AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari – september 2012

  • Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 16,2 (10,4) MSEK och för tredje kvartalet till 5,3 (3,3) MSEK
  • Rörelseresultatet för koncernen före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 4,3 (-2,1) MSEK och för tredje kvartalet till 1,0 (-1,2) MSEK.
  • Resultatet för perioden uppgick till 1,3 (-4,4) MSEK och för tredje kvartalet till 0,01 (-2,0) MSEK. 
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,06 (-0,21) SEK och för tredje kvartalet till 0,00 (-0,09) SEK.
  • Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 2,1 (0,8) MSEK vid utgången av tredje kvartalet.
  • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 7,8 (7,3) MSEK.

VD:s kommentar

Vår strategi med ökad fokus på försäljning av befintliga produkter har tillsammans med genomförda besparingar varit mycket positiv för bolaget. Agellis kan för tredje kvartalet i rad redovisa en stark utveckling och för helåret 2012 står vi fast vid en ökad omsättning jämfört med 2011 och ett positivt kassaflöde.

Årets tredje kvartal inleddes med en order på drygt 2 MSEK på två nivåmätningssystem för gjutlådor

från ett verk i Sydamerika. Ordern togs på referenser från andra verk inom samma koncern som använder nivåmätningssystemet sedan något år. I Europa togs en uppgraderingsorder på ett system för nivåmätning i smältugnar. Kunden har använt en äldre sensorkonfiguration men skall nu utnyttja Agellis senaste sensordesign vilket medför ytterligare ökad mätnoggrannhet. I Sydafrika valde en av våra kunder att uppgradera sina system för nivåmätning i kokiller, totalt ordervärde 1,5 MSEK.

Under tredje kvartalet har Agellis slutfört tester med ett nyutvecklat nivåmätningssystem för ljusbågsugnar. Produkten EMLI-FBL (Furnace Bath Level) presenterades officiellt på en konferens (EEC 2012) för ljusbågsugnar i Graz i Österrike. EMLI-FBL hjälper stålverken att optimera sin smältprocess och möjliggör en högre automationsgrad under smältprocessen.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen[1] för perioden januari till september uppgick till 15,7 (10,3) MSEK. Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med 0,3 MSEK under perioden.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,1 (3,2) MSEK. Valutaeffekter påverkade omsättningen under kvartalet negativt med 0,2 MSEK.

Koncernens resultat för perioden uppgick till 1,3 (-4,4) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 4,3 (-2,1) MSEK. Bruttomarginalen för perioden var 68,4% (50,5%).

Koncernens resultat för tredje kvartalet uppgick till 0,01 (-2,0) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till 1,0 (-1,2) MSEK. Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 70,8% (44,2%). 

Valutaeffekterna är relativt stora under kvartalet då merparten av levererade ordrar är tagna i euro. Under kvartalet har åtgärder vidtagits för att reducera negativ valutpåverkan framöver.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till 1,0 (-1,2) MSEK för tredje kvartalet 2012. Som en effekt av bolagets strategi att driva merparten av vidareutvecklingen av EMLI plattformen i nära samarbete med kunder och samarbetspartners har bolagets aktiverade utvecklingskostnader minskats väsentligt. Under tredje kvartalet uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 0,2 (1,5) MSEK.

Agellis hade 2,1 MSEK i likvida medel, inklusive beviljade krediter per den 30 september 2012

Nyckeltal

  Nyckeltal  kSEK jan-sep 2012 juli-sep2012 jan-sep2011 juli-sep2011 2011
 Total omsättning[2] 16 202 5 350 10 401 3 282 18 194
 EBITDA 4 287 1 028 -2 145 -1 158 414
 EBIT 1 531 69 -4 196 -1 875 -2 978
 Resultat efter finansiella Kostnader 1 341 14 -4 405 -1 969 -3 273
Jämförelsestörande post 0 0 0 0 -4 846
Resultat efter jämförelsestörande post 1 341 14 -4 405 -1 969 -8 119
 Resultat per aktie  [SEK] 0,06 0,00 -0,21 -0,09 -0,38
 Bruttomarginal 68% 71% 51% 44% 60%
 Rörelsekapital 3 776 3 776 2 143 2 143 916
 Kassalikviditet 239% 239% 141% 141% 134%
 Soliditet 62% 62% 58% 58% 49%
 Nettoresultat 1 341 14 -4 405 -1 969 -8 119

Verksamheten

Agellis utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter globalt till metallproducenter. Agellis erbjuder också reservdelar, service och kundsupport.

Agellis produkter och lösningar ger kunderna effektivare processer, minskad energiåtgång, högre produktivitet, förbättrad produktkvalitet och ökad personalsäkerhet. Agellis har en kärnteknologi utifrån ett antal mätinstrument för kunder inom den globala metallindustrin har utvecklats. Bolaget har en väl utbyggd marknadskanal bestående av effektiv mix av direktförsäljning, distributörer och agenter som tillsammans täcker intressanta marknader på fem kontinenter. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till Berthold GmbH och vissa kompletta produkter via utrustningsleverantören SMS Concast.

Bolaget vänder sig såväl till producenter av stål som till producenter av andra metaller; så kallade non-ferrous producenter. Inom non-ferroussegmentet fokuserar bolaget på koppar-, platina- och ferrolegeringsproducenter. En tydlig trend är att en växande andel av bolagets omsättning kommer från non-ferrous kunder.

Instrumentöversikt

Agellis säljer följande mätinstrument:

EMLI-S mäter nivåer i vissa typer av smältugnar. Nivåinformationen används för att utnyttja ugnen och råmaterialet optimalt.

EMLI-ELP mäter nivåer i smältugnar men använder en annan mätprincip än EMLI-S och kan därför användas på andra typer av ugnar än EMLI-S.

EMLI-SIO och SIE kontrollerar att den metall som tappas från ugnen är fri från slagg. Instrumentet indikerar när metallen blandas med slagg i slutet av ugnstappningen.

EMLI-SIL används vid tömning av skänkar. Instrumentet indikerar när metallen från skänken blandas med slagg i slutet av tömningen.

EMLI-T används i gjutlådan vid stränggjutningen och mäter metallnivån kontinuerligt under hela gjutningen. En jämn nivå i gjutlådan är viktig för att få konstant metallflöde ner i gjutformen – kokillen. Med hjälp av instrumentet kan dessutom mängden metall som lämnas kvar i gjutlådan när gjutningen avslutas minimeras.

EMLI-M och Ms mäter metallnivån i kokillen som är första delen av gjutmaskinen. Här sker regleringen på millimeternivå för att garantera hög kvalitet på den gjutna metallen, som är vad som kommer ut från gjutmaskinen.

EMLI-FBL används i ljusbågsugnar (EAF) och mäter stålnivån i ugnen.

Omvärlden

I World Steel Associations rapport för augusti 2012 kommenteras bl.a. kapacitetsutnyttjandet i världens stålverk. Värt att notera är att utnyttjandegraden i augusti är 3,2% lägre än i motsvarande månad 2011.

Sett under de senaste åtta månaderna har Europa minskad sin stålproduktion med 4,6% och Nordamerika ökat med 4,4%, varav USA med hela 6,2%. Kina har ökat sin produktion med 2,3%.  I vårt närområde har Belgien och Sverige den sämsta utveckling med en minskning med 15% respektive 12%.

Under den senaste månaden har ArcelorMittal i Frankrike stängt ner två masugnar och i Finland har stålkoncernen Ruukki flaggat för kraftiga personalnedskärningar.

Källor: http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2012/08-2012-crude-steel.html

            http://www.metal-supply.se

Prisutvecklingen för koppar och stål

Kopparmarknaden är fortfarande mycket orolig och den senaste tidens uppgång beror mer på förväntad efterfrågan än verklig efterfrågan. Kopparn och dess efterfrågan är starkt bunden till ekonomiskt tillväxt. Stålpriserna är under stark press då efterfrågan är lägre än produktionskapaciteten.

Källa: www.metalprices.com

Marknad och försäljning

Agellis har genomfört en mässa under kvartalet och ett antal besök ute hos kunder tillsammans med våra agenter och partners. Besök har bland annat gjorts i Tyskland, Belgien, Korea, Norge och Indien.

Order och instrumenttester under tredje kvartalet 2012

En för Agellis ny kund i Sydamerika, beställde i början av kvartalet två nivåmätningssystem för gjutlådor (EMLI-T). Systemen har levererats under kvartalet och skall driftsättas under fjärde kvartalet. Försäljningen föregicks inte av något försök utan såldes på referenser från andra installationer inom samma koncern. En av Agellis första kunder på systemet EMLI-S (nivåmätning i smältugnar) valde att uppgradera sin installation, leverans skedde under kvartalet och driftsättning sker under kvartal fyra. I Sydafrika valde en kund att uppgradera sina fyra kokillnivåmätningssystem (EMLI-Ms), en bekräftelse på att kunden är nöjd med både Agellis produkter och servicenivå. Leverans och installation sker under kvartal fyra.

De tester som sker i ett europeiskt stålverk med EMLI-T fortsätter som planerat under kvartal fyra.

Orderingången under tredje kvartalet blev 5,6 MSEK.

Orderstocken från tredje kvartalet var 7,8 (7,3) MSEK.              

Produktutveckling

Som resultatet för perioden visar så har Agellis en konkurrenskraftig produktportfölj. Utvecklingen av nya mätapplikationer koncentreras till kunddrivna projekt. Produktunderhåll och kundspecifik utveckling av existerande mätsystem och bolagets mätplattform sker fortlöpande.

Utvecklingen av nya applikationer drivs till stor del av de försök och utvärderingar som bolaget gör tillsammans med kunder. Nya typer av ugnar och processer kräver ofta justeringar i både mjukvara och hårdvara för att fungera optimalt hos kunden.

Under tredje kvartalet genomfördes tester på ett nytt mätsystem för stålnivåmätning i ljusbågsugnar (EAF). Testerna var lyckade och produkten EMLI-FBL (Furnace Bath Level) har under kvartalet lanserats.

Förstudierna som påbörjades under kvartal två för att ytterligare bredda marknaden för EMLI plattformen inom non-ferrous industrin fortsätter.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2012 till 9,0 (11,5) MSEK och eget kapital per aktie till 0,43 (0,55) SEK.

Agellis aktie

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Genomsnittlig omsättning under perioden 1 juli till 30 september uppgick till 24 984 SEK per dag. Snittkursen för perioden var 1,05 SEK.

Totala antalet aktier i bolaget vid periodens slut var 20 870 533 (20 870 533) stycken. Därutöver har bolaget 877 616 utestående teckningsoptioner med teckningskursen 1,34 SEK som berättigar till teckning till och med 2012-11-30.

Genomsnittligt antal aktier under perioden var 20 870 533 (20 870 533) stycken. Därutöver har bolaget 877 616 utestående teckningsoptioner med teckningskursen 1,34 SEK som berättigar till teckning till och med 2012-11-30.

Patent

Under tredje kvartalet har en ECP ansökan på mätmetoden för produkten EMLI-S lämnats in. Patentansökningar i ett antal länder har också lämnats in för produkten EMLI-ELP.

Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent i bland annat i Europa, USA, Kina och Indien. Agellis äger sammanlagt ett 30-tal patent och patentansökningar fördelade på ett 10-tal patentfamiljer.

Personal

I bolaget arbetar tio personer varav två är kvinnor, samt två konsulter.

Framtidsutsikter

För helåret 2012 står bolaget fast vid en ökad omsättning jämfört med 2011 och ett positivt kassaflöde.

Övrigt

  • Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor
  • Antalet utestående teckningsoptioner är 877 616 stycken
  • Antalet utestående aktier är 20 870 533 stycken
  • Vid upprättandet av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00

Kommande rapport

Kommande rapporter för 2012 publiceras:

-          15 februari 2013: Bokslutskommuniké för 2012

Lund den 24 oktober 2012

Patrik Bloemer

VD

För ytterligare information: Patrik Bloemer, tel. 046-10 13 63, alt. 0733-17 08 43            

Ekonomisk ställning

Koncernen

Koncernresultaträkning  kSEK jan-sep2012 juli-sep2012 jan-sep2011 juli-sep2011 jan-dec2011
 Omsättning 16 036 5 294 10 401 3 282 17 651
 Valutadifferenser -326 -175 -114 -68 -77
 Kostnad sålda varor och tjänster -5 067 -1 547 -5 094 -1 764 -6 749
 Bruttovinst 10 643 3 572 5 193 1 450 10 825
 Övriga intäkter 166 55 203 203 543
 Försäljnings- och Marknadsföringskostnader -3 400 -1 404 -2 951 -1 056 -3 832
 Administrationskostnader -862 -464 -1 877 -955 -2 940
  FoU-kostnader -2 260 -732 -2 713 -800 -4 182
 Rörelseresultat före avskrivningar 4 287 1 027 -2 145 -1 158 414
 Avskrivningar -2 757 -960 -2 051 -717 -3 392
 Resultat efter avskrivningar 1 530 67 -4 196 -1 875 -2 978
 Finansiella poster -189 -54 -209 -94 -295
 Rörelseresultat efter finansiella  poster 1 341 14 -4 405 -1 969 -3 273
 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 -4 846
 Beräknad skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0
 Periodens resultat 1 341 14 -4 405 -1 969 -8 119
 Periodens aktiverade  utvecklingskostnader 566 199 3 729 1 472 3 800
Koncernbalansräkning  kSEK 30 sep 2012 30 sep2011 31 dec2011
Tillgångar
Immateriella tillgångar 7 863 13 531 9 638
Materiella tillgångar 0 74 49
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
 Lager 1 579 1 223 1 202
 Kundfordringar 4 270 3 245 4 574
 Kassa och bank 1 4 1
 Övriga omsättningstillgångar 999 1 813 695
 Summa tillgångar 14 712 19 890 16 159
 Eget kapital och skulder
 Eget kapital 9 082 11 455 7 741
 Långfristiga skulder 2 558 4 293 2 931
 Pågående arbeten 0 0 0
 Kortfristiga skulder 3 072 4 142 5 487
 S:a Eget kapital och skulder 14 712 19 890 16 159
Eget kapital  kSEK 30 sep2012 31 dec 2011 30 sep2011 31 dec2010
 Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609 2 609 2 609
 Bundna reserver 36 221 36 221 36 221 36 221
 Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0
 Överkursfond 0 0 0 0
 Balanserad vinst/förlust -31 089 -22 970 -22 970 -23 015
 Periodens resultat 1 341 -8 119 -4 405 45
 Eget kapital 9 082 7 741 11 455 15 860
Kassaflödesanalys  kSEK jan-sep2012 juli-sep 2012 jan-sep2011 juli-sep 2011 jan-dec 2011
 Rörelsens intäkter 15 709 5 120 10 287 3 213 18 117
 Rörelsens kostnader (exkl. avskrivningar) -11 422 -4 092 -12 432 -4 371 -19 436
 Kassaflöde från affärsverksamheten 4 287 1 028 -2 145 -1 158 -1 319
 Kassaflöde från finansnetto och skatt -190 -54 -209 -94 -295
 Kassaflöde från rörelsekapital -2 791 -624 3 844 2 462 5 000
 Kassaflöde från investeringsverksamheten -932 -566 -3 953 -1 546 -4 487
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -374 216 2 006 333 644
 Totalt kassaflöde 0 0 -457 -3 -457
 % av omsättningen 0,0% 0,0% -4,6% -0,1% -2,5%

Ekonomisk ställning

Moderbolaget

Resultaträkning  kSEK jan-sep2012 juli-sep2012 jan-sep2011 juli-sep2011 jan-dec2011
 Omsättning 12 716 4 713 6 857 2 185 12 900
 Valutadifferenser -280 -179 -52 -45 -50
 Kostnad sålda varor och tjänster -3 010 -816 -3 241 -1 255 -4 017
 Bruttovinst 9 426 3 718 3 564 885 8 833
 Övriga intäkter 0 0 203 203 203
 Försäljnings- och marknadsföringskostnader -2 995 -1 306 -2 686 -967 -3 460
 Administrationskostnader -704 -413 -1 723 -895 -2 735
 FoU-kostnader -2 259 -730 -2 602 -814 -3 877
Fakturering av kostnader till dotterbolag 462 88 561 187 748
 Rörelseresultat före avskrivningar 3 930 1 357 -2 683 -1 404 -288
 Avskrivningar -2 262 -795 -1 758 -583 -2 631
 Resultat efter avskrivningar 1 667 562 -4 441 -1 984 -2 919
 Finansiella poster -158 -46 -159 -75 -218
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 -4 846
 Rörelseresultat efter finansiella  & jämförelsestörande poster 1 508 516 -4 600 -2 059 -7 983
 Beräknad skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0
 Periodens resultat 1 508 516 -4 600 -2 059 -7 983
 Periodens aktiverade  utvecklingskostnader 566 199 3 291 1 240 3 400
Balansräkning  kSEK 30 sep 2012 30 sep2011 31 dec2011
Tillgångar
Immateriella tillgångar 5 693 10 409 6 974
Materiella tillgångar 0 74 49
Finansiella anläggningstillgångar 3 356 3 356 3 356
 Lager 845 329 506
 Kundfordringar 3 363 1 967 3 093
 Kassa och bank 0 0 0
 Övriga omsättningstillgångar 1 025 1 631 1 021
 Summa tillgångar 14 282 17 766 14 999
 Eget kapital och skulder
 Eget kapital 9 201 10 868 7 693
 Långfristiga skulder 1 983 3 391 2 027
 Pågående arbeten 0 0 0
 Kortfristiga skulder 3 098 3 507 5 279
 S:a Eget kapital och skulder 14 282 17 766 14 999
Eget kapital  kSEK 30 sep2012 31 dec 2011 30 sep2011 31 dec2010
 Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609 2 609 2 609
 Bundna reserver 36 220 36 220 36 220 36 220
 Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0
 Överkursfond 0 0 0 0
 Balanserad vinst/förlust -31 136 -23 381 -23 362 -22 583
 Koncernbidrag 0 103 0 0
 Periodens resultat 1 508 -7 858 -4 600 -798
 Eget kapital 9 201 7 693 10 868 15 448


[1] Nettoomsättningen definieras som intäkter från kärnverksamheten inklusive valutadifferenser.

[2] Den totala omsättningen för 2011 har räknats om enligt ny definition. Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamhet och andra intäkter exklusive valutadifferenser.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar