AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari - december 2010

  • Koncernens totala omsättning för perioden ökade med 46 % och uppgick till 19,5 (13,4) MSEK och för fjärde kvartalet till 5,9 (4,1) MSEK.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 3,5 (-2,4) MSEK och för fjärde kvartalet till 1,0 (-0,1) MSEK
  • Resultatet för perioden uppgick till 0,0 (-5,9) MSEK och för fjärde kvartalet till -0,2 (-1,2) MSEK.  Under fjärde kvartalet beslöt bolaget att göra av- och nedskrivningar på 1,1 MSEK med direkt resultatpåverkan. 
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,00 (-0,28)* SEK och för fjärde kvartalet till -0,01
    (-0,06)* SEK.
  • Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 2,3 (5,8) MSEK vid utgången av fjärde kvartalet.
  • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 2,9 (2,1) MSEK.

* Resultatet per aktie för 2009 har ändrats jämfört med bokslutskommunikén för 2009 beroende på genomförd nyemission.

VD:s kommentar:

Med en omsättning på 19,5 MSEK visar Agellis för första gången vinst för helåret. Omsättningen ökade 46 % jämfört med 2009 och samtidigt har kostnaderna i bolaget minskat jämfört med föregående år. Intresset från kunder fortsätter att öka och under fjärde kvartalet har två nya agenter kontrakterats; en i Europa och en i Sydamerika.

Under fjärde kvartalet såldes instrument till bland annat stålverk i Norden och USA. Ett EMLI SIO instrument installerades på ett verk i Europa och ett EMLI M instrument driftsattes i USA.

Vidareutvecklingen av bolagets nyaste mätinstrument EMLI ELP har fortsatt under fjärde kvartalet.

För 2011 räknar vi med ökad omsättning och ökad vinst.

För ytterligare information: Mårten Öbrink, tel. 046-10 13 69, alt. 0733-17 08 49

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av nivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen i både Europa och USA. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com 

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar