Kvartalsrapport Jan-Sept 1998

[REMOVED GRAPHICS] PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 (Ej granskad av revisor) * AGAs resultat efter finansiella poster steg under årets första nio månader med 4 procent till 1.288 (1.241) Mkr. * Försäljningen ökade med 5 procent till 11.204 (10.658) Mkr och rörelse- resultatet med 11 procent till 1.414 (1.276) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 12,6 (12,0) procent. * Kassaflödet från rörelsen ökade med 17 procent till 2.157 (1.851) Mkr. * Vinsten per aktie efter full skatt ökade till 3:68 (3:23) kronor. * Investeringarna i nya anläggningar har återgått till tidigare nivå och uppgick till 1.515 (2.216) Mkr motsvarande 13,5 (20,8) procent av försäljningen. * Effektiviseringsprogrammen löper vidare. Antalet anställda minskade med 605 personer till 10.291. Försäljning och resultat Koncernens försäljning under januari-september uppgick till 11.204 (10.658) Mkr, en ökning med 5 procent, varav två procentenheter till följd av ändrade valutakurser. Nettoeffekten av nya och avyttrade verksamheter var obetydlig. Den ekonomiska krisen i Ryssland och oron på finansmarknaderna under det tredje kvartalet har, tillsammans med den fortsatta ekonomiska krisen i Asien, påverkat konjunkturen i Sydamerika och Östeuropa samt i viss mån även i Nordamerika och Västeuropa. Därtill kommer en negativ effekt av låga oljepriser på ekonomin i bland annat Venezuela och Mexiko. Marknadstillväxten är svårbedömd och avhängig konjunkturutvecklingen men ökar normalt med 1,5 till 2 gånger ökningen i industriproduktionen. Volymökningen för de viktigaste gaserna var under perioden lägre än 1997 i flera länder och en fortsatt prispress noterades i Kontinentaleuropa. Betydande försäljningsökningar uppnåddes i Storbritannien, Spanien, Argentina och Uruguay. I Östeuropa var ökningstakten fortfarande över 20 procent bortsett från Ryssland och Ukraina. I dessa två länder minskade försäljningen under det tredje kvartalet med mer än 20 procent till följd av den ekonomiska krisen. 2 Koncernens rörelseresultat förbättrades under januari-september med 11 procent till 1.414 (1.276) Mkr. Effekten av ändrade valutakurser var positiv med cirka en procentenhet. Större resultatökningar redovisas för bolagen i Norge, Spanien, USA och Mexiko, medan resultatet var lägre än 1997 i Ryssland och Ukraina och även i Finland, Tyskland, Brasilien, Venezuela, Chile och Ecuador. Antalet anställda minskade under perioden med 605 personer. Siffran inkluderar ett bortfall av 53 personer genom att en verksamhet i Kalifornien sålts och ett tillskott på 63 personer genom ett förvärv i USA. De effektiviseringsprogram som startades i början av 1998 fortsätter som en viktig komponent i AGAs verksamhetsutveckling. Kostnaderna för dessa program och andra produktivitetshöjande åtgärder har under 1998 ökat med cirka 100 Mkr, vilket medför att resultatet under det fjärde kvartalet 1998 kommer att understiga tredje kvartalets resultat. Effektiviseringen av produktförsörjning och distribution ger resultat relativt snabbt, men projekten för administrativ effektivisering drar under året betydligt större kostnader än vad som uppnås i besparingar. Under årets tredje kvartal uppgick rörelseresultatet till 452 Mkr, en ökning med 3 procent från motsvarande kvartal föregående år. Resultatet i Ryssland och Ukraina minskade och resultatet sjönk även i några länder i Sydamerika. AGA genomför nu åtgärder, utöver de pågående effektiviseringsprogrammen, för att vända utvecklingen i Ryssland och Ukraina. Koncernens finansnetto utgjorde en kostnad på 126 (35) Mkr. Ökningen med 91 Mkr förklaras av lägre avkastning på likvida medel än 1997 samt av ökade räntekostnader för finansiering av investeringsprogrammet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.288 (1.241) Mkr, en ökning med 4 procent inklusive en positiv valutakurseffekt på en procentenhet. Nettovinsten för perioden uppgick till 896 (787) Mkr efter avdrag för 389 (451) Mkr i skatt. Skattekostnaden utgjorde 30 procent av resultatet före skatt, vilket kan jämföras med 33 procent för hela 1997. Vinsten per aktie efter full skatt steg med 14 procent till 3:68 (3:23) kronor. Finansiering och investeringar Som framgår av finansieringsanalysen förbättrades kassaflödet från rörelsen med 17 procent till 2.157 (1.851) Mkr. Investeringar och equity hedging uppgick till 1.573 (2.401) Mkr och utdelningen till aktieägarna till 730 (657) Mkr. Koncernens finansiella nettoskuld ökade under perioden med 312 Mkr till 3.735 Mkr. Likvida medel och placeringar minskade med 271 Mkr till 2.552 Mkr och lånen ökade med 41 Mkr till 6.287 Mkr. Soliditeten uppgick till 49,4 procent mot 49,1 procent vid årsskiftet och nettoskuldsättningsgraden var 29,7 (27,9) procent. 3 Under de tre kvartalen investerade AGA 1.515 (2.216) Mkr i nya anläggningar. Det omfattande investeringsprogram som påbörjades 1995 har nu i stort sett avslutats och koncernens investeringar ligger åter på en normal nivå för branschen. Under 1998 har nya luftgasfabriker tagits i drift i Sverige, Brasilien, Argentina och Finland. Vid årsskiftet färdigställs en luftgasfabrik i Peru och under 1999 en i Italien samt en utbyggnad i USA. Produktionsanläggningar för koldioxid uppförs i några länder liksom flera s k OSS-anläggningar för produktion av syrgas och kvävgas hos kund. färsområdena Manufacturing Industry, som säljer flaskgaser och flytande gaser för främst svetsning och skärning men också för andra ändamål, redovisar en försäljning på 5.656 Mkr, vilket utgjorde 51 procent av koncernens totala försäljning. De största ökningarna noterades i Östeuropa exklusive Ryssland och Ukraina samt i USA och Mexiko. Volymerna av flytande gaser och av skyddsgaser för svetsning och skärning samt koldioxid ökade på de flesta marknaderna, medan utvecklingen var svagare för acetylen och för syrgas i flaskor. Genomsnittspriserna var något lägre än föregående år på grund av fortsatt priskonkurrens. Volymökningarna gäller främst nya marknader med lägre prisnivå såsom Östeuropa. Process Industry, som svarade för 36 procent av koncernens omsättning, redovisar en försäljning på 4.045 Mkr. Leveranserna av luftgaser via rörledning ökade kraftigt i Sverige, Österrike och Brasilien, där nya fabriker tagits i drift. Försäljningen ökade för alla tre produktsegmenten, metallurgi, kemi och livsmedel. Metallurgisegmentet är känsligt för utvecklingen inom stålindustrin och en viss nedgång förväntas under slutet av året. AGA har nyligen tecknat ett avtal med österrikiska Voest-Alpine om ett globalt samarbete för att marknadsföra en ny process för avfallsförbränning. I Sverige har AGA i oktober slutit ett långfristigt avtal med Sandvik Steel om försörjning av anläggningen i Sandviken med luftgaser via rörledning. ® ® Kemisegmentet hade stor framgång med produkterna CIRRUS och CUMULUS , som utnyttjar kylan från flytande kväve i olika processer. AGA har även tecknat kontrakt om stora leveranser av specialgaser till petrokemiföretag i Argentina och Chile. Livsmedelssegmentet noterade en kraftig ökning av efterfrågan på gasfrysare för färdigmat, köttprodukter, fisk och skaldjur. Healthcare med 13 procent av koncernens omsättning hade en försäljning på 1.503 Mkr. Betydande försäljningsökningar uppnåddes i Sverige, Spanien, Argentina, Colombia och Venezuela samt i USA om hänsyn tas till att verksamheten i Kalifornien sålts under första kvartalet. Hemterapi är det mest expansiva området med en försäljningsökning på 10-15 procent. 4 AGA förvärvade i juli licensrättigheterna för inandad kvävemonoxid (iNO) i USA och Kanada samt den NO-verksamhet i USA som tidigare bedrivits av BOCs dotterbolag Ohmeda. Denna verksamhet är en tillämpning av den upptäckt som belönats med 1998 års Nobelpris i medicin. I förvärvet ingår en utvecklings- och försäljningsorganisation i New Jersey samt en produktionsanläggning i Louisiana med sammanlagt 63 anställda. Förvärvet får ingen nämnvärd resultateffekt under 1998. Nästa rapport AGAs bokslutsrapport publiceras den 24 februari 1999. Lidingö den 29 oktober 1998 AGA AB (publ) Lennart Selander Verkställande direktör DATA PER KVARTAL Mkr Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 Försäljning 3.395 3.674 3.589 3.750 3.752 3.719 3.733 Rörelseresultat före 432 509 440 466 501 461 452 omstrukt. - i procent av försäljningen 12,7 13,9 12,3 12,4 13,4 12,4 12,1 Omstruktureringskostnader -105 - - - - - - 1997 Finansnetto -18 3 -20 -66 -40 -11 -75 Resultat efter finansiella 309 512 420 400 461 450 377 poster Vinst per aktie efter full 0:81 1:38 1:04 1:28 1:31 1:26 1:11 skatt, kr Antal anställda vid 11.095 11.086 10.985 10.896 10.720 10.494 10.291 periodens slut 5 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Mkr Jan- Jan- Helår sept sept 1998 1997 1997 Försäljning 11.204 10.658 14.408 Kostnad för sålda produkter -6.826 -6.312 -8.658 Bruttoresultat 4.378 4.346 5.750 Försäljnings-, utvecklings- och administrationskostnader -3.085 -3.079 -4.091 Omstruktureringskostnader 1997 - -105 -105 Övriga rörelseintäkter, netto 99 96 158 Andelar i intressebolag 22 18 30 Rörelseresultat * 1.414 1.276 1.742 Finansiella poster netto -126 -35 -101 Resultat efter finansiella poster 1.288 1.241 1.641 Skatt ** -389 -451 -537 Minoritetsandelar -3 -3 -5 Nettovinst 896 787 1.099 Vinst per aktie efter full skatt, 3:68 3:23 4:51 kr * Avskrivningar som belastat 1.352 1.239 1.644 rörelseresultatet ** Betald skatt 299 338 439 Fakturering per region Västeuropa 6.200 6.020 8.170 Östeuropa 562 486 671 Nordamerika 2.470 2.294 3.102 Sydamerika 1.972 1.858 2.465 Summa 11.204 10.658 14.408 Rörelseresultat per region 1997 före omstruktureringskostnader Västeuropa 1.055 1.079 1.489 Östeuropa -13 -25 -46 Nordamerika 215 167 245 Sydamerika 157 160 159 Summa 1.414 1.381 1.847 Fakturering per affärsområde Manufacturing Industry 5.656 * 7.258 Process Industry 4.045 5.212 Healthcare 1.503 1.938 Summa 11.204 14.408 * Jämförelse med föregående år är ej möjlig. 6 KONCERNENS BALANSRÄKNING Mkr 30 sept 31 dec 1998 1997 TILLGÅNGAR Goodwill 1.041 1.075 Anläggningar 17.349 16.803 Aktier 521 481 Långfristiga fordringar 160 195 Summa anläggningstillgångar 19.071 18.554 Varulager 919 907 Kundfordringar 2.658 2.437 Övriga kortfristiga fordringar 361 441 Likvida medel och placeringar 2.552 2.823 Summa omsättningstillgångar 6.490 6.608 SUMMA TILLGÅNGAR 25.561 25.162 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 1.217 1.217 Bundna och fria reserver 10.445 9.959 Nettovinst 896 1.099 Summa eget kapital 12.558 12.275 Minoritetsintressen 81 79 Avsättningar för pensioner 1.145 1.080 Avsättningar för latent skatt 2.472 2.339 Summa avsättningar 3.617 3.419 Långfristiga lån 2.418 2.731 Kortfristiga lån 3.869 3.515 Summa lån 6.287 6.246 Övriga långfristiga skulder 518 473 Övriga kortfristiga skulder 2.500 2.670 Summa övriga skulder 3.018 3.143 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25.561 25.162 Nettoskuldsättning 3.735 3.423 Nettoskuldsättningsgrad, procent 29,7 27,9 Soliditet, procent 49,4 49,1 7 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS Mkr Jan-sept Jan-sept Helår 1998 1997 1997 RÖRELSEN Rörelseresultat 1.414 1.276 1.742 Återföring av avskrivningar 1.352 1.239 1.644 Finansiella poster netto -126 -35 -101 Betald skatt -299 -338 -439 Justering för intresseföretag -4 - -9 Kassamässigt rörelseöverskott 2.337 2.142 2.837 Förändring av rörelsekapital Varulager 3 -70 -40 Kundfordringar -160 -150 -62 Övriga kortfristiga fordringar 89 193 142 Kortfristiga rörelseskulder -207 -355 -312 Långfristiga rörelseposter 95 91 -10 Summa förändring av rörelsekapital -180 -291 -282 KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN 2.157 1.851 2.555 INVESTERINGAR Nya anläggningar -1.515 -2.216 -2.859 Anläggningar vid företagsförvärv -67 -81 -102 Goodwill vid företagsförvärv -33 -210 -244 Försäljning, utrangering mm 223 125 227 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -1.392 -2.382 -2.978 Likviditetspåverkan från s k equity -181 -19 6 hedging Utdelning till aktieägarna -730 -657 -657 NETTOKASSAFLÖDE -146 -1.207 -1.074 NETTOSKULDSÄTTNING Nettoskuldsättning vid periodens 3.423 1.879 1.879 början Nettokassaflöde 146 1.207 1.074 Valutakurseffekt 166 268 470 Nettoskuldsättning vid periodens 3.735 3.354 3.423 slut ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar