AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER  2012

 • Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 22,1 (18,0) MSEK och för fjärde kvartalet till 5,9 (7,6) MSEK[1].
 • Rörelseresultatet för koncernen före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 3,7 (0,3) MSEK och för fjärde kvartalet till -0,6 (2,4) MSEK.
 • Resultatet för perioden uppgick till 0,6 (-7,8) MSEK och för fjärde kvartalet till -0,8 (-3,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,03 (-0,38) SEK och för fjärde kvartalet till -0,04 (-0,16) SEK.
 • Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 1,8 (2,0) MSEK vid utgången av fjärde kvartalet.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 4,6 (3,8) MSEK.

VD:s kommentar

Vi är mycket nöjda med utfallet för 2012. Agellis strategi med ökad fokus på försäljning av befintliga produkter har tillsammans med de genomförda besparingarna resulterat i en omsättningsökning med över 20%, en markant förbättring av resultatet och ett positivt kassaflöde .

Besparingar som gjorts under året kan framförallt härledas till minskade administrationskostnader. Sälj och marknadsavdelningar har fått utökade resurser och utvecklingen av nya produkter har koncentrerats till kundfinansierade projekt.

Orderingången under fjärde kvartalet var lägre än för föregående kvartal. Orderingången för helåret var dock mycket god och innehöll bland annat order från helt nya kunder och marknader. Under fjärde kvartalet fick bolaget en systemorder från ett stålverk i Sydamerika. Ordern avsåg en nyinstallation av ett slaggindikeringssystem för skänkar. En order på en demonstration av EMLI-ELP togs och utfördes under kvartalet. Orderingången för reservdelar var normal under fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet slutfördes två betalda demonstrationer med system ute hos kunder. Demonstrationerna har visat på positiva resultat. Introduktionen av bolagets nya produkt EMLI-FBL, som gjordes under tredje kvartalet, har gett en bra respons och ett antal stålverk runt om i världen är intresserade av att utföra försök med systemet.


Agellis projekt tillsammans med Swedfund för kunskapsöverföring och säljutbildning i Sydafrika har slutförts under kvartalet. Tillväxtverket har beviljat ett mindre bidrag till Agellis för exportfrämjande insatser i Östeuropa och Frankrike. Projektet skall slutföras under andra kvartalet 2013.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen[2] för perioden januari till december uppgick till 21,3 (17,9) MSEK. Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med 0,3 MSEK under perioden. Koncernens övriga intäkter uppgick till 0,5 (0,2) MSEK huvudsakligen bestående av ett bidrag ifrån Swedfund International och Tillväxtverket.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 5,6 (7,6) MSEK. Valutaeffekter påverkade omsättningen under kvartalet negativt med 0,05 MSEK. Nedskrivning av kundfodringar har gjorts med 0,2 MSEK under fjärde kvartalet som ett resultat av att ett verk i Nordamerika försattes i konkurs.

Koncernens resultat för perioden uppgick till 0,6 (-7,8) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 3,7 (0,3) MSEK. Bruttomarginalen för perioden var 60% (60%).

Koncernens resultat för fjärde kvartalet uppgick till -0,8 (-3,4) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet uppgick till -0,6 (2,5) MSEK. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet var 38 % (74 %). Bruttomarginalen är lägre i fjärde kvartalet då en leverans till slutkund inkluderade ett större arbete från en underleverantör.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Årets kassaflöde uppgick till 0,4 (-0,5) MSEK för helåret 2012.

Som en effekt av bolagets strategi att driva merparten av vidareutvecklingen av EMLI plattformen i nära samarbete med kunder och samarbetspartners har bolagets aktiverade utvecklingskostnader minskats väsentligt. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 0,6 (3,8) MSEK under perioden och 0,1 (0,5) MSEK under fjärde kvartalet.

Agellis hade 1,8 MSEK i likvida medel, inklusive beviljade krediter per den 31 december 2012

Nyckeltal

Nyckeltal kSEK jan-dec2012 okt-dec2012 jan-dec2011 okt-dec2011
Total omsättning[3] 22 089 5 887 18 047 7 565
EBITDA 3 650 -637 317 2 463
EBIT 851 -679 -2 712 1 484
Resultat efter finansiella kostnader 592 -750 -3 000 1 405
Jämförelsestörande post 0 0 -4 846 -4 846
Resultat efter jämförelsestörande    post 592 -750 -7 846 -3 431
Resultat per aktie [SEK] 0,03 -0,04 -0,38 -0,16
Bruttomarginal 60 % 38 % 60 % 74 %
Rörelsekapital 3 549 3 549 916 916
Kassalikviditet 176 % 176 % 134 % 134 %
Soliditet 51 % 51 % 49 % 49 %
Nettoresultat 592 -750 -7 846 -3 431

Verksamheten

Agellis utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter globalt till metallproducenter. Agellis erbjuder också reservdelar, service och kundsupport.

Agellis produkter och lösningar ger kunderna effektivare processer, minskad energiåtgång, högre produktivitet, förbättrad produktkvalitet och ökad personalsäkerhet. Agellis har en kärnteknologi utifrån vilken ett antal mätinstrument för kunder inom den globala metallindustrin har utvecklats. Bolaget har en väl utbyggd marknadskanal bestående av en effektiv mix av direktförsäljning, distributörer och agenter som tillsammans täcker intressanta marknader på fem kontinenter. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till Berthold GmbH och vissa kompletta produkter via utrustningsleverantören SMS Concast.

Bolaget vänder sig såväl till producenter av stål som till producenter av andra metaller; så kallade non-ferrous producenter. Inom non-ferroussegmentet fokuserar bolaget på koppar-, platina- och ferrolegeringsproducenter. En tydlig trend är att en växande andel av bolagets omsättning kommer från non-ferrous kunder.

Eftermarknaden för bolagets produkter varierar med produkten och ligger normalt på 20-35% av årsomsättningen.

Instrumentöversikt

Agellis säljer följande mätinstrument:

EMLI-S mäter nivåer i vissa typer av smältugnar. Nivåinformationen används för att utnyttja ugnen och råmaterialet optimalt.

EMLI-ELP mäter nivåer i smältugnar men använder en annan mätprincip än EMLI-S och kan därför användas på andra typer av ugnar än EMLI-S.

EMLI-SIO och SIE kontrollerar att den metall som tappas från ugnen är fri från slagg. Instrumentet indikerar när metallen blandas med slagg i slutet av ugnstappningen.

EMLI-SIL används vid tömning av skänkar. Instrumentet indikerar när metallen från skänken blandas med slagg i slutet av tömningen.

EMLI-T används i gjutlådan vid stränggjutningen och mäter metallnivån kontinuerligt under hela gjutningen. En jämn nivå i gjutlådan är viktig för att få konstant metallflöde ner i gjutformen – kokillen. Med hjälp av instrumentet kan dessutom mängden metall som lämnas kvar i gjutlådan när gjutningen avslutas minimeras.

EMLI-M och Ms mäter metallnivån i kokillen som är första delen av gjutmaskinen. Här sker regleringen på millimeternivå för att garantera hög kvalitet på den gjutna metallen, som är vad som kommer ut från gjutmaskinen.

EMLI-FBL används i ljusbågsugnar (EAF) och mäter stålnivån i ugnen.

Omvärlden

I World Steel Associations rapport för helåret 2012 kan man bland annat läsa att världsproduktionen av råstål slog rekord under året med en produktion på 1 548 Mton, 1,2 % ökning från 2011. Ökningen i produktionen kan härledas till Asien och Nordamerika. I EU länderna och Sydamerika minskade produktionen.

Källor:                 http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2012/12-2012-crude-steel.html

Prisutvecklingen för koppar och stål

Kopparmarknaden tros stabiliseras under 2013. Efterfrågan på koppar ökar och produktionskapaciteten tros följa med då nya gruvor beräknas börja leverera kopparmalm under året. Stålpriset tros ligga stadigt på nuvarande nivåer med en mindre uppgång under senare delen av 2013.

                    

                    

Källor:                 www.metalprices.com

www.resourceintelligence.net/outlook-2013-copper-prices-expected-to-hold-despite-projected-rise-in-mine-supply/

www.agmetalminer.com/2012/09/20/2013-metals-price-forecast-slow-but-steady/

Marknad och försäljning

Agellis har genomfört en mässa under fjärde kvartalet och ett antal besök ute hos kunder tillsammans med våra agenter och partners. Besök har bland annat gjorts i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Mexiko, Colombia, Peru och Malaysia.

Order och instrumenttester under fjärde kvartalet 2012

Orderingången under fjärde kvartalet var lägre än för föregående kvartal. Orderingången för helåret var dock mycket god och innehöll bland annat order från helt nya kunder och marknader. Under kvartalet fick bolaget en systemorder från ett stålverk i Sydamerika. Ordern avsåg en nyinstallation av ett slaggindikeringssystem för skänkar. Kunden har under många år använt vårt slaggindikeringssystem i ett äldre verk och det är ett bra betyg på Agellis system att kunden väljer att installera den senaste versionen på deras nya verk. En order på en demonstration av EMLI-ELP togs och utfördes under kvartalet. Orderingången för reservdelar var normal under kvartalet.

Den demonstration som sker i ett europeiskt stålverk med EMLI-T avslutades under kvartalet. Demonstrationen har avlöpt väl och ytterligare analyser av resultaten kommer att göras gemensamt av verket och Agellis under 2013.

En kort demonstration av EMLI-ELP gjordes i en skandinavisk smältugn under kvartalet. Demonstrationen gjordes i en, för EMLI-ELP, ny ugn och process. Demonstrationen gick bra och ytterligare kontakter med verket planeras i början av 2013.

Orderingången under fjärde kvartalet blev 3,7 MSEK och under året 21,7 MSEK.

Orderstocken vid periodens slut var 4,6 (3,8) MSEK.

En nedskrivning av orderstocken gjordes med 0,6 MSEK under fjärde kvartalet då en order från ett verk i Nordamerika annullerades på grund av att verket försatts i konkurs.

Produktutveckling

Som resultatet för perioden visar, så har Agellis en konkurrenskraftig produktportfölj. Utvecklingen av nya mätapplikationer koncentreras till kunddrivna projekt. Produktunderhåll och kundspecifik utveckling av existerande mätsystem och bolagets mätplattform sker fortlöpande.

Utvecklingen av nya applikationer drivs till stor del av de försök och utvärderingar som bolaget gör tillsammans med kunder. Nya typer av ugnar och processer kräver ofta justeringar i både mjukvara och hårdvara för att fungera optimalt hos kunden.

Förstudierna som påbörjades under andra kvartalet för att ytterligare bredda marknaden för EMLI plattformen inom non-ferrous industrin fortsätter som planerat.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2012 till 8,3 (8,0) MSEK och eget kapital per aktie till 0,40 (0,38) SEK.

Agellis aktie

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Genomsnittlig omsättning under perioden 1 oktober till 31 december uppgick till 27 997 SEK per dag. Snittkursen för perioden var 0,98 SEK.

Totala antalet aktier i bolaget vid periodens slut var 20 870 533 (20 870 533) stycken.

Genomsnittligt antal aktier under perioden var 20 870 533 (20 870 533) stycken

Bolaget har under perioden haft 877 616 stycken utestående teckningsoptioner med teckningskursen 1,34 SEK som berättigade till teckning fram till och med 2012-11-30. Inga aktier tecknades under denna period då rådande aktiekurs inte översteg teckningskursen och samtliga optioner förföll därmed outnyttjade. Därmed finns i bolaget inga utestående optioner vid utgången av fjärde kvartalet.

Patent

Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent i bland annat i Europa, USA, Kina och Indien.

Agellis patentportfölj har stämts av mot den produktportfölj som nu finns. Ett mindre antal patent inom andra teknikområden än de som används i produkterna idag har avslutats som en del av besparingsprogrammet. De patent som avslutats har varit helt avskrivna.

Under 2012 har en internationell patentansökan beviljats och fullföljs nu med nationella ansökningar på intressanta marknader. Vidare har ytterligare en internationell patentansökan fått ett positivt utlåtande. Agellis äger sammanlagt ett 20-tal patent och patentansökningar fördelade på ett antal patentfamiljer.

Personal

I bolaget arbetar tio personer varav två är kvinnor, samt två konsulter.

Framtidsutsikter

Bolagets bedömning är en långsiktig omsättningsökning sett över en konjunkturcykel. Baserat på den allmänna osäkerheten i världsekonomin räknar bolaget under 2013 dock endast med en omsättning i linje med helåret 2012, samt ett positivt resultat och kassaflöde

Övrigt

 • Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 • Antalet utestående aktier är 20 870 533 stycken.
 • Vid upprättandet av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
  • Årsstämma i AGELLIS Group hålls den 18 april 2013 kl 15.00 i bolagets lokaler i Lund.
  • Årsredovisningen finns tillgänglig på AGELLIS Group’s hemsida två veckor före årsstämman.
  • Nomineringskommittén består av Anders Gemfors (ordförande), Christer Fåhraeus och Martin Gren.

Kommande rapport

Bolagets rapport för första kvartalet 2013 kommer att publiceras den 18 april 2013.

Lund den 15 februari 2013

Patrik Bloemer

VD

För ytterligare information: Patrik Bloemer, tel. 046-10 13 63, alt. 0733-17 08 43

EKONOMISK STÄLLNING KONCERNEN

Koncernresultaträkning kSEK jan-dec2012 okt-dec2012 jan-dec2011 okt-dec2011
Omsättning 21 610 5 574 17 651 7 528
Valutadifferenser -277 49 -77 37
Kostnad sålda varor och tjänster -8 576 -3 509 -6 776 -1 988
Bruttovinst 12 757 2 114 10 798 5 577
Övriga intäkter 479 313 543 0
Försäljnings- och Marknadsföringskostnader -5 110 -1 710 -3 832 -881
Administrationskostnader -1 186 -324 -2 940 -1 063
  FoU-kostnader -3 290 -1 031 -4 155 -1 170
Rörelseresultat före avskrivningar 3 650 -638 414 2 463
Avskrivningar -2 799 -42[4] -3 392 -979
Resultat efter avskrivningar 851 -680 -2 978 -1 484
Finansiella poster -259 -70 -295 -79
Rörelseresultat efter finansiella poster 0 -750 -3 273 1 405
Jämförelsestörande poster 0 0 -4 846 -4 846
Beräknad skatt på periodens resultat 0 0 0 0
Periodens resultat 592 -750 -8 119 -3 441
Periodens aktiverade utvecklingskostnader 636 70 3 800 500
Koncernbalansräkning kSEK 31 dec 2012 31 dec2011
Tillgångar
Immateriella tillgångar 7 916 9 638
Materiella tillgångar 0 49
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Lager 1 298 1 202
Kundfordringar 5 195 4 574
Kassa och bank 407 1
Övriga omsättningstillgångar 1 398 695
Summa tillgångar 16 214 16 159
Eget kapital och skulder
Eget kapital 8 333 7 741
Långfristiga skulder 3 132 2 931
Kortfristiga skulder 4 749 5 487
S:a Eget kapital och skulder 16 214 16 159
Eget kapital kSEK 31 dec2012 31 dec 2011 31 dec2010
Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609 2 609
Bundna reserver 36 221 36 221 36 221
Ej registrerat aktiekapital 0 0 0
Överkursfond 0 0 0
Balanserad vinst/förlust -31 089 -22 970 -23 015
Årets resultat 592 -8 119 45
Eget kapital 8 333 7 741 15 860
Kassaflödesanalys kSEK jan-dec2012 jan-dec2011
Resultat efter finansiella poster 592 -8 119
Avskrivningar 2 799 3 392
Utrangeringar balanserade utgifter för utveckling 0 3 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten före försändringar av rörelsekapital 3 391 -1 614
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 481 5 000
Kassaflöde från löpande verksamheten 1 910 3 386
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 028 -4 487
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -476 644
Årets kassaflöde 406 -457
Likvida medel vid årets början 1 458
Likvida medel vid årets slut 407 1

EKONOMISK STÄLLNING MODERBOLAGET

Resultaträkning kSEK jan-dec2012 okt-dec2012 jan-dec2011 okt-dec2011
Omsättning 16 200 3 484 12 900 6 043
Valutadifferenser -230 50 -50 0
Kostnad sålda varor och tjänster -6 243 -3 233 -4 017 -776
Bruttovinst 9 727 301 8 833 5 267
Övriga intäkter 277 277 203 0
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -4 348 -1 352 -3 460 -773
Administrationskostnader -945 -241 -2 735 -1 012
FoU-kostnader -3 290 -1 031 -3 877 -1 276
Fakturering av kostnader till dotterbolag 462 0 748 187
Rörelseresultat före avskrivningar 1 883 -2 047 -288 2 393
Avskrivningar -2 019 244 -2 631 -874
Resultat efter avskrivningar -136 -1 803 -2 919 1 519
Finansiella poster -219 -60 -218 -59
Jämförelsestörande poster 0 0 -4 846 -4 846
Rörelseresultat efter finansiella & jämförelsestörande poster -355 -1 863 -7 983 -3 386
Beräknad skatt på periodens resultat 405 405 0 0
Periodens resultat 50 -1 458 -7 983 -3 386
Periodens aktiverade utvecklingskostnader 636 70 3 400 400
Balansräkning kSEK 31 dec2012 31 dec2011
Tillgångar
Immateriella tillgångar 6 031 6 974
Materiella tillgångar 0 49
Finansiella anläggningstillgångar 3 356 3 356
Lager 1 275 506
Kundfordringar 4 143 3 093
Kassa och bank 406 0
Övriga omsättningstillgångar 1 336 1 021
Summa tillgångar 16 547 14 999
Eget kapital och skulder
Eget kapital 8 878 7 693
Långfristiga skulder 1 107 1 583
Kortfristiga skulder 6 562 5 723
S:a Eget kapital och skulder 16 547 14 999
Eget kapital kSEK 31 dec2012 31 dec 2011 31 dec2010
Aktiekapital/kapitalkonto 2 609 2 609 2 609
Bundna reserver 36 220 36 220 36 220
Balanserad vinst/förlust -31 136 -23 382 -22 583
Koncernbidrag 1 135 103 0
Årets resultat 50 -7 858 -798
Eget kapital 8 878 7 693 15 448


[1] Den totala omsättningen för 2011 har räknats om enligt ny definition. Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamheten och andra intäkter exklusive valutadifferenser.

[2] Nettoomsättningen definieras som intäkter från kärnverksamheten inklusive valutadifferenser.

[3] Den totala omsättningen för 2011 har räknats om enligt ny definition. Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamhet och andra intäkter exklusive valutadifferenser.

[4] Vid revision konstaterades att viss överavskrivning skett över året, vilket kompenserats för i fjärde kvartalet.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar