Offentliggörande av utfall företrädesemission i Africa Resources AB (publ)

Den 9 maj 2018 avslutades teckningstiden i nyemissionen inför den planerade noteringen av Africa Resources AB (publ) på NGM MTF. Emissionen fulltecknades och några garantier behövde inte infrias. Genom nyemissionen tillförs Africa Resources cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader samt ca 100 st nya aktieägare. Bolaget har därefter cirka 4 100 st aktieägare. Första dag för handel med Bolagets aktier på NGM Nordic MTF är planerad till den 31 maj 2018.

Emissionen omfattade totalt 523 599 st nya aktier till en emissionskurs om 9 SEK/aktie. Efter denna emission uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 8 377 588 st, vilket motsvarar ett totalt aktiekapital om 4 188 794 SEK.

Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats att erhålla aktierna levererade till angiven depå eller VP-konto. 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat som bolagets emissionsinstitut i detta ärende. 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se  

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Prenumerera

Dokument & länkar