommunikation. Tjänsten riktar sig mot organisationer/företag med stark "vi- känsla" för det interna och externa nätverket. Mocat erbjuder tjänsten via ASP eller som licens. Målet är att öka försäljningstakten genom att utnyttja en industriell partners befintliga säljkår. Under perioden har ett antal industriella kontakter tagits. Affärsstrategerna AB har investerat 5,5 Mkr i Mocat mot en kapitalandel på 93 procent. Omsättningen för perioden uppgick till 0 Mkr och resultatet blev -1,3 Mkr. Musicbrigade AB, erbjuder färdiga musikvidoeos på nätet, enskilda videos samt möjligheten att göra egna musikvideokanaler. Musicbrigade har ett av världens största arkiv av musikvideos. Företaget har ett avtal med EMI Virgin, där Musicbrigade har tillgång till hela EMI Virgins katalog med musikvideos. Avtalet innebär, att Musicbrigade blir först ut i Europa att teckna avtal med EMI Virgin för musikvideo-"streaming" och får nu tillgång till artister som SpiceGirls, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Blur m fl. Överföringen görs tillgänglig genom Microsoft´s Mediaplayer från låga överföringshastigheter med distribution via modem eller mobiltelefon till uppkopplingar via bredband med helskärmsbildskådande. Under perioden har antalet unika besökare till webbplatsen fortsatt att öka. Vidare har förhandlingar med inletts med ett sort internationellt skivbolag angående musikvideo-"streaming". Affärsstrategerna investerade i augusti 2000 7,0 Mkr i Musicbrigade, motsvarande 6 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 0,1 Mkr och periodens resultat var -4,3 Mkr. Naty AB, utvecklar och marknadsför miljövänliga hygienprodukter av hög kvalitet under varumärket "Nature". Den viktigaste produkten hittills är en miljömärkt, patentskyddad blöja, som till skillnad mot andra blöjor består till 70% av organiskt material. Under året har bolaget även tagit fram miljövänliga trosskydd, amningskupor, liggunderlag och haklappar. Över 95% av årets omsättning kommer från Storbritannien. Under de kommande sex månaderna planerar Naty att etablera samarbetsavtal med ledande dagligvarukedjor på ytterligare en eller ett par stora marknader i Europa. Under perioden har KF bytt ut de egna blöjorna mot Naty´s unisexblöja Nature Boy & Girl vilket är ett genombrott för bolaget på den svenska marknaden. Affärsstrategerna har investerat 9,8 Mkr och äger aktier motsvarande 26 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 27,9 Mkr (12,7) och resultatet blev -0,2 Mkr (-6,9). Netbaby World AB, är ett internationellt underhållningsbolag inom såväl Internet som wireless. Affärsidén bygger på att licensiera ut karaktärer och delar av Nettown till externa partners som producerar och säljer Netbaby World-relaterade produkter. En annan marknadsföringskanal och intäktskälla är att syndikera ut internetspelen till större internationella internetsiter. Netbaby har varit mycket aktiva i att skapa ett internationellt nätverk av partnerskap med ett flertal företag med inriktning på ungdomsunderhållning. Senast meddelade man ett samarbete med MTV Latin America, Brasilien och MTV Europe där man skall leverera interaktiv underhållning för deras websatsning. Bolaget har under perioden juni 2001 till och med september 2001 genomfört en nyemission om totalt 14,1 Mkr. Affärsstrategerna har totalt investerat 19 Mkr, varav inrapportering från Game Design uppgick till 13 Mkr, i Netbabyworld AB. Affärsstrategernas ägarandel motsvarar 13 procent av bolagets kapital. Omsättningen för perioden uppgick till 0,3 Mkr (0,5), och resultat efter finansiella poster blev -12,0 Mkr (-2,3). Picron Microarrays AB:s affärsidé är att utveckla ett unikt DNA-chip för användning vid processanalyser, som kräver högre känslighet och snabbhet än dagens konventionella metoder. De olika applikationsområdena är genbestämning av s.k. SNP's genmarkörer vid t.ex. cancerdiagnostik samt vid framtagning av nya läkemedelssubstanser. Den potentiella marknaden för microarrays (chip), har en stark tillväxt och beräknas uppgå till flera miljarder kronor år 2006. Affärsstrategerna investerade i december 2000 1,3 Mkr i Picron Microarrays AB motsvarande en ägarandel om 12 procent. RSC Technology AB (RSC), skall erbjuda konkurrenskraftiga produkter för trådlös kommunikation och Internettillgänglighet, baserade på avancerad design, teknik och förstklassiga komponenter. Kunderna utgörs primärt av så kallade OEM-företag. RSC är ett utvecklings- och marknadsföretag inom informationsteknologi med fokus på trådlös datakommunikation. RSC´s system och produkter riktar sig mot industri, kontor samt privata hem. RSC´s arbete har sedan 1999 varit inriktat på produkten WebPADTM , vilket är en trådlös, bärbar och användarvänlig "surfbräda" med vilken man kan få tillgång till tjänster som erbjuds via Internet. Marknaden för WebPADs har ännu inte tagit fart. Den främsta orsaken till detta är den allmänna konjunkturnedgången inom IT- och telekombranschen. RSC arbetar även med att finna en industriell partner för att kunna öka försäljningstakten. Under oktober månad har RSC via en riktad nyemission och utgivande av konvertibla skuldebrev inbringat totalt 18,5 Mkr. Omsättningen för perioden uppgick till 0,4 Mkr(4,6), och resultat efter finansiella poster blev -15,5 Mkr (-14,8). Affärsstrategerna har investerat 23 Mkr i RSC. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 35 procent av kapitalet. RaySearch Laboratories AB, utvecklar en optimeringskod (ORBIT) som avsevärt förbättrar strålterapin av cancer. Det unika med ORBIT är att den skräddarsyr strålbehandlingen och hittar den optimala dosnivån och dosfördelningen för varje patients behov. Metoden innebär både en effektivare behandling av tumören och mindre biverkningar. Optimeringskoden har tagits fram genom flera års forskningsarbete på Karolinska Institutet. Bolaget har ett globalt licensavtal med ADAC Laboratories Inc (ett bolag inom Philips Medical Systems) där ORBIT säljs som "plug-in modul" till ADACs system. ORBIT har erhållit FDA godkännande och 151 licenser har hittills sålts till strålbehandlingskliniker över hela världen via ADAC Laboratories. ADACs dosplaneringssystem Pinnacle, där ORBIT ingår, kommer framgent även säljas av Elekta genom ett samarbetsavtal med ADAC. Under tredje kvartalet har licensintäkterna börjat flyta in och de första strålbehandlingarna som planerats och optimerats med Pinnacle/ORBIT gav mycket lovande resultat i termer av minskade komplikationer och ökad sannolikhet för tumörkontroll. Arbetet med att ta fram nästa version av ORBIT fortskrider enligt plan och ytterligare två personer har anställts. Affärsstrategerna har investerat 6 Mkr i RaySearch Laboratories AB, motsvararande en ägarandel om 25 procent av kapitalet varav Affärsstrategerna reserverat 10 procent för köpoptioner till anställda i RaySearch. Omsättningen för perioden uppgick till 11,5 Mkr, och resultat efter finansiella poster blev 5,0 Mkr. SWATS AB, utvecklar och marknadsför ett patenterat och unikt kort som integrerar en LCD-display i ett vanligt chip-försett plastkort, ett så kallat Smart Card. SWATS har som mål att bli en ledande aktör av smarta kort med display, med en global verksamhet baserad på licensförsäljning. Det ökande antalet bedrägerier där kreditkort med magnetremsa kopieras, gör att infrastrukturen för chipförsedda smarta kort, som är omöjliga att kopiera, kommer att byggas ut snabbt. Ett flertal banker och kreditkortsföretag har redan påbörjat bytet till smarta kort. Den globala marknaden för avancerade smarta kort uppgår enligt företagets bedömning till 540 miljoner kort iAmbitionen är att under fjärde kvartalet färdigställa tekniken för produktion. En person har anställts under tredje kvartalet. Affärsstrategerna har investerat 13,5 Mkr motsvarande 36 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 0 Mkr (0,1), och resultat efter finansiella poster blev -10,0 Mkr (-6,2). Samba Sensors AB (Samba), skall tillhandahålla sensor-system i krävande applikationer för tillförlitlig mätning, som ger kunden ett unikt produktvärde. Sedan ett par år fokuserar bolaget verksamheten på medicinska tillämpningar. Sambas system har främst provats för mätning av andningstryck och tryck i ryggdiskar. Under perioden har tekniska framsteg och ett lyckat samarbetsprojekt med Sahlgrenska resulterat i en positiv artikel i senaste Läkemedelsvärlden. Dessutom har grundkonstruktion och tillverkningsprocesser för serietillverkning etablerats. Vidare har sju system sålts och fler är beställda. Diskussioner med medicintekniska företag har inletts i syfte att ta fram nya affärsmöjligheter för Sambas tryckmätning (t.ex. som en komponent i system för patientövervakning). Affärsstrategerna har investerat 16 Mkr i Samba Sensors och ägarandelen uppgår till 59 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 0,5 Mkr (0,4), och resultat efter finansiella poster blev -6,0 Mkr (-3,8). Webupdate Scandinavia AB:s affärsidé är att sköta uppdateringar, drift och underhåll av företags- och organisationers webbplatser. Webupdate tar över ansvar och initiativ för uppdatering och informationsinsamling. Vidare har företaget inlett ett omfattande samarbete med Medieskolan i syfte att erbjuda elever praktikplats och vidareutbildning. Nya kunder kommer kontinuerligt in till bolaget och senast i raden är AC Nielsen Sverige, resebyrån Nygren & Lind och Beijer Byggmaterial. Gemensamt för dessa kunder är att Webupdate inledningsvis genomför en modernisering och uppgradering av webbplatserna med avseende på funktion, struktur, layout och design för att sedan i varierande omfattning ansvara för det löpande underhållet. Styrelsen för Psykologiskt Försvar har vidare anlitat Webupdate för en omfattande användbarhetsanalys. Affärsstrategerna har investerat 2,9 Mkr i Webupdate och äger 8 procent av bolaget. Omsättningen för perioden uppgick till 3,5 Mkr (0,3), och resultat efter finansiella poster blev -3,1 Mkr (-4,5). Widermind AB, erbjuder kurser i avancerad telekommunikation och mobila systemstandarder med fokus på tredje generationens mobiltelefoni. Widerminds utbildningar riktar sig främst till seniora ingenjörer hos mobiloperatörer och systemtillverkare. Bolaget har idag ett ordentligt fotfäste hos operatörer i Europa. Kursdeltagare har i utvärderingar rankat Widerminds kurser mycket högt. Spetskompetensen hos lärarna bibehålls genom att bolaget tar vissa strategiska konsultuppdrag. Det ger även lärarna viktig feedback och praktiska erfarenheter som kan användas i framtida kurser. Widermind producerar allt kursmaterial själva och kursportföljen består av GSM Survey, GPRS Survey, UMTS Survey och UMTS Radio Network Planning. Därutöver lanserades kursen UTRAN Advanced under tredje kvartalet med ett mycket gott resultat. Ytterligare två personer har anställts och ett antal nya kunder har tillkommit. Affärsstrategerna har investerat 3,5 Mkr i Widermind motsvarande 32 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 10,0 Mkr och resultatet uppgick till 0,4 Mkr. Av omsättningen kommer 75 procent från kunder utanför Sverige. Wireless Assets Inc. Wireless Assets är ett väletablerat amerikanskt företag med spetskompetens inom trådlösa IT-lösningar. Bolaget som har över 200 kunder i USA, bedöms även ha betydande potential i Europa då den europeiska marknaden i allt större utsträckning börjar efterfråga trådlösa lösningar för teknologi, handel, säkerhet och infrastruktur. Wireless Assets förfogar över en egenutvecklad automatisk applikation som aktiverar och konfigurerar nya mobiltelefonabonnemang. Under september månad genomfördes över 9 000 sådana automatiska aktiveringar och huvuddelen av företagets intäkter härrör från denna verksamhet. Försäljningen under perioden uppgick till 120 Mkr och vinsten blev -3 Mkr. (estimate) Affärsstrategerna har investerat 9,5 Mkr i Wireless Assets motsvarande 3,5 procent av kapitalet. För ytterligare information om våra portföljbolag hänvisas till vår hemsida www.astrateg.se Stockholm den 26 oktober 2001 Claes-Göran Fridh Verkställande Direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01260/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar