AGELLIS GROUP AB (publ.)DELÅRSRAPPORT januari – Mars 2013

 • Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 4,6 (5,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 0,9 (1,7) MSEK.
 • Resultatet för perioden uppgick till 0,4 (0,8) MSEK. 
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,04) SEK.
 • Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 1,8 (1,7) MSEK vid utgången av perioden.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 3,0 (5,5) MSEK.

VD:s kommentar
Under 2012 genomfördes en rad åtgärder som syftade till att möjliggöra ett ökat fokus på försäljning, samt minska kostnader för bolagets administration. Åtgärderna kommer att få fullt genomslag under 2013 och har redan resulterat i en lägre kostnadsmassa och en väsentligt ökad aktivitet och närvaro ute hos kunder.  

Årets första kvartal inleddes med en order på drygt 1 MSEK på tre nivåmätningssystem för kokiller (EMLI-Ms) från SMS Concast. Ordern är Agellis fjärde från SMS Concast. Utöver ordern från SMS Concast har orderingången på nya system har varit låg under kvartalet. Den låga orderingången beror främst på försenade uppgraderingsprojekt ute hos Agellis kunder. Orderingången på reservdelar har legat på en normal nivå under kvartalet.

En stor del av utvecklingsresurserna har under kvartalet lagts på det kundfinansierade utvecklingsprojekt som bolaget fick under 2012 från det tyska företaget Berthold. Leverans av Agellis del i Bertholds nya elektromagnetiska nivåmätningssystem är planerad till kvartal två. Berthold planerar att introducera sin nya produkt under senare delen av samma kvartal samt påbörja försäljning. Agellis kan som tidigast under kvartal tre få omsättning genererad av denna produkt.

En genomgång av bolagets agenter har genomförts och några mindre justeringar har gjorts i syfte att bättre matcha agenternas profil mot Agellis nuvarande produktportfölj.

Bolaget står fast vid sin prognos om en omsättning i linje med 2012 samt ett positivt resultat och kassaflöde.

        AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar      för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer      och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har      kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige      och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen i både Europa och USA. Agellis      grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är      största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med      Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer      information finns på www.agellis.com        

    

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen[1] för perioden januari till mars uppgick till 4,4 (5,1) MSEK. Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med 0,1 MSEK under perioden.

Koncernens resultat för perioden uppgick till 0,4 (0,8) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 0,9 (1,7) MSEK. Bruttomarginalen för perioden var 69% (66%).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till 0,9 (1,7) MSEK för första kvartalet 2013. Som en effekt av bolagets strategi att driva merparten av vidareutvecklingen av EMLI plattformen i nära samarbete med kunder och samarbetspartners har bolagets aktivering avutvecklingskostnader minskats väsentligt. Under första kvartalet uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 0 (0,3) MSEK.

Agellis hade 1,8 MSEK i likvida medel, inklusive beviljade krediter per den 31 mars 2013

Nyckeltal

Nyckeltal kSEK jan-mars2013 jan-mars2012 2012
Total omsättning[2] 4 606 5 237 22 089
EBITDA 856 1 676 3 650
EBIT 399 895 851
Resultat efter finansiella kostnader 352 822 592
Resultat per aktie [SEK] 0,02 0,04 0,03
Bruttomarginal 69% 66% 60%
Rörelsekapital 4 063 2 775 3 549
Kassalikviditet 175% 161% 176%
Soliditet 58% 52% 51%
Nettoresultat 352 822 592

Verksamheten

Agellis utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter globalt till metallproducenter. Agellis erbjuder också reservdelar, service och kundsupport.

Agellis produkter och lösningar ger kunderna effektivare processer, minskad energiåtgång, högre produktivitet, förbättrad produktkvalitet och ökad personalsäkerhet. Agellis har en kärnteknologi utifrån ett antal mätinstrument för kunder inom den globala metallindustrin har utvecklats. Bolaget har en väl utbyggd marknadskanal bestående av effektiv mix av direktförsäljning, distributörer och agenter som tillsammans täcker intressanta marknader på fem kontinenter. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till Berthold GmbH och vissa kompletta produkter via utrustningsleverantören SMS Concast.

Bolaget vänder sig såväl till producenter av stål som till producenter av andra metaller; så kallade non-ferrous producenter. Inom non-ferroussegmentet fokuserar bolaget på koppar-, platina- och ferrolegeringsproducenter. En tydlig trend är att en växande andel av bolagets omsättning kommer från non-ferrous kunder.

Instrumentöversikt

Agellis säljer följande mätinstrument:

EMLI-S mäter nivåer i vissa typer av smältugnar. Nivåinformationen används för att utnyttja ugnen och råmaterialet optimalt.

EMLI-ELP mäter nivåer i smältugnar men använder en annan mätprincip än EMLI-S och kan därför användas på andra typer av ugnar än EMLI-S.

EMLI-SIO och SIE kontrollerar att den metall som tappas från ugnen är fri från slagg. Instrumentet indikerar när metallen blandas med slagg i slutet av ugnstappningen.

EMLI-SIL används vid tömning av skänkar. Instrumentet indikerar när metallen från skänken blandas med slagg i slutet av tömningen.

EMLI-T används i gjutlådan vid stränggjutningen och mäter metallnivån kontinuerligt under hela gjutningen. En jämn nivå i gjutlådan är viktig för att få konstant metallflöde ner i gjutformen – kokillen. Med hjälp av instrumentet kan dessutom mängden metall som lämnas kvar i gjutlådan när gjutningen avslutas minimeras.

EMLI-M och Ms mäter metallnivån i kokillen som är första delen av gjutmaskinen. Här sker regleringen på millimeternivå för att garantera hög kvalitet på den gjutna metallen, som är vad som kommer ut från gjutmaskinen.

EMLI-FBL används i ljusbågsugnar (EAF) och mäter stålnivån i ugnen.

Omvärlden

I World Steel Associations rapport för februari 2013 kommenteras bl.a. kapacitetsutnyttjandet i världens stålverk. Värt att notera är att utnyttjandegraden i februari är 1,2 % högre än i motsvarande månad 2012.

Stålproduktionen i februari (jämfört med februari 2012) ökade i Kina med 10% och i minskade i övriga delar av världen. I USA minskade produktionen med 12%, Italien minskade med 15% och Sydkorea med 8%.

                       

Källa:                   http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2013/02-2013-crude-steel.html

Prisutvecklingen för koppar och stål

Efterfrågan på koppar har varit högre än väntat under de första månaderna under 2013. Kopparspriset förväntats ligga stabilt kring 80 $/kg under året. Stålpriset förväntas under 2013 ligga lägre än den prisnivå som vi såg under första kvartalet. Efterfrågan på stål förväntas dock gå upp 5% under 2013,.

                    

                     

Källor:                

www.metalprices.com

www.steelguru.com/metals_news/HSBC_raises_2013_copper_price_outlook_on_tighter_market/300302.html

www.bnamericas.com/news/metals/steel-price-hikes-possible-sustainability-questionable-hsbc

Marknad och försäljning

Under kvartalet har kundbesök gjorts i Skandinavien och i Europa.

En större genomgång av agenter och partners har gjorts vilket resulterat i en ny agent i Canada, tidigare har Agellis haft direktkontakt med slutkunder i Canada. I Spanien och Portugal har bolaget nu en ny agent med en profil som bättre matchar nuvarande produktutbud.

Genomgången av agenter och partners fortsätter under andra kvartalet.

Order och instrumenttester under första kvartalet 2013

SMS Concast beställde under första kvartalet tre system för nivåmätning i kokiller (EMLI-Ms). Systemen skall levereras och driftsättas under andra respektive tredje kvartalet 2013. Under kvartalet har orderingången på reservdelar legat på en normal nivå.

Orderingången på system är lägre än tidigare kvartal och beror på försenade beställningar från USA och Sydamerika.

Orderingången under första kvartalet blev 2,9 MSEK. Orderstocken vid utgången av första kvartalet var 3,0 (5,5) MSEK.

Produktutveckling

Utvecklingen av nya mätapplikationer koncentreras till kunddrivna projekt. Produktunderhåll och kundspecifik utveckling av existerande mätsystem och bolagets mätplattform sker fortlöpande.

Utvecklingen av nya applikationer drivs till stor del av de försök och utvärderingar som bolaget gör tillsammans med kunder. Nya typer av ugnar och processer kräver ofta justeringar i både mjukvara och hårdvara för att fungera optimalt hos kunden.

Under första kvartalet har utvecklingsresurserna koncentrerats på att färdigställa det projekt som Agellis samarbetspartner Berthold beställde under förra året. Leverans av projektet är planerad till andra kvartalet 2013.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2013 till 8,7 (8,6) MSEK och eget kapital per aktie till 0,42 (0,41) SEK.

Agellis aktie

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Genomsnittlig omsättning under perioden 1 januari till 31 mars uppgick till 38 478 SEK per dag. Snittkursen för perioden var 1,23 SEK.

Totala antalet aktier i bolaget vid periodens slut var 20 870 533 (20 870 533) stycken.

Genomsnittligt antal aktier under perioden var 20 870 533 (20 870 533) stycken.

I bolaget finns inga utestående teckningsoptioner.

Patent

Under första kvartalet har patentansökningarna för EMLI-S och EMLI-ELP följts upp och kompletterats i ett antal länder.

Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent i bland annat i Europa, USA, Kina och Indien. Agellis äger sammanlagt ett 20-tal patent och patentansökningar fördelade på ett antal patentfamiljer.

Personal

I bolaget arbetar tio personer varav två är kvinnor, samt två konsulter.

Framtidsutsikter

För helåret 2013 står bolaget fast vid en omsättning i linje med 2012 samt ett positivt resultat och kassaflöde.

Övrigt

 • Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 • Antalet utestående aktier är 20 870 533 stycken.
 • Vid upprättandet av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
 • Årsstämma i AGELLIS Group hålls den 18 april klockan 15.00 i bolagets lokaler i Lund.
 • Valberedningen består av Anders Gemfors (ordförande), Christer Fåhraeus och Martin Gren. Valberedningen har haft tre möten inför stämman.

Kommande rapport

Kommande rapporter för 2013 publiceras:

-        29 augusti 2013: Delårsrapport januari – juni 2013

-        25 oktober 2013: Delårsrapport januari – september 2013

-        14 februari 2014: Bokslutskommuniké för 2013

Lund den 18 april 2013

Patrik Bloemer

VD

För ytterligare information: Patrik Bloemer, tel. 046-10 13 63, alt. 0733-17 08 43

EKONOMISK STÄLLNING
KONCERNEN

Koncernresultaträkning   kSEK jan-mars2013 jan-mars2012 jan-dec2012
Omsättning 4 454 5 182 21 610
Valutadifferenser -87 -88 -277
Kostnad sålda varor och tjänster -1 369 -1 687 -8 576
Bruttovinst 2 998 3 407 12 757
Övriga intäkter 153 55 479
Försäljnings- och Marknadsföringskostnader -840 -925 -5 110
Administrationskostnader -544 -107 -1 186
FoU-kostnader -911 -754 -3 290
Rörelseresultat före avskrivningar 856 1 676 3 650
Avskrivningar -457 -781 -2 799
Resultat efter avskrivningar 399 895 851
Finansiella poster -47 -73 -259
Periodens resultat 352 822 592
Periodens aktiverade
  utvecklingskostnader
0 300 636
Koncernbalansräkning   kSEK 31 mars 2013 31 mars2012 31 dec2012
Tillgångar
Immateriella   tillgångar 7 509 9 170 7 916
Materiella   tillgångar 38 37 0
Finansiella   anläggningstillgångar 0 0 0
Lager 1 486 1 388 1 298
Kundfordringar 4 672 4 962 5 195
Kassa och bank 327 228 407
Övriga omsättningstillgångar 1 024 823 1 398
Summa tillgångar 15 056 16 608 16 214
Eget kapital och skulder
Eget kapital 8 684 8 563 8 333
Långfristiga skulder 2 926 3 419 3 132
Kortfristiga skulder 3 446 4 626 4 749
S:a Eget kapital och skulder 15 056 16 608 16 214
Eget kapital kSEK 31   mars2013 31   dec 2012 31   mars2012 31   dec2011
Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609 2 609 2 609
Bundna   reserver 36 221 36 221 36 221 36 221
Ej   registrerat aktiekapital 0 0 0 0
Överkursfond 0 0 0 0
Balanserad vinst/förlust -30 498 -31 089 -31 089 -22 970
Periodens resultat 352 592 822 -8 119
Eget kapital 8 684 8 333 8 563 7 741
Kassaflödesanalys kSEK jan-mars2013 jan-mars2012 jan-dec   2012
Rörelsens intäkter 4 367 5 094 21 812
Rörelsens kostnader (exkl. avskrivningar) -3 511 -3 418 -18   161
Kassaflöde från affärsverksamheten 809 1 603 3 391
Kassaflöde från rörelsekapital -594 -1 563 -2 158
Kassaflöde från investeringsverksamheten -88 -301 -1 028
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -207 488 201
Totalt kassaflöde -80 227 406
% av omsättningen -1,8% 4,4% 1,9%

EKONOMISK STÄLLNING
MODERBOLAGET

Resultaträkning   kSEK jan-mars2013 jan-mars2012 jan-dec2012
Omsättning 3 958 4 050 16 200
Valutadifferenser -75 -51 -230
Kostnad sålda varor och tjänster -1 146        -1 119 -6 243
Bruttovinst 2 737 2 800 9 727
Övriga intäkter 78 0 277
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -1 073 -777 -4 348
Administrationskostnader -403 -56 -945
FoU-kostnader -911 -754 -3 290
Fakturering av kostnader till dotterbolag 0 187 462
Rörelseresultat före avskrivningar 428 1 400 1 883
Avskrivningar -267 -616 -2 019
Resultat efter avskrivningar 161 784 -136
Finansiella poster -34 -61 -219
Beräknad skatt på periodens resultat 0 0 405
Periodens resultat 127 723 50
Periodens   aktiverade utvecklingskostnader 0 300 636
Balansräkning   kSEK 31 mars2013 31 mars2012 31 dec2012
Tillgångar
Immateriella tillgångar 5 816 6 670 6 031
Materiella tillgångar 38 37 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 356 3 356 3 356
Lager 1 465 568 1 275
Kundfordringar 3 955 3 928 4 143
Kassa och bank 8 0 406
Övriga omsättningstillgångar 955 980 1 336
Summa tillgångar 15 593 15 539 16 547
Eget kapital och skulder
Eget   kapital 9 006 8 416 8 878
Långfristiga skulder 3 202 2 613 1 107
Pågående arbeten 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 385 4 510 6 562
S:a Eget kapital och skulder 15 593 15 539 16 547
Eget kapital kSEK 31   mars2013 31   dec 2012 31   mars2012 31   dec2011
Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609 2 609 2 609
Bundna   reserver 36 220 36 220 36 220 36 220
Ej   registrerat aktiekapital 0 0 0 0
Överkursfond 0 0 0 0
Balanserad vinst/förlust -29 951 -31 136 -31 136 -23 381
Koncernbidrag 0 1 135 0 103
Periodens resultat 128 50 723 -7 858
Eget kapital 9 006 8 878 8 416 7 693


[1] Nettoomsättningen definieras som intäkter från kärnverksamheten inklusive valutadifferenser.

[2] Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamhet och andra intäkter exklusive valutadifferenser.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar