Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag torsdagen den 26 april, togs bland annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Det beslutades att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 ska ske och att den ansamlade förlusten ska överföras i ny räkning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier.

Val av styrelse, revisorssuppleant och arvoden

Christer Fåhraeus, Anders Gemfors och Henric Isaksson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter medan Mårten Öbrink hade avböjt omval. Nyval gjordes av Helmut Hackl. Christer Fåhraeus omvaldes till styrelsen ordförande. Nyval gjordes av Anders Gemfors till vice ordförande. Vidare valde årsstämman Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå så att ordförande erhåller 60.000 kronor och övriga, icke operativa, styrelseledamöter erhåller 50.000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 14,4%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig

Utseende av valberedning

Årstämman beslutade att inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2013 att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande, bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2012.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar