Agellis genomför inkråmsförsäljning av helägt dotterbolag

AGELLIS Group, som säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter till metallproducenter, har slutfört en inkråmsförsäljning av dotterbolaget Metal Process Control AB (MPC) till moderbolaget Agellis Group AB.

Affären avser försäljning av inkråmet i dotterbolaget MPC till moderbolaget Agellis Group AB. Syftet med affären är uteslutande att ytterligare minska kostnaden för administrationen i bolaget. Försäljningen får ingen påverkan på verksamheten och personalen på MPC har erbjudits och accepterat anställning på moderbolaget.

Samtliga transaktioner i affären har skett till bokförda värden och balansräkningen för Agellis Goup AB, motsvarar den tidigare koncernens balansräkning.

Efter affären kvarstår bolaget MPC som vilade.

Som ytterligare en del i syftet att minska de administrativa kostnaderna kommer Agellis att övergå till att rapportera halvårsvis instället för som tidigare kvartsvis.

Agellis rapporteringsdatum för året 2013 blir således:

2013-08-29   Delårsrapport
2014-02-14   Bokslutskommuniké

För ytterligare information:

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar