AGELLIS Group AB (publ.)Delårsrapport januari – mars 2012

 • Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 5,2 (2,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,7 (-1,5) MSEK.
 • Resultatet för perioden uppgick till 0,8 (-2,2) MSEK. 
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,04 (-0,11) SEK.
 • Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 1,7 (2,0) MSEK vid utgången av första kvartalet.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 5,5 (2,7) MSEK.

VD:s kommentar

Vi är mycket nöjda med resultatet för första kvartalet samtidigt som vi har haft en positiv utveckling av orderingången och ser ett forsatt stort intresse för våra produkter. Den ekonomiska osäkerheten i Sydeuropa och USA har ännu inte påverkat vår verksamhet och vi kvarhåller vår prognos om en ökad omsättning jämfört med 2011 och ett positivt kassaflöde för helåret 2012.

Kvartalet inleddes med en uppföljningsorder från ett smältverk i Europa. Verket har under cirka ett år utvärderat ytterligare ett nivåmätningssystem, EMLI-S, för sin smältugn. Utvärderingen visade att verket fick en ännu bättre kontroll på sin process med ytterligare ett system. I samband med systemordern fick Agellis också ett servicekontrakt för avhjälpande- och förebyggande underhåll på de två systemen som nu är installerade hos kunden.

Ett EMLI-ELP system såldes till ett smältverk i Norge. System skall installeras på en ugn som idag används för processutveckling; driftsättning sker under andra kvartalet.

Två ordrar på utvärderingar ute hos kunder har tagits under kvartalet. En utvärdering med ett EMLI-T system hos en europeisk kund, samt en utvärdering i en kopparugn hos en nordamerikansk kund.

Vidare såldes ett EMLI-Ms system till en europeisk kund. Systemet skall utvärderas på ett antal verk och kan ge merförsäljning under kommande år.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen[2] för första kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (2,5). Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med 0,1 MSEK.

Koncernens resultat för första kvartalet uppgick till 0,8 (-2,2) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för första kvartalet uppgick till 1,7 (-1,5) MSEK. Bruttomarginalen för första kvartalet var 66 % (29 %).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till 1,7 (-1,5) MSEK för första kvartalet 2012. Utvecklingskostnader uppgående till 0,3 (0,8) MSEK har aktiverats under första kvartalet. Detta är en lägre aktivieringsnivå än tidigare år och beror på bolaget har ökat fokus på säljaktiviteter och kundfinansierade anpassningar av befintliga produkter.

Agellis hade 1,7 MSEK i likvida medel, inklusive beviljade krediter per den 31 mars 2012.

Nyckeltal

  Nyckeltal jan-mars2012 jan-mars2011 jan-dec2011
 Total omsättning, tkr[3] 5 237 2 582 18 194
 EBITDA, tkr 1 676 -1 530 414
 EBIT, tkr 895 -2 176 -2 978
 Resultat efter finansiella Kostnader, tkr 822 -2 232 -3 273
Jämförelsestörande post, tkr 0 0 -4 846
Resultat efterJämförelsestörande post, tkr 822 -2 232 -8 119
 Resultat per aktie, kr 0,04 -0,11 -0,38
 Bruttomarginal 66% 29% 60%
 Rörelsekapital, tkr 2 775 5 012 916
 Kassalikviditet 161% 277% 134%
 Soliditet 52% 70 % 49%
 Nettoresultat, tkr 822 -2 232 -8119

 Verksamheten

Agellis utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter till globala metallproducenter. Agellis erbjuder också reservdelar, service och kundsupport.

Agellis produkter och lösningar ger kunderna effektivare processer, minskad energiåtgång, högre produktivitet, förbättrad produktkvalitet och ökad personsäkerhet. Agellis har en kärnteknologi utifrån vilka ett antal mätinstrument för kunder inom den globala metallindustrin har utvecklats. Bolaget har även en väl utbyggd marknadskanal bestående av distributörer och agenter som idag täcker samtliga intressanta marknader på fem kontinenter. Dessutom säljs vissa produkter via utrustningsleverantören SMS Concast.

Bolaget vänder sig såväl till producenter av stål som till producenter av andra metaller; så kallade non-ferrous producenter. Inom non-ferroussegmentet fokuserar bolaget på koppar-, platina- och ferrolegeringsproducenter. En tydlig trend är att en växande andel av bolagets omsättning kommer från non-ferrous-kunder.

Instrumentöversikt

Agellis säljer följande mätinstrument:

EMLI-S mäter nivåer i vissa typer av smältugnar. Nivåinformationen används för att utnyttja ugnen och råmaterialet optimalt.

EMLI-ELP mäter nivåer i smältugnar men använder en annan mätprincip än EMLI-S och kan därför användas på andra typer av ugnar än EMLI-S.

EMLI-SIO och SIE kontrollerar att den metall som tappas från ugnen är fri från slagg. Instrumentet indikerar när metallen blandas med slagg i slutet av ugnstappningen.

EMLI-SIL används vid tömning av skänkar. Instrumentet indikerar när metallen från skänken blandas med slagg i slutet av tömningen.

EMLI-T används i gjutlådan vid stränggjutningen och mäter metallnivån kontinuerligt under hela gjutningen. En jämn nivå i gjutlådan är viktig för att få konstant metallflöde ner i gjutformen – kokillen. Med hjälp av instrumentet kan dessutom mängden metall som lämnas kvar i gjutlådan när gjutningen avslutas minimeras.

EMLI-M och Ms mäter metallnivån i kokillen som är första delen av gjutmaskinen. Här sker regleringen på millimeternivå för att garantera hög kvalitet på den gjutna metallen, som är vad som kommer ut från gjutmaskinen.

Omvärlden

Stålproduktionen

I World Steel Association:s rapport för februari kommenteras bl.a. kapacitetsutnyttjandet i världens stålverk. Värt att noterar är att utnyttjandegraden är lägre i detta kvartal än under motsvarande kvartal 2011.

Spanien har den sämsta utveckling – 14 % lägre produktion jämfört med samma period förra året. Turkiet och USA har båda en god ökning på 12 % respektive 8 %.

Källa: http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2012/02-2012-crude-steel.html

Prisutvecklingen för koppar

Efterfrågan på koppar förväntas enligt företaget CODELCO (världens största kopparproducent) förbli stadigt hög och CODELCO:s CEO, Diego Hernandez, är optimiskt om prisutvecklingen under 2012.

                      Källor: http://www.businessinsider.com/2012-copper-q1-market-trends-and-outlook-2012-4

                                        http://www.metalprices.com

Marknad och försäljning

Agellis omsättning under första kvartalet 2012 ligger i linje med med prognosen för helåret 2012. Orderingången under första kvartalet är 5,6 MSEK.

Order och instrumenttester under första kvartalet 2012

Kvartalet inleddes med en order på ett andra EMLI-S system till ett smältverk i Europa. Ordern är en bekräftelse på att vi kan hjäpla våra kunder att få en bättre förståelse sin produktionsprocess. Ordern har gett Agellis ytterligare kunskap om mervärdet på våra system. Kunden tecknade i samband med systemordern också ett serviceavtal för de två EMLI-S systemen som nu är installerade på smältverket.

Agellis tredje EMLI-ELP system såldes i slutet av kvartalet till ett norskt smältverk. Systemet kommer att slutlevereras under andra kvartalet 2012. Vidare såldes ett EMLI-Ms system till en europeisk kund. Systemet skall utvärderas på ett antal verk och kan ge merförsäljning under kommande år.

Orderstocken från första kvartalet var 5,5(2,7) MSEK.              

Produktutveckling

Utvecklingen av nya mätapplikationer koncentreras till kunddrivna projekt. Produktunderhåll och kundspecifik utveckling av existerande mätsystem och bolagets mätplattform sker fortlöpande.

Utvecklingen av nya applikationer drivs till stor del av de försök och utvärderingar som bolaget gör tillsammans med kunder. Nya typer av ugnar och processer kräver ofta justeringar i både mjukvara och hårdvara för att fungera optimalt hos kunden.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2012 till 8,6 (13,6) MSEK och eget kapital per aktie till 0,41 (0,66) SEK.

Agellis aktie

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Genomsnittlig omsättning under perioden 1 januari till 31 mars uppgick till 21 260 SEK per dag. Snittkursen för perioden 1 januari till 31 mars var 0,76 SEK.

Totala antalet aktier i bolaget vid periodens slut var 20 870 533 (20 870 533) stycken. Inklusive utspädning, beroende på utestående teckningsoptioner, blir totalt antal utestående aktier 21 748 149

(21 890 249).

Genomsnittligt antal aktier under perioden var 20 870 533 (20 870 533) stycken. Inklusive utspädning, beroende på utestående teckningsoptioner, blir genomsnittligt antal aktier under perioden 21 748 149 (21 890 249) stycken.

Patent

Grundprinciperna för flera av Agellis produkter är skyddade av patent i bland annat i Europa, USA, Kina och Indien. 

Agellis äger sammanlagt ett 30-tal patent och patentansökningar fördelade på ett 10-tal patentfamiljer.

Personal

I bolaget arbetar 11 personer varav två är kvinnor, samt tre konsulter.

Framtidsutsikter

För helåret 2012 står bolaget fast vid en ökad omsättning jämfört med 2011 och ett positivt kassaflöde under helåret 2012.

Övrigt

 • Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor
 • Antalet utestående teckningsoptioner är 877 616 stycken
 • Antalet utestående aktier är 20 870 533 stycken
 • Vid upprättandet av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00
 • Årsstämma i AGELLIS Group hålls den 26 april kl 15.00 i bolagets lokaler i Lund
 • Valberedningen består av Anders Gemfors (ordförande), Christer Fåhraeus och Martin Gren. Valberedningen har haft 3 möten inför stämman.

Kommande rapport

Kommande rapporter för 2012 publiceras:

-          16 augusti 2012: Delårsrapport jan – juni 2012

-          24 oktober 2012: Delårsrapport för jan – sep 2012

-          15 februari 2013: Bokslutskommuniké för 2012

Lund den 26 april 2012

Patrik Bloemer

VD

För ytterligare information: Patrik Bloemer, tel. 046-10 13 63, alt. 0733-17 08 43            

Ekonomisk ställning

Koncernen

Koncernresultaträkning  KSEK jan-mars2012 jan-mars2011 jan-dec2011
 Omsättning 5 182           2 652 17 651
 Valutadifferenser -88 -120 -77
 Kostnad sålda varor och tjänster -1 687 - 1792 -6 749
 Bruttovinst 3 407 740 10 825
 Övriga intäkter 55 50 543
 Försäljnings- och Marknadsföringskostnader -925 -835 -3 832
 Administrationskostnader -107 -289 -2 940
  FoU-kostnader -754 -1 196 -4 182
 Rörelseresultat före avskrivningar 1 676 -1 530 414
 Avskrivningar -781 -646 -3 392
 Resultat efter avskrivningar 895 -2 176 -2 978
 Finansiella poster -73 -56 -295
 Rörelseresultat efter finansiella  Poster 822 -2 232 -3 273
 Jämförelsestörande poster 0 0 -4 846
 Periodens resultat 822 -2 232         -8 119
 Periodens aktiverade  Utvecklingskostnader 0,3 0,8 3,8
Koncernbalansräkning  KSEK 31 mars 2012 31 mars2011 31 dec2011
Tillgångar
Immateriella tillgångar 9 170 11 860 9 638
Materiella tillgångar 37 123 49
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
 Lager 1 388 1 833 1 202
 Kundfordringar 4 962 3 322 4 574
 Kassa och bank 228 818 1
 Övriga omsättningstillgångar 823 1 529 695
 Summa tillgångar 16 608 19 485 16 159
 Eget kapital och skulder
 Eget kapital 8 563 13 628 7 741
 Långfristiga skulder 3 419 3 366 2 931
 Pågående arbeten 0 0 0
 Kortfristiga skulder 4 626 2 491 5 487
 S:a Eget kapital och skulder 16 608 19 485 16 159
 Eget kapital  KSEK 31 mars2012 31 dec 2011 31 mars2011 31 dec2010
 Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609   2 609 2 609
 Bundna reserver 36 221 36 221 36 221 36 221
 Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0
 Överkursfond 0 0 0 0
 Balanserad vinst/förlust -31 089 -22 970 -22 970 -23 015
 Periodens resultat 822 -8 119 -2 232 45
 Eget kapital 8 563 7 741 13 628 15 860
 Kassaflödesanalys  KSEK jan-mars2012 jan-mars2011 jan-dec 2011
 Rörelsens intäkter 5 094 2 582 18 117
 Rörelsens kostnader (exkl. avskrivningar) -3 418 -4 112 -19 436
 Kassaflöde från affärsverksamheten 1 676 - 1530 -1 319
 Kassaflöde från finansnetto och skatt -73   -56 -295
 Kassaflöde från rörelsekapital -1 563 1 792 5 000
 Kassaflöde från investeringsverksamheten -301 -926 -4 487
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 488 1 080 644
 Totalt kassaflöde 227 360 -457
 % av omsättningen 4,4 % 14,2% -2,5%

Ekonomisk ställning

Moderbolaget

Resultaträkning  KSEK jan-mars2012 jan-mars2011 jan-dec2011
 Omsättning 4 050 1 597      12 900
 Valutadifferenser -51 -68 -50
 Kostnad sålda varor och tjänster -1 199 -1 172 -4 017
 Bruttovinst 2 800 357 8 833
 Övriga intäkter 0 0 203
 Försäljnings- och Marknadsföringskostnader -777 -741 -3 460
 Administrationskostnader -56 -240 -2 735
 FoU-kostnader -754 -1 131 -3 877
 Fakturering av kostnader till dotterbolag 187 0 748
 Rörelseresultat före avskrivningar       1 400 -1 755 -288
 Avskrivningar -616 -559 -2 631
 Resultat efter avskrivningar 784 - 2314 -2 919
 Finansiella poster -61 -38 -218
 Jämförelsestörande poster -4 846
 Rörelseresultat efter finansiella  Poster 723 -2 352 -7 983
 Beräknad skatt på periodens resultat 0 0 0
 Periodens resultat 723 -2 352 -7 983
 Periodens aktiverade  Utvecklingskostnader 0,3 0,8 3,4
Balansräkning  KSEK 31 mars 2012 31 mars2011 31 dec2011
Tillgångar
Immateriella tillgångar 6 670 8 888 6 974
Materiella tillgångar 37 123 49
Finansiella anläggningstillgångar 3 356 3 356 3 356
 Lager 568 1 023 506
 Kundfordringar 3 928 2 203 3 093
 Kassa och bank 0 237 0
 Övriga omsättningstillgångar 980 2 284 1 021
 Summa tillgångar 15 539 18 114 14 999
 Eget kapital och skulder
 Eget kapital 8 416 13 096 7 693
 Långfristiga skulder 2 613 2 987 2 027
 Pågående arbeten 0 0 0
 Kortfristiga skulder 4 510 2 031 5 279
 S:a Eget kapital och skulder 15 539 18 114 14 999
Eget kapital  KSEK 31 mars2012 31 dec 2011 31 mars2011 31 dec2010
 Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609   2 609 2 609
 Bundna reserver 36 220 36 220 36 220 36 220
 Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0
 Överkursfond 0 0 0 0
 Balanserad vinst/förlust -31 136 -23 381 -23 381 -22 583
 Koncernbidrag      103
 Periodens resultat 723  -7 858 -2 352 -798
 Eget kapital 8 416 7 693 13 096 15 448


[1] Den totala omsättningen för 2011 har räknats om enligt ny definition. Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamhet och andra intäkter exklusive valutadifferenser.

[2] Nettoomsättningen definieras som intäkter från kärnverksamheten inklusive valutadifferenser

[3] Den totala omsättningen för 2011 har räknats om enligt ny definition. Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamhet och andra intäkter exklusive valutadifferenser.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar