Kommuniké från årsstämma i Africa Resources AB (publ)

Årsstämman 2018 i Africa Resources AB (publ), org.nr 556693-8014, (”Bolaget”) avhölls den 31 maj i 2018 i Stockholm varvid aktieägarna huvudsakligen fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Africa Resources AB samt

koncernresultaräkning och koncernbalansräkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter samt att antalet revisorer ska vara en (1). Det beslutades vidare att arvode om 100 TSEK skulle utgå fördelat med 50.000 kr vardera på de två ledamöter som inte är anställda i bolaget och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. 

Till styrelseledamöter omvaldes Ulrika Magnusson, Thomas Häggkvist och Sven-Eric Zachrisson.

Stämman beslöt att till bolagets revisor utse revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson såsom huvudansvarig revisor (omval) för tiden fram till nästa årsstämma..

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett

eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,

teckningsoptioner eller konvertibler. Ett maximalt utnyttjande av det beslutade bemyndigandet medför en utspädningseffekt om 12,5%.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Africa Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 12.20.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se  

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med den 31 maj 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar